LARVIVA ORBIT – Επιτάχυνση της απόδοσης των ιχθυογεννητικών σταθμών θαλάσσιων ειδών με συστήματα RAS

Ανάπτυξη προϊόντων με γνώμονα την καινοτομία και την άριστη απόδοση

Η ανάπτυξη προϊόντων χαρακτηρίζεται κατά παράδοση ως η μετατροπή μιας ευκαιρίας της αγοράς σε προϊόν που διατίθεται προς πώληση, ενώ οι παραδοσιακές προσεγγίσεις είναι συνήθως προσανατολισμένες στην αγορά, και τα προϊόντα είναι ειδικά σχεδιασμένα ώστε να ικανοποιούν μια ανάγκη των πελατών ή να διερευνούν ένα συγκεκριμένο τμήμα της αγοράς. Ο καταλυτικός παράγοντας για τις καινοτόμες εταιρείες όπως η BioMar είναι ιδέες που προέρχονται από πολλαπλές πηγές, οι οποίες μπορεί να εκτείνονται από το Τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης (Ε&Α) έως τα τμήματα Ποιότητας και Πωλήσεων. Αυτές οι ιδέες ανταποκρίνονται στις ανάγκες των ιχθυοκαλλιεργητών, εξαλείφουν μειονεκτήματα προϊόντων, ολοκληρώνουν λύσεις που είχαν αναπτυχθεί στο παρελθόν ή είναι απλώς πρωτοποριακές. Για παράδειγμα, στο πλαίσιο της μετατόπισης του τομέα της υδατοκαλλιέργειας προς την κατεύθυνση οικονομικά και περιβαλλοντικά βιώσιμων συστημάτων παραγωγής τροφών, παρατηρείται μια αυξανόμενη τάση για τη μεταστροφή των ιχθυογεννητικών σταθμών θαλάσσιων ειδών προς τα ανακυκλούμενα συστήματα υδατοκαλλιέργειας (RAS). Αυτή η μεταστροφή αναμένεται να ελαττώσει τη συμφόρηση των ιχθυογεννητικών σταθμών και να μειώσει τους κύκλους παραγωγής, λόγω πιο σταθερής ποιότητας του νερού, χαμηλότερου κόστους θέρμανσης ή ψύξης και καλύτερου σχεδιασμού της παραγωγής. Επίσης, αναμένονται διάφορα πλεονεκτήματα ως προς την εφοδιαστική αλυσίδα, τα οποία συνδέονται κυρίως με τον εμβολιασμό των γόνων και το μεγαλύτερο μέγεθος των ματιών διχτιού στους κλωβούς πάχυνσης, καθώς οι γόνοι θα μεταφέρονται στη θάλασσα σε μεγαλύτερο μέγεθος. Παρά την εξάπλωση των συστημάτων RAS στους ιχθυογεννητικούς σταθμούς θαλάσσιων ειδών και την παράλληλη πρόοδο των σχετικών τεχνολογιών, η ανάπτυξη ιχθυοτροφών για τους ιχθυογεννητικούς σταθμούς θαλάσσιων ειδών με συστήματα RAS παραβλέπεται σε μεγάλο βαθμό.

Η BioMar, βασιζόμενη στην ιδέα της ανάπτυξης ενός νέου προϊόντος ειδικά σχεδιασμένου για ιχθυογεννητικούς σταθμούς θαλάσσιων ειδών με συστήματα RAS, αξιοποίησε την ισχυρή τεχνογνωσία της στις ιχθυοτροφές για συστήματα RAS. Τα ακόλουθα τρία στοιχεία της σειράς εξειδικευμένων τροφών ORBIT για συστήματα υδατοκαλλιέργειας RAS γλυκών υδάτων αποτέλεσαν τους θεμέλιους λίθους για το νέο προϊόν: διατροφή, ποιότητα κόκκων και σταθερότητα περιττωμάτων. Τα δύο πρώτα στοιχεία καλύπτονται ήδη από τη σειρά ιχθυοτροφών LARVIVA της BioMar για ιχθυογεννητικούς σταθμούς, που προορίζεται για προνύμφες ψαριών και ιχθύδια, και πιο συγκεκριμένα από τον τύπο τροφής INICIO Plus M με ιδανική αναλογία πρωτεΐνης/ενέργειας, άριστα ισορροπημένη σύνθεση αμινοξέων και στοχευμένη επιλογή πρώτων υλών. Συνεπώς, η ανάπτυξη του νέου προϊόντος – LARVIVA ORBIT – επικεντρώθηκε στη σταθερότητα των περιττωμάτων.

 

Δομική σταθερότητα περιττωμάτων από το LARVIVA ORBIT

Το επόμενο βήμα της διαδικασίας ανάπτυξης προϊόντος της BioMar για την ειδική τροφή για ιχθυογεννητικούς σταθμούς θαλάσσιων ειδών με συστήματα RAS ήταν η ενδελεχής αξιολόγηση Ε&Α που περιλάμβανε πολλαπλές δοκιμές μικρής κλίμακας οι οποίες διεξάχθηκαν εκτός εταιρείας, από ερευνητικούς εταίρους. Σε αυτό το πλαίσιο, διενεργήθηκε δοκιμή μικρής κλίμακας στην CTAQUA (Cádiz, Ισπανία) προκειμένου να δοκιμαστούν οι επιδράσεις του LARVIVA ORBIT στη δομική σταθερότητα των περιττωμάτων, η οποία είναι σημαντική για την αποτελεσματική απομάκρυνση των περιττωμάτων με μηχανικά φίλτρα και για τη μείωση του φορτίου στα βιοφίλτρα των συστημάτων RAS. Προς τον σκοπό αυτόν, χορηγήθηκαν τέσσερις τροφές σε ιχθύδια τσιπούρας και λαβρακιού, εις τετραπλούν (ανά είδος και ανά τροφή), με τη βασική τροφή INICIO Plus M ως σύνθεση βάσης και με προσθήκη διαφόρων επιπέδων του πακέτου ORBIT (0, 0,2, 0,4 ή 0,6%). Μετά από 60 ημέρες, ο αριθμός των αιωρούμενων σωματιδίων περιττωμάτων <60 μm μειώθηκε σημαντικά στις δεξαμενές όπου χρησιμοποιήθηκε το πακέτο ORBIT (εικόνα 1). Επιπλέον, η συγκέντρωση των αιωρούμενων σωματιδίων περιττωμάτων <30 μm μειώθηκε αισθητά, και η μεγαλύτερη χορήγηση συμπληρώματος από το πακέτο ORBIT οδήγησε σε πιο εμφανή μείωση. Η εν λόγω μείωση της συγκέντρωσης των αιωρούμενων σωματιδίων περιττωμάτων κατέδειξε το συνδυασμένο αποτέλεσμα της βασικής τροφής INICIO Plus M και της ORBIT στη βελτίωση της δομικής σταθερότητας των περιττωμάτων με παράλληλη διατήρηση της απόδοσης των ιχθύων και, ως εκ τούτου, υποστηρίχθηκε η περαιτέρω ανάπτυξη και δοκιμή του LARVIVA ORBIT.

 

Διαφορά (%) στη συγκέντρωση των αιωρούμενων σωματιδίων περιττωμάτων μικρότερων των 60 μm για ιχθύδια τσιπούρας και λαβρακιού που τράφηκαν με βασική τροφή INICIO Plus M και βασική τροφή INICIO Plus M με συμπλήρωμα 0,2, 0,4 ή 0,6% πακέτου ORBIT. Τα διάφορα γράμματα υποδεικνύουν τις στατιστικές διαφορές (p < 0,05).

 

Εικόνα 1. Διαφορά (%) στη συγκέντρωση των αιωρούμενων σωματιδίων περιττωμάτων μικρότερων των 60 μm για ιχθύδια τσιπούρας και λαβρακιού που τράφηκαν με βασική τροφή INICIO Plus M και βασική τροφή INICIO Plus M με συμπλήρωμα 0,2, 0,4 ή 0,6% πακέτου ORBIT. Τα διάφορα γράμματα υποδεικνύουν τις στατιστικές διαφορές (p < 0,05).

 

Μετά τις μικρής κλίμακας δοκιμές Ε&Α, η διαδικασία ανάπτυξης προϊόντος της BioMar πέρασε στο στάδιο του BioFarm, κατά το οποίο διενεργούνται μεγάλης κλίμακας δοκιμές εξακρίβωσης δυνατότητας υλοποίησης (proof-of-concept) πριν από την κυκλοφορία του προϊόντος. Διενεργήθηκε μια πρώτη δοκιμή μεγάλης κλίμακας για την επαλήθευση της επίδρασης του LARVIVA ORBIT στη σταθερότητα των περιττωμάτων με χρήση ιχθυδίων λαβρακιού (σωματικού βάρους 6 έως 15 γρ.) στα οποία χορηγήθηκαν δύο τροφές: Βασική (INICIO Plus M) και LARVIVA ORBIT. Χρησιμοποιήθηκαν τρεις δεξαμενές, η καθεμιά από τις οποίες περιείχε 165.000 λαβράκια, ανά τροφή για την αξιολόγηση της σταθερότητας των περιττωμάτων μετά από 15 ημέρες. Η σταθερότητα των περιττωμάτων αξιολογήθηκε τόσο οπτικά, με χρήση του συστήματος βαθμολόγησης της BioMar, όσο και αριθμητικά, με κατανομή του μεγέθους των σωματιδίων. Αξιολογήθηκαν επίσης τα ολικά αιωρούμενα στερεά (TSS) και το βιοχημικά απαιτούμενο οξυγόνο (BOD), ως δεδομένα για την ποιότητα του νερού. Στις δεξαμενές όπου οι ιχθύες τράφηκαν με τη βασική τροφή, η παραγωγή περιττωμάτων είχε όψη «λάσπης» με λιγοστά ή μηδενικά ευκρινή, ανέπαφα σχηματισμένα περιττώματα, ενώ το 60% των σωματιδίων ήταν μικρότερα από 63 μm. Αντίθετα, στις δεξαμενές όπου οι ιχθύες τράφηκαν με LARVIVA ORBIT, τα σχηματισμένα περιττώματα ήταν σαφώς ευκρινή και ανέπαφα, ενώ το 82% των σωματιδίων ήταν μεγαλύτερα από 63 μm (εικόνα 2). Πέρα από τη μείωση 35% των σωματιδίων περιττωμάτων <63 μm, παρατηρήθηκε και αξιοσημείωτη μείωση των TSS και του BOD στις δεξαμενές όπου οι ιχθύες τράφηκαν με LARVIVA ORBIT.

 

.). Η σταθερότητα των περιττωμάτων αξιολογήθηκε ως προς την κατανομή του μεγέθους των σωματιδίων (ποσοστό σωματιδίων σε κάθε κατηγορία μεγέθους από 2 έως 390 μm, κεντρικό γράφημα) και ως προς την », μικρός γκρι κύκλος στην κάτω αριστερή πλευρά, είτε σαφώς ευκρινή σχηματισμένα περιττώματα, μικρός μπλε κύκλος στην επάνω δεξιά πλευρά). Επίσης, παρουσιάζονται τα πλεονεκτήματα του υψηλότερου ποσοστού σωματιδίων περιττωμάτων >63 μm για τη σταθερότητα, την απόδοση και τη δυνατότητα πρόβλεψης παραγωγής των συστημάτων RAS.

 

Εικόνα 2. Η επίδραση του LARVIVA ORBIT στη δομή των περιττωμάτων των ιχθυδίων λαβρακιού (σωματικού βάρους 6 έως 15 γρ.). Η σταθερότητα των περιττωμάτων αξιολογήθηκε ως προς την κατανομή του μεγέθους των σωματιδίων (ποσοστό σωματιδίων σε κάθε κατηγορία μεγέθους από 2 έως 390 μm, κεντρικό γράφημα) και ως προς την οπτική βαθμολόγηση των περιττωμάτων (είτε παραγωγή περιττωμάτων με μορφή « λάσπηςλάσπης», μικρός γκρι κύκλος στην κάτω αριστερή πλευρά, είτε σαφώς ευκρινή σχηματισμένα περιττώματα, μικρός μπλε κύκλος στην επάνω δεξιά πλευρά). Επίσης, παρουσιάζονται τα πλεονεκτήματα του υψηλότερου ποσοστού σωματιδίων περιττωμάτων >63 μm για τη σταθερότητα, την απόδοση και τη δυνατότητα πρόβλεψης παραγωγής των συστημάτων RAS.

 

LARVIVA ORBIT: εξειδικευμένη τροφή για τη βελτίωση της απόδοσης των συστημάτων RAS

Επί του παρόντος διεξάγονται επιπλέον δοκιμές μεγάλης κλίμακας για την επαλήθευση της επιτυχίας του LARVIVA ORBIT στη διατήρηση των υψηλών επιδόσεων ως προς την ανάπτυξη και την υγεία των ιχθύων, στη βελτιστοποίηση της αποδοτικότητας των βιοφίλτρων και της παραγωγικότητας στα συστήματα RAS και, τέλος, στη διατήρηση ενός σταθερού συστήματος RAS που προάγει τη δυνατότητα πρόβλεψης της παραγωγής, μειώνει το κόστος παραγωγής και αυξάνει την παραγωγικότητα και τη συνολική κερδοφορία του ιχθυοκαλλιεργητή. Αυτή η επαλήθευση της επιτυχίας του LARVIVA ORBIT αποτελεί το τελευταίο στάδιο της ανάπτυξης του προϊόντος πριν από την κυκλοφορία του, η οποία έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει κατά τους πρώτους μήνες του 2020. Η ανάπτυξη του LARVIVA ORBIT – της εξειδικευμένης τροφής για ιχθυογεννητικούς σταθμούς θαλάσσιων ειδών με συστήματα RAS – από τη BioMar καταδεικνύει σαφώς μια διαδικασία ανάπτυξης προϊόντων που βασίζεται στη διεπιστημονική ομαδική εργασία και τεχνογνωσία, ενώ παίρνει ώθηση από τη συνεργασία και γίνεται με γνώμονα την καινοτομία.

 

Αυτό το άρθρο δημοσιεύτηκε επίσης στο Hatchery Feed Magazine (τόμος 7 τεύχος 4 2019).