Vihreän muutoksen edistäminen kassikasvatuksessa

Uusi tanskalainen hanke keskittyy vahvistamaan ympäristöystävällisiä teknologisia ratkaisuja ja parantamaan kalan kasvatusta häkeissä. BioMar on kumppanina tässä hankkeessa.

BioMar tekee yhteistyötä tanskalaisten vesiviljelyalan toimijoiden Dansk Akvakulturin, AquaPrin, DTU Aquan, DTU-Mekin ja Hvalpsund Netin kanssa auttaakseen muuttamaan taimenen kassikasvatusta ympäristöystävälliseen suuntaan. Yhdessä toimijat ovat käynnistäneet Hav-Tek-hankkeen, jolle Green Development ja Demonstration Programme (GUDP), tanskalainen vihreää kehitystä ja teknologian esittelyä tukeva ohjelma, on hiljattain myöntänyt 4,1 miljoonan Tanskan kruunun suuruisen apurahan. Hav-Tek-hankkeessa pyritään vahvistamaan ympäristöystävällisiä teknologiaratkaisuja, samalla parannetaan taimenen  kassikasvatusta.

Rehun parempi ympäristöjalanjälki

Yksi hankkeen tavoitteista on kehittää huipputekniikkaa hyödyntävää rehua, jonka ympäristötehokkuus on parempi (pienemmät ravinnepäästöt tuotettua kalakilogrammaa kohti). Näin voidaan myös muokata kalojen ulosteen uppoamisnopeutta ja parantaa ulosteen keräämistä häkkien sisältä. Lisäksi kiinnitetään erityistä huomiota rehun fosforipitoisuuden vähentämiseen. Rehua testataan kaupallisessa häkkejä käyttävässä taimenenkasvattamossa, jotta voidaan havaita sen kyky parantaa ympäristöön ja tuotantoteknologiaan liittyviä tekijöitä.

Verkkohäkkien ulosteenkeruun tehokkuuden parantaminen

Hankkeeseen kuuluu myös kalan ulosteen keräämiseen tarkoitetun erikoisverkon mallintaminen. Tähän mennessä ei ole voitu kehittää tai kokeilla ulosteenkeruutapaa, joka sopisi Tanskan vesien voimakkaisiin virtauksiin. Toisin sanoen malliverkon kehittäminen on hyvin tärkeää hankkeen onnistumisen kannalta. Se mallinnetaan perusteellisesti ennen tuotantoa ja ennen täysimääräisen kaupallisen testin suorittamista.

Vaikutukset kassikasvatukseen Tanskan ulkopuolella

Tanskassa toteutettavan Hav-Tek-hankkeen tuloksena tanskalaisten  kassikasvattamoiden ympäristötehokkuuden odotetaan paranevan entisestään. Kasvattamot ovat jo erittäin ilmastoystävällisiä ja resurssitehokkaita. Hankkeen tulokset voivat olla hyvin kiinnostavia myös Tanskan ulkopuolella toimiville kalankasvattamoille, sillä se avaa ovia uudentyyppisten rehujen ja uusien verkkojen, joissa on ulosteenkeruutoiminto, saannille.

Henning Priess on AquaPri A/S:n johtaja, ja yritys on Hav-Tek-hankkeen pääosapuoli. Henning Priess toteaa: ”Meren hyödyntäminen korkealaatuisen eläinproteiinin tuottamiseksi on keskeisen tärkeää YK:n seitsemäntoista kestävän kehityksen tavoitteen saavuttamiseksi. GUDP:n Hav-Tek-hankkeen avulla voimme edistää tavoitteiden toteutumista kestävällä tavalla. Jos voimme sekä vähentää rehun fosforipitoisuutta että kerätä ulosteen häkeistä, tämä eläinproteiinin tuotantotapa muuttuu entistä kestävämmäksi.”

Innokkaita odotuksia

Vesiviljelyalan odotukset ovat suuria. AquaPrin johtaja Henning Priess on vakuuttunut siitä, että hankkeella voidaan luoda merkittävä etu, sillä se antaa mahdollisuuden toimia ensimmäisenä uusien ratkaisujen luomisessa kestävämpää vesiviljelyä varten.

”Ulosteenkeruusta häkeissä voi tulla alaa mullistava tekijä sekä pienissä merihäkkejä käyttävissä kasvattamoissa, kuten tanskalaisissa kasvattamoissa, että monissa muissa paikoissa ympäri maailmaa. Kun onnistumme edistämään tätä kehitystä, vahvistuu, että Tanska on yhä edelläkävijä kestävän kalankasvatuksen ja rehun alalla”, sanoo Henning Priess.

Tanskalainen kalankasvattajien järjestö Dansk Akvakultur on innostunut Hav-Tek-hankkeesta.

”Vesiviljelyllä on rooli terveellisen ruoan tuotannossa tavalla, joka ei rasita ilmastoamme ja ympäristöämme. On tärkeää jatkaa laajaa panostusta sellaisten uusien ratkaisujen kehittämiseksi, joilla voidaan parantaa ympäristöön, ilmastoon ja kestävyyteen liittyviä tekijöitä. Meillä on selkeät odotukset siitä, että tässä GUDP:n alaisessa hankkeessa löydetään uusia ympäristöystävällisiä teknologiaratkaisuja, joilla voidaan lieventää kassikasvatuksen ympäristövaikutuksia”, sanoo Lisbeth Jess Plesner, Hav-Tek-hankkeen johtaja ja Dansk Akvakulturin pääkonsultti.

BioMarille kumppanuus Hav-Tek-hankkeessa on tärkeä askel eteenpäin erityisesti suunniteltujen rehuratkaisujen innovoivassa kehityksessä, josta tulevat sukupolvet hyötyvät. Ole Christensen, BioMar EMEA:n osaston varapääjohtaja, on hankekumppanien tapaan toiveikas.

”BioMar on ylpeä voidessaan osallistua näin kauaskantoisen hankkeen toteutukseen. Luotamme hyviin kumppanuuksiin ja globaalin tutkimus- ja kehitystyöryhmämme asiantuntemukseen ja tietotaitoon, joiden painopisteenä on vesiviljelyrehu. Vesiviljelyn arvoketjun tulevaisuuden täytyy perustua jatkuviin pyrkimyksiin edistää vastuullista ja kestävää kehitystä ja innovointia.”

*Hav-Tek-hanke on saanut apurahan Tanskan ympäristö- ja elintarvikeministeriön alaiselta Danish Green Development and Demonstration Programme ‑ohjelmalta (GUDP).

 

Kuva: AquaPri