SmartCare

iNTRO Q

Laks går igjennom betydelige forandringer i forbindelse med overgangen fra ferskvann til sjø. Fôringsforberedelsene er avgjørende for suksess.


I tillegg til at fisken utsettes for et betydelig høyere smittepress i sjøen er immunforsvaret og barrierene svekket i forbindelse med smoltifiseringen. Fisken er dermed utsatt for sykdom og høy dødelighet i denne livsfasen. Intro og Intro Q anbefales brukt henholdsvis før og etter sjøsetting. De nøye utvalgte biofunksjonelle komponentene i Intro-pakken styrker immunforsvar og barrierer. Dette sørger for optimal ytelse i settefiskanlegget og en mer robust og motstandsdyktig smolt etter utsett.

Når smolten settes i sjøen er det viktig å få fisken fôret riktig og raskt. Dette for å sørge for at den er fysiologisk forberedt og dermed bedre i stand til å stå imot infeksjoner. Intro Q øker smoltens robusthet gjennom styrket immunforsvar, styrket tarmhelse og bedre osmoregulering i denne krevende perioden.

QUICK (Q) stimulerer appetitten og øker dermed tilvekst og opptak av de biofunksjonelle komponentene i dietten. Intro Q inneholder en nøye avstemt kombinasjon av komponenter som understøtter fiskens fysiologi og forsvarssystemer. Intro Q frem til 500 g legger det beste grunnlaget for et godt produksjonsresultat i sjø.


Intro Q er laget for å gi smolten den aller beste starten i sjøen.