ytelsesforsterker

Feltforsøk dokumenterer effekten

BioMar har mange fôrtyper merket Q. Disse inneholder QUICK ytelsesforsterker med QRILL, krillmel fra det næringsrike og rene havet rundt Antarktis.

Krill er et rekeliknende dyreplankton som er meget næringsrikt og smakfullt. Som appetittforsterker i fiskefôret er krill unik. Den har også positiv effekt på slaktekvalitet og helse.

En solid dokumentasjon viser stor tilveksteffekt med krill i fôret – inntil 23 %

Fisken får økt appetitt, fôropptak og veksthastighet – for eksempel: *

  • Liten laks: 30 % bedre tilvekst med 7,5 % innblanding av krill
  • Middels stor laks: 8 % bedre tilvekst med 10 % innblanding av krill
  • Stor laks: 11 % bedre tilvekst med 10 % innblanding av krill

(* Forsøkene ble gjennomført ved Helgeland Havbruksstasjon på Dønna, og kontrollert med CT-scanning hos NOFIMA.)

Andre forsøk gjennomført av Aker BioMarine i samarbeid med NOFIMA viser 18 til 23 % økt tilvekst med krill. Effekten er størst i den første delen av sjøfasen. Økningen i tilvekst forplanter seg da videre i hele produksjonssyklusen.

Feltforsøk dokumenterer effekten

4.05 i vekstfaktor midtvinters

Måsøval Fiskeoppdrett AS benyttet CPK 2000 Q i sluttfôring av laks vinteren 2011-2012. I løpet av 30 dagers fôring økte vekten fra 5800 g til 7114 g. Til tross for fallende sjøtemperatur (snittemperatur 8°C) var tilveksten meget god, hele 4.05.

Slaktekvalitet

Effekten av krill på slaktekvalitet ble testet i samme storskalaforsøk. Forskningsinstituttet NOFIMA dokumenterte slaktekvaliteten i forsøket, hvor CPK 2000 ble sammenlignet med CPK 2000 Q. Laksen som hadde fått krill i fôret vokste bedre enn kontrollfisken og presterte samtidig bedre på flere sentrale kvalitetsparametre.

Krill øker innfargingen

Fram til forsøksstart var fisken fôret med 20 mg pigment. I forsøksperioden fikk all fisk 50/50 med 20 mg og 40 mg pigment. Krillinneholder naturlig astaxanthin som er hensyntatti produktoptimeringen. Til tross for liktpigmentregime var krillfisken betydelig bedreinnfarget enn kontrollfisken.

Undersøkelse fra Nofima bekrefter effekten av QUICK

Nofima har studert effekten av å tilsette krillmel i fôret til stor fisk sammenliknet med fisk som ble fôret med standard BioMar-fôr. Undersøkelsen viser at QUICK brukt til stor fisk gir bedre slaktekvalitet og høyere filétutbytte.

Resultatene viser hvor lønnsomt det er å bruke QUICK etter våre anbefalinger:

  • 1,4 % bedre slakteutbytte
  • 2,9 % bedre filétutbytte
  • Bedre filétkvalitet med økt fasthet og redusert filétspalting

Slaktekvaliteten forbedres

Resultatene fra Nofimas undersøkelse viste at fôr med QUICK stimulerte til dannelse av mer muskelmasse og fastere muskel som resulterte i høyere slakteutbytte og filétutbytte, samt redusert andel av filéter med bløt muskel og filétspalting.

Innblanding av krillmel i laksefôret viste ingen negative effekter for det totale fiskematerialet som ble analysert.

Mørke flekker koster bransjen over en halv milliard i året

Forekomsten av mørke flekker i filét har vært økende de siste årene, og omfatter nå nær 20 % av norsk oppdrettslaks. En kartlegging* gjort av Nofima blant oppdrettere langs hele kysten viser at den direkte kostnaden for norske oppdrettere har allerede passert en halv milliard kroner.

(* Nofima-rapport 34/2015 som oppsummerer FHF-prosjektet «Mørke flekker i laksefilet; Kunnskapsstatus og tiltak for å begrense omfanget».)

Illustrasjon av mørke flekker - melaninflekker i filet.Melaninflekker

De mørke flekkene kommer av fargepigmentet melanin, som finnes i de fleste dyr og planter. Melanin er en naturlig del av laksens immunsystem, men sterkt uønsket i laksefilét.

Forskning tyder på at melaninflekkene er et resultat av en vedvarende betennelse.

QUICK m - et fór med funksjonelle egenskaper

QUICK m består blant annet av funksjonelle fettsyrer, antioksidanter og mineraler. Fordi melanin er et resultat av kronisk betennelse, er det viktig å motvirke denne prosessen og bidra til vevsoppbygging.

Krill er en effektiv kilde til EPA, en omega-3 fettsyre som bidrar til å balansere betennelsesreaksjoner. Videre inneholder krill mye fosfolipider som er byggesteiner i cellemembranen. Fosfolipider er vannløselige, og denne kjemiske egenskapen bidrar til at påkoblede fettsyrer tas effektivt opp fra tarmen og distribueres raskt i vevet.

Enkelte mineraler er kjent for å ha antioksidanteffekt og reduserer dermed skadelig nedbryting av celler og vev som følge av oksidasjon. I tillegg kan mineraler motvirke melanindannelse direkte og bidra til å gjenoppbygge ødelagt vev.

Riktig fôr kan bidra til å redusere problemet

BioMar har testet fôrkonsepter i felt, og resultatene viser at vi kan redusere mørke flekker og bedre filétkvaliteten. Nofima vurderte i 2015 vårutsatt fisk som fikk forsøksfôret, og relevante kvalitetsparametre ble vurdert sammen med omfanget av mørke flekker.

RESULTATENE VISER

  1. 19 % reduksjon i mørke flekker totalt (blod og melanin)
  2. Enda større reduksjon av store flekker (>3 cm)
  3. Fyldigere og fastere filét

Feltforsøk 2015