Oslo byfogdembete har konkludert med at omsetningen av BioMars smoltifiseringsfôr Intro Tuning kan fortsette

STIM AS fremsatte i juli krav til Oslo byfogdembete om at BioMar skulle forbys å omsette smoltifiseringsfôret Intro Tuning, fordi Intro Tuning ifølge STIM krenker et nytt europeisk patent som STIM nylig har fått innvilget. Oslo byfogdembete avholdt muntlige forhandlinger i saken den første uken i november, og i avgjørelsen som kom den 8. desember konkluderte retten med at BioMars fôr Intro Tuning ikke krenker STIMs patent. STIMs krav om at det skulle nedlegges forbud mot omsetningen av Intro Tuning ble derfor avslått. Dette betyr at produksjonen og omsetningen av Intro Tuning vil fortsette som før. Avgjørelsen fra Oslo byfogdembete kan ankes (fristen for anke utløper i andre halvdel av januar 2021).

– Vi er svært glade for utfallet i denne saken. Avgjørelsen fra retten er i samsvar med Det europeiske patentverkets (EPO) forståelse av STIMs patent, og dermed som forventet.  Avgjørelsen medfører at oppdretterne fortsett kan velge fôr fra vår produktportefølje som fremmer vekst og helse under smoltifisering og overføring til sjøvann, sier administrerende direktør Håvard Jørgensen i BioMar.  

BioMar Group er en ledende leverandør av høyytelsesfôr til den globale oppdrettsnæringen. BioMar har i dag 16 fôrfabrikker i Norge, Chile, Danmark, Skottland, Spania, Frankrike, Hellas, Tyrkia, Kina, Costa Rica, Equador og Australia. Rundt regnet blir én av fem oppdrettsfisk som produseres i Europa, Sør- og Mellom-Amerika matet med fôr fra BioMar. På verdensbasis leverer BioMar Group fôr til ca. 80 land og til over 45 forskjellige fiskearter. BioMar Group eies 100 % av det danske industrikonsernet Schouw & Co, som er notert på NASDAQ i København.