Παράμετροι περιβαλλοντικών επιπτώσεων

Δράση για το κλίμα

Τα συστατικά των τροφών αντιπροσωπεύουν το 80% περίπου του αποτυπώματος άνθρακα των δραστηριοτήτων ιχθυοκαλλιέργειας και, καθώς ο πλανήτης μας επιχειρεί τη μετάβαση σε μια οικονομία μηδενικού άνθρακα, η μείωση των επιπτώσεων των τροφών μας αποτελεί μονόδρομο.

Carbon footprint & greenhouse gas (GHG) emissions

Αποτύπωμα άνθρακα

Το αποτύπωμα άνθρακα των τροφών υδατοκαλλιέργειας (CF) είναι ένα μέγεθος μέτρησης των συνολικών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου (GHG) που παράγονται κατά τα διάφορα στάδια του κύκλου ζωής των τροφών. Οι αυξημένες ατμοσφαιρικές συγκεντρώσεις αερίων του θερμοκηπίου, εκφραζόμενες σε ισοδύναμα διοξειδίου του άνθρακα, προκαλούν το φαινόμενο της υπερθέρμανσης του πλανήτη που βιώνουμε στις μέρες μας. Ο μοναδικός τρόπος για να αποφύγουμε τις συνέπειες είναι η μείωση των παγκόσμιων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

Η BioMar εφαρμόζει τη μεθοδολογία PEF* κατά τον υπολογισμό του αποτυπώματος άνθρακα και έχει ορίσει επαληθεύσιμους επιστημονικούς στόχους μέσω της πρωτοβουλίας Science Based Targets initiative (SBTi). Η BioMar φιλοδοξεί να περιορίσει το αποτύπωμα άνθρακα των τροφών της κατά 1/3 έως το 2030, με απώτερο στόχο να το καταστήσει μηδενικό το αργότερο έως το 2050.

* Μεθοδολογία περιβαλλοντικού αποτυπώματος προϊόντος (Product Environmental Footprint) της ΕΕ

Διαβάστε περισσότερα

Κυκλική Οικονομία και Διαχείριση

Οι αρχές της κυκλικής οικονομίας και οι πρακτικές αποκατάστασης του περιβάλλοντος βρίσκονται στο επίκεντρο μιας αειφόρου και υπεύθυνης εφοδιαστικής αλυσίδας θαλάσσιων προϊόντων.

Circular raw materials & ingredients

Κυκλικές πρώτες ύλες και συστατικά 

Σε μια κυκλική οικονομία, οι πόροι παραμένουν σε χρήση για όσο το δυνατόν περισσότερο χρόνο, ώστε να αξιοποιείται στο έπακρο η αξία τους. Τα προϊόντα και τα υλικά ανακτώνται και ανανεώνονται, αξιοποιώντας επιχειρηματικά μοντέλα που είναι σχεδιασμένα με γνώμονα τη στήριξη αυτής της διαδικασίας αποκατάστασης.

Η BioMar θεωρεί ότι οι πρώτες ύλες που προέρχονται από υποπροϊόντα και ρεύματα αποβλήτων είναι κυκλικές. Επιδίωξή μας είναι η αποσύνδεση της εφοδιαστικής αλυσίδας των ιχθυοτροφών από εκείνη των τροφίμων για ανθρώπινη κατανάλωση, ώστε να μην είναι ευθέως ανταγωνιστικές. Παραδείγματα κυκλικών πρώτων υλών είναι τα υποπροϊόντα χερσαίων ζώων, τα ιχθυάλευρα και τα ιχθυέλαια που προκύπτουν κατά την επεξεργασία τους από τον σχετικό κλάδο.

Restorative raw materials & ingredients:

Αποκαταστατικές πρώτες ύλες και συστατικά

Προκειμένου να μειωθεί η πίεση που ασκείται στα άγρια ιχθυαποθέματα, ο παγκόσμιος κλάδος της υδατοκαλλιέργειας έχει πραγματοποιήσει κατά μεγάλο ποσοστό τη μετάβαση από ιχθυοτροφές που βασίζονταν ως επί το πλείστον σε συστατικά θαλάσσιας προέλευσης σε τροφές φυτικής προέλευσης. Τα επιστημονικά στοιχεία δεν χωρούν αμφισβήτηση: η βιομηχανική γεωργία δεν μπορεί να παραμείνει χρήσιμη για την κοινωνία επ’ άπειρον, εφόσον διατηρηθούν οι ίδιοι ρυθμοί όσον αφορά την πρόκληση οικολογικών βλαβών (π.χ. αποψίλωση των δασών και φυτοφάρμακα) και την κατασπατάληση των πόρων (π.χ. πόσιμο νερό, λιπάσματα και ορυκτά καύσιμα).

Το κλειδί είναι η αποκατάσταση της ισορροπίας μεταξύ των κοινωνικών οφελών της γεωργίας και των κοινωνικών οφελών των υγιών οικοσυστημάτων. Η παραγωγή με γνώμονα την αποκατάσταση είναι επομένως το πρώτο κρίσιμο βήμα για την αναστροφή των σημερινών τάσεων και τη στροφή της γεωργίας προς την αειφορία.

Ως αποκαταστατικά συστατικά ορίζουμε εκείνες τις πρώτες ύλες που γέρνουν την πλάστιγγα μεταξύ των επιπτώσεων στα οικοσυστήματα και των συστημάτων παραγωγής του ανθρώπου προς την πλευρά των καθαρών θετικών περιβαλλοντικών αποτελεσμάτων. Ένα παράδειγμα αποκαταστατικού συστατικού είναι η μονοκυτταρική πρωτεΐνη που παράγεται από δασοκομικά υποπροϊόντα που έχουν υποστεί ζύμωση.

Στην BioMar, αναλαμβάνουμε δράση στους τομείς ευθύνης μας. Ενθαρρύνουμε και παρέχουμε κίνητρα για υιοθέτηση αποκατασταστικών πρακτικών στην αλυσίδα εφοδιασμού μας και έχουμε θέσει στόχους για τα ελάχιστα επίπεδα κυκλικών και αποκαταστατικών συστατικών στις τροφές. Φιλοδοξία μας είναι να διασφαλίσουμε ότι έως το 2030 οι τροφές της BioMar θα είναι κατά 50 % κυκλικές και αποκαταστατικές.

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτης εξάρτησης από ψάρια αλιείας (FFDR)

Τα θαλάσσια συστατικά είναι πεπερασμένοι πόροι και θα πρέπει να καταναλώνονται με υπεύθυνο τρόπο.

Marine ingredients

Θαλάσσια συστατικά

Για όλους εμάς στη BioMar, η σωστή διαχείριση των ωκεανών και του υδάτινου περιβάλλοντός μας είναι εξαιρετικά σημαντική. Μέσω της υιοθέτησης καινοτόμων και εναλλακτικών συστατικών στις τροφές μας, δημιουργούμε λύσεις που καλύπτουν τις διατροφικές ανάγκες των ψαριών και των γαρίδων αλλά και τους οικονομικούς στόχους των ιχθυοκαλλιεργητών και, παράλληλα, μειώνουν την εξάρτηση από τους περιορισμένους θαλάσσιους πόρους.

Ο δείκτης εξάρτησης από εξάρτησης από ψάρια αλιείας (Forage Fish Dependency Ratio–FFDR) δείχνει την ποσότητα άγριων ψαριών που αλιεύονται για την παραγωγή ψαριών ή γαρίδων υδατοκαλλιέργειας, όπως υπολογίζεται σύμφωνα με τα πρότυπα υδατοκαλλιέργειας ASC. Ο δείκτης αυτός λαμβάνει υπόψη τη χρήση πρωτεΐνης και ιχθυελαίου από άγρια ψάρια και ο πλέον περιοριστικός παράγοντας είναι αυτός που καθορίζει τον δείκτη FFDR της τροφής. Ο δείκτης FFDR της παραγωγής μιας υδατοκαλλιέργειας υπολογίζεται πολλαπλασιάζοντας τον FFDR της τροφής με τον συντελεστή μετατρεψιμότητας της τροφής (FCR) της μονάδας υδατοκαλλιέργειας.

Έκθεση Αειφορίας

Η BioMar δίνει μια υπόσχεση στον πλανήτη μας και στους ανθρώπους του θέτοντας μια σειρά από φιλόδοξους στόχους που επιδιώκουν να συμβάλλουν στην αναγέννηση του περιβάλλοντος, παράλληλα με την ευημερία της ανθρωπότητας.