Rensefisk

Arter - Villfanget leppefisk

Biologisk avlusning med rensefisk er fremtidsrettet og representerer kontinuerlig, forebyggende behandling av lakselus. Etter en sped start med bruk av villfanget leppefisk, ser vi i dag at oppdrett av rognkjeks øker mest som tiltak mot lakselus.

Det erfares også positiv utvikling innen oppdrett av berggylt, dog i et annet omfang enn rognkjeks.

Villfanget leppefisk

I norske farvann er det seks arter av leppefisk.

 • Bergnebb og grønngylt er de mest tallrike.
 • Berggylt, grasgylt, brungylt og rødnebb/ blåstål er mindre tallrike.
 • Forholdet mellom disse artene varierer en hel del langs kysten.

Det er bergnebb, berggylt og grønngylt som i størst grad blir brukt til å fjerne lakselus fra laks i oppdrett.

Bergnebb

Bergnebb (Ctenolabrus rupestris) er den minste av leppefiskene og lever langs norskekysten opp til Nord-Trøndelag.

 • Den er brun-rødlig på farge, blir maksimalt 18 cm og har en karakteristisk svart flekk ved halerota.

Berggylt

Berggylt (Labrus bergylta) er den største arten i leppefiskfamilien og lever langs kysten opp til Trøndelag.

 • Den kan bli inntil 6 kilo og 25 år gammel.
 • Berggylten lever av bl.a. krepsdyr og muslinger.
 • Fargen kan være noe variabel, men er typisk mørkebrun til grønn. Berggylt er en utmerket matfisk.
 • Berggylt er ettertraktet som lusespiser i oppdrettsmerdene.

Oppdrett av berggylt er i gang flere steder, men er krevende, blant annet fordi berggyltlarvene er svært små og relativt lite utviklet. Som varmekjær er berggylt mest effektiv på høyere temperaturer. Om vinteren ved lave temperaturer er den mindre virksom, og blir det kaldt nok kan den innta en dvalelignende tilstand.

Grønngylt

Grønngylt (Symphodus melops) blir inntil 30 cm lang og lever ned til 30 meters dyp.

 • Den lever langs kysten opp til Trøndelag og lever hovedsakelig av muslinger og hoppekreps.
 • Grønngylten er særlig knyttet til områder med tett tangvegetasjon, og er brun-grønn på farge.

Rensefisk i oppdrett

Innenfor oppdrett satses det i dag mest på rognkjeks. Det er store forventninger til økning i produsert kvantum av hjelpsom, lusespisende rognkjeksyngel. Det oppdrettes også berggylt, dog i et annet omfang enn rognkjeks.

Rognkjeks

Rognkjeks er en rensefisk som oppskaleres i oppdrettssammenheng. Ved klekking er rognkjeks relativt godt utviklet. Dette er en av flere egenskaper som gjør den godt egnet for oppdrett. Oppdrett av rognkjeks er i dag i en tidlig fase og det gjøres mye forskning for å kartlegge rognkjeksens spesifikke behov i oppdrettssituasjonen

 • Rognkjeks er aktiv og effektiv ved lavere temperaturer, men har utfordringer med å takle temperaturer over 15 °C. 

BioMar satser

Som et ledd i BioMars satsing på fôr til rensefisk, har BioMar og Nofima gjennomført et stort forsøksprosjekt for å se hvordan ernæringskunnskap hos marin fisk og leppefisk kan anvendes hos rognkjeks. Målet var å høste kunnskap om rognkjeksens næringsbehov for å utvikle bedre startfôr, vekstfôr og helsefôr tilpasset nettopp til denne arten. Dette er kunnskap som danner grunnlag for spesifikke rognkjeksprodukter. 

Rensefisksatsingen er nedfelt i et langsiktig utviklingsprogram og innebærer fôrutvikling til både rognkjeks og leppefisk.

 • Per mai 2016 kan BioMar notere over 10 ulike kontrollerte fôringsforsøk med rognkjeks og berggylt.
 • Denne aktiviteten har resultert i innovative produkter med bl.a. lansering av ny produktlinje til rognkjeks våren 2016.