ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Η ΒΙΟΜAR ΕΧΕΙ ΘΕΣΕΙ ΜΙΑ ΣΕΙΡΑ ΑΠΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΥΣ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΕΠΙΤΥΧΕΙ ΤΗΝ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΤΗΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΕΙΦΟΡΟ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

RG&O: Overall R&D goals (item 1) Improved product performance

ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Η BioMar επιζητά συνεχώς τη βελτίωση των οικονομικών της παραγωγής υδατοκαλλιέργειας βελτιώνοντας την απόδοση των προϊόντων. Για παράδειγμα, οι δαπάνες των τροφών συχνά αποτελούν το 50-60% του κόστους παραγωγής των ψαριών και αυτός ακριβώς είναι και ο λόγος για τον οποίο η απόδοση των τροφών είναι μια σημαντικά ανταγωνιστική παράμετρος για τη BioMar.

RG&O: Overall R&D goals (item 2) Improved growth...

ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΟΤΗΤΑΣ

Τα κύρια κριτήρια απόδοσης είναι η ανάπτυξη και η μετατρεψιμότητας της τροφής. Ο δείκτης μετατρεψιμότητας, που ορίζεται ως το ποσό της τροφής που απαιτείται για να παραχθεί ένα κιλό ψαριών, αποτελεί επίσης σημαντική πτυχή της απόδοσης των τροφών σε σχέση με περιβαλλοντικά θέματα, όπως π.χ. η αειφορία.

RG&O: Overall R&D goals (item 3) Recipe optimisation

ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΓΗΣ

Στα εργοστάσιά μας χρησιμοποιείται εξειδικευμένο λογισμικό εξισορρόπησης των στοιχείων της διατροφής και του κόστους με στόχο τη μετουσίωση της γνώσης από το πεδίο της Ε&Α σε εμπορικά προϊόντα.

RG&O: Overall R&D goals (item 4) Sustainability

ΑΕΙΦΟΡΙΑ

Οι αειφορικές πηγές πρώτων υλών είναι ο ακρογωνιαίος λίθος για την ανάπτυξη της υδατοκαλλιέργειας. Μόνο οι πρώτες ύλες που μπορούν να αποδειχθούν ότι προέρχονται από αειφορικές πηγές ή οι πρώτες ύλες που έχουν μια σαφή και καθορισμένη τάση να πιστοποιηθούν ως αειφορικές χρησιμοποιούνται από τη BioMar. Το αναπτυξιακό πρόγραμμα της BioMar σχετικά με την αειφορία, το BioSustain, περιλαμβάνει την αξιολόγηση όλων των πρώτων υλών.

ΑΛΛΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

RG&O: Other focus areas (item, text only)

Μολονότι τα προαναφερθέντα θέματα θέτουν τους γενικούς στόχους, στα ερευνητικά και αναπτυξιακά προγράμματα της BioMar συμπεριλαμβάνονται επίσης και άλλα διαφορετικά θέματα, καθώς το καθένα από αυτά διαδραματίζει σημαντικό ρόλο ώστε να καταστήσει δυνατή την ανάπτυξη της βιομηχανίας της υδατοκαλλιέργειας.

Η υγεία των ψαριών είναι ένα από τα σημεία κλειδιά για την ανάπτυξη και επιβίωση του ψαριού και συνεπώς και για το οικονομικό αποτέλεσμα της παραγωγής. Αποτελεί επομένως αναπόσπαστο τμήμα όλων των προγραμμάτων Έρευνας και Ανάπτυξης της BioMar.

Ένα άλλο πολύ σημαντικό θέμα στα προγράμματα Έρευνας και Ανάπτυξης της BioMar είναι η ποιότητα του τελικού προϊόντος σε ό,τι αφορά τη σύνθεση της σάρκας, τη γεύση και τη θρεπτική αξία για κατανάλωση από τον άνθρωπο. Το γεγονός αυτό οδήγησε σε διάφορες καινοτομίες στον τομέα των τροφών.

Οι στρατηγικές διατροφής που ανταποκρίνονται στις διατροφικές ανάγκες των διαφορετικών ειδών ψαριών στα διάφορα στάδια του κύκλου ζωής τους αποτελούν εξίσου σημαντικό μέρος του έργου ανάπτυξης των τροφών μας.

Ειδικά ερευνητικά προγράμματα εστιάζουν στην ανάπτυξη τροφών για τα νέα είδη ψαριών στην υδατοκαλλιέργεια, ενώ εμφανίζονται σταθερά σημαντικές καινοτομίες στις ιχθυοτροφές για την υδατοκαλλιέργεια.

Τέλος, η φυσική ποιότητα σε ό,τι αφορά τη μηχανική αντοχή του κόκκου, την κατακράτηση ελαίου, την ταχύτητα βύθισης καθώς επίσης και την περιβαλλοντική απόδοση είναι μερικές ακόμη πτυχές που διαδραματίζουν ουσιαστικό ρόλο στη διαδικασία Ε&Α της BioMar.