Control Q 

Resultater fra feltforsøk 2013 og 2014

Forsøket i 2013 ble gjennomført i felt hos kunde i Midt Norge med v12G, der to og to merder var sammenlignbare i forhold til opphav og sykdomshistorikk. Forsøket i 2014 ble gjort på en fiskegruppe i Sør Norge uten nevneverdige sykdomsproblemer i forsøksperioden.

Forsøket i 2013

Her var to og to merder sammenlignbare i forhold til opphav og sykdomshistorikk.
(to kontrollmerder + to forsøksmerder med like fiskgrupper). Det var påvist HSMB i alle grupper, men med mer omfattende symptomer i to av merdene.

CMS med begynnende klinikk var påvist i de samme to merdene (1 Qardio og 1 kontroll). Analysene ble fokusert mot å måle effekter på sykdomsutvikling. Alle histologiske vurderinger ble utført av Øystein Evensen ved NMBU Veterinærhøyskolen.

Figur som viser lavere akkumulert dødelighet gjennom forskningsperioden

Figuren viser utvikling i akkumulert dødelighet gjennom forsøksperioden. I begge merdparalleller observeres en gradvis økende forskjell mellom forsøksmerd og kontrollmerd. Qardiogruppen hadde en gjennomgående lavere dødelighet gjennom forsøket i begge paralleller.

Figur lavere grad av av skade på hjertemuskulatur

Forsøksgruppen hadde gjennomgående lavere grad av av skade på hjertemuskulatur ved histologisk vurdering i begge merdparalleller ved slakt. 

Figur hjertestørrelse

Forsøket i 2014

Dette forsøket (2+2 oppsett, 2014) ble gjort på en fiskegruppe i Sør Norge uten nevneverdige sykdomsproblemer i forsøksperioden. Prøveuttak og analyser ble derfor fokusert mot å måle biometriske forskjeller.

Figur utvikling hjertevekt

Forsøksgruppen hadde i gjennomsnitt høyere relativ hjertevekt enn kontrollgruppen i begge merdparalleller. Forskjellen var statistisk signifikant i den ene av de to merdparallellene.