Helseutfordringer

Håndteringsdødelighet

Oppdrettslaksen har aldri vært håndtert mer enn den blir i dag. Håndtering medfører stress og er en utfordring for fiskevelferden, fiskehelsen, og i ytterste konsekvens overlevelsen til laksen. Stress er også en betydelig økonomisk utfordring da det kan føre til redusert tilvekst og forøket dødelighet. Både å redusere stressbelastningen på laksen, og styrke dens stresstoleranse vil dermed være av stor betydning både for laks og oppdretter. 

Hvordan påvirkes fiskens helse av stress:

Når fisken møter på utfordringer i miljøet som truer dens fysiologiske balanse, vil det trigge en rekke endringer i fiskens kroppsfunksjoner. Dette kalles en «fight/flight-respons. Denne responsen er helt sentral for laksens mestring av sine omgivelser. Om påkjenningen blir langvarig kan endringene føre til at dyret bruker sin tilgjengelige energi til å komme seg gjennom den utfordrende situasjonen, på bekostning av funksjoner som vekst og immunforsvar. 

 

Akutt stress:

Forskningen tyder på at laks har en god evne til å komme seg etter akutt stress. Da greier ofte fisken raskt å gjenopprette balansen og følgene blir ikke nødvendigvis store. Et eksempel hvor akutt stress derimot kan få fatale følger er om stresset utløser en panikkreaksjon. Fisk i oppdrettsituasjon opptrer som en flokk, og i enkelttilfeller har fluktreaksjon hos fisken under avlusing ført til at all fisken i merden søker ned mot bunnen av noten. Da risikerer man at store mengder fisk klemmes i hjel eller dør av oksygenmangel.

Kronisk stress:

Om stress blir langvarig kan det gå ut over tilvekst og sykdomsmotstand, og føre til forøket dødelighet.

All håndtering medfører stress:

Laks i oppdrettsituasjon må gjennom en rekke nødvendige operasjonelle inngrep, som sortering, vaksinering, og transport og overføring til sjø. For å møte dagens luseutfordringer må oppdrettslaksen i dag håndteres mer enn noen gang. Det brukes både kjemiske og mekaniske behandlingsmetoder, og ofte innebærer behandling at fisken må trenges og pumpes opp i brønnbåt for å behandles. 

Hvordan redusere stressbelastningen gjennom strategisk fôring:

  • Om man kan hindre lusepåslag gjennom et tykkere og mer effektivt slimlag kan man redusere antallet avlusinger.
  • Antioksidanter i fôret kan redusere den oksidative belastningen på vev i situasjoner med redusert oksygentilgang.
  • Fettsyreprofilen i fôret kan påvirke fettsyresammensetningen i cellemembraner. Disse fettsyrene er forløpere til signalstoffer som kan bidra til å styre stressreaksjonen i gunstig eller ugunstig retning.
  • Komponenter i krill kan styrke sirkulasjonshelsen. I stressede situasjoner forbruker fisken mer oksygen, og i tillegg vil det ofte være redusert oksygentilgang. Et velfungerende sirkulasjonssystem kan være kritisk i perioder hvor fisken må kompensere for de økte belastningene knyttet til stress.
  • Krill kan opprettholde appetitten gjennom stressperioder. Dette sørger for at fisken får i seg næringsstoffer som kan være kritisk for stressmestringen.