Control Q 

Control Q og lakselus

Lakselus legger i stor grad føringer for hvordan man driver oppdrett i dag. Avlusing medfører påkjenninger for laksen som kan gi høy dødelighet og store økonomiske tap. Fôring med Qardio kan bidra til en mer robust og motstandsdyktig fisk.
 
Antall avlusinger per anlegg har mangedoblet seg de siste årene, og en økende resistens mot de fleste avlusingsmidler fører til en begrenset effektivitet. Både medikamentelle og ikke-medikamentelle behandlinger medfører håndteringer som er en påkjenning for laksen.

Store mengder laks har gått tapt i forbindelse med slike operasjoner. Lave oksygennivåer ved behandling, og et økt oksygenforbruk i vev under stressituasjoner krever at hjertet må kompensere for å dekke fiskens oksygenbehov. Er ikke hjertet sterkt nok til å møte denne utfordringen, kan resultatet bli at fisken dør av sirkulasjonssvikt. Er hjerteveggen svekket av pågående eller forutgående sykdom, så kan det føre til at hjerteveggen revner under det økte trykket. Tilsvarende vil en redusert gjellehelse føre til lavere oksygenopptak og økt behov for hjertekapasitet.

Qardio bidrar til en mer robust og motstandsdyktig fisk

Å ha fôret Qardio i forkant av situasjoner hvor fisken er utsatt for ekstra belastninger, vil kunne ha en stor betydning. Forsøk har vist at hjerteveggen blir tykkere etter fôring med Qardio.

Dette kan ha betydning for hjertets slagkraft og evne til å motstå trykk. I smitteforsøk og feltforsøk er det vist at Qardio også fører til redusert virusbelastning og redusert skade på hjertevegg etter gjennomgått sykdom med HSMB og CMS. 

Avlusing av svekket fisk kan føre til høy dødelighet og store økonomiske tap.

Risikofaktorer kan være blant annet CMS-diagnose og andre forutgående hjertelidelser, høy vanntemperatur, og redusert gjellehelse.