Forsøksstasjoner

Produkter og teknologi

LetSea har klare fokusområder, men alle sider ved oppdrettssituasjonen er under lupen. Utnyttelse av fiskefôret er et selvsagt oppmerksomhetsområde. En overordnet tilnærming er implementering av framskutte produkter i nye driftsmodeller.

Optimal tilpasning

Optimal tilpasning til produksjonssyklus og maksimering av utbytte er avgjørende for god drift, men avhengig av mange faktorer.

• Omløpshastighet
• Utnyttelse av sjøareal
• Beskyttelse av fisken, generell robusthet gjennom hele produksjonen
• Beskyttelse mot og bekjempelse av lus, f.eks. ved hjelp av rognkjeks
• Forhindre rømninger

Kvalitetsfokus

For å levere gode forsøksresultater er det avgjørende å kunne opprettholde kvalitetsfokus gjennom hele prosjektfasen.

Kvalitetsmål

LetSea jobber kontinuerlig med kvalitetsforbedring, og har tydelige mål for dette.

• Høy tilvekst
• Høy fôrutnyttelse
• God fiskehelse og -velferd
• Høy overlevelse
• Lav variasjon


Data fra mange konsesjoner

Et bredt datagrunnlag er en forutsetning for pålitelige resultater. LetSea sitt utviklingsarbeid er forankret i mange konsesjoner. Stabil tilgang på fisk av høy kvalitet, fra både ferskvann og sjø, er en forutsetning for alltid å være godt rustet for oppdrag. Stabil forsyning av settefisk til alle aktuelle tidspunkt besørges av Grytåga og Midt-Norsk Smolt.

Kvalifikasjoner, fasiliteter og løsninger

Mange forhold skal være i orden i forbindelse med forsøksvirksomhet.

• Erfarne fagfolk med bred kompetanse
• Gode og lett tilgjengelige lokaliteter
• Fasiliteter og teknisk utstyr tilpasset forskning og utvikling
• Settefisk av høy kvalitet og med full sporbarhet
• Ulike løsninger for sjøfasen
• RAS-anlegg på land
• Merder med luseskjørt
• Lukket anlegg i sjø
• Anlegg for kontrollerte forsøk
• Anlegg for storskala forsøk i kommersiell drift

Cluster mot lakselus

Å vinne kampen mot lakselus er nøkkelen til videre vekst. LetSea er engasjert i driftsoptimalisering for lusebekjempelse. Komplementære aktiviteter i flere selskap setter lusa høyt på dagsorden med fokus på cross-species problemløsninger.

EcoMarin SeaFarm

Etablerte seg med rognkjeks i gjennomstrømningsanlegg 2013.
I 2015 ble RAS-anlegg for rognkjeks satt i drift med fokus på tilpasning av vekst til tidspunkt for utsett.

Utviklingskonsesjoner

LetSea er søker til utviklingskonsesjoner, bl.a. sammen med utstyrsleverandører. Selskapet har to egne laksekonsesjoner i drift på Helgeland og tre i Finnmark, og mulighetene for uttesting av driftsregimer mot lus er mange.