bærekraft

Bidrar BioMar?

BioMar var den første aktøren innen havbruksnæringen som ble sertifisert som bærekraftig

BioSustain legger fundamentet

BioSustain legger fundamentet

BioSustain er navnet på BioMars konsept og program for økt bærekraft. BioSustain bygger videre på prinsippene bak Agenda 21. Et av våre viktigste verktøy i BioSustain går ut på å måle og evaluere bærekraft gjennom hele verdikjeden og er basert på BASF sin metodikk for øko-effektiviseringsanalyse. 

BioSustain presenteres på en egen webportal, www.biosustain.world, og dokumenterer vår systematikk, sammensetting og opprinnelse for råvarer, fôrrelaterte verktøy og konsepter, praktiske eksempler og GRI-rapport. 

Konseptet BioSustain visualiseres i en pyramide som er oppbygd over fire nivåer. 

BioSustain-pyramiden

BioSustain-pyramiden

 1. Lover og regler
  I bunn ligger lover, regler og reguleringer. Det sikrer høye standarder for samfunnsansvar. Vi benytter kun leverandører som oppfyller våre krav til opprinnelse, miljø, sertifisering og personalpolitikk.

 2. Grunnleggende systemer
  For å sikre at intensjonene etterleves, implementerer vi flere standarder og sertifiserte styringssystemer med forbedringsprogrammer.

 3. Aktuelle tiltak              
  Kritiske forhold overvåkes spesielt og tilpasses raskt om nødvendig; kjøp og bruk av råvarer, sertifiseringsordninger og kvalitetssikring, bruk av kontrollorganer m.m.

 4. Optimert           
  BioSustain har verktøy og metoder for ytterligere forbedring av bærekraft ved optimalisering av fôr, oppdrett, prosessering og transport gjennom bl.a. øko-effektivisering som analyserer miljøbelastningen ved alle prosesser, rutiner og ressursbruk.

Vi tenker globalt

Vi tenker globalt

BioMar Norge har siden lanseringen av BioSustain i 2007 ledet an i den bærekraftige utviklingen av næringen. Vi deltar i flere internasjonale organisasjoner for å sikre økt bærekraft. Vi er bl.a. en aktiv medspiller og bidragsyter i Antarctic Wildlife Research Fund (AWR) for å sikre bærekraftig utnyttelse av de marine ressursene i Antarktis.

Bærekraftig oppdrett starter med bærekraftig fôr
Vi arbeider med utvikling av nye, attraktive og bærekraftige råvarer for bruk i fiskefôr og rapporterer alle våre aktiviteter i henhold til den internasjonale standarden GRI – Global Reporting Initiative. 

For å sikre bærekraft, må både miljømessige, sosiale og økonomiske kriterier oppfylles. Når vi høster av naturen, må det gjøres slik at den kan fornye seg selv og legge grunnlaget for fortsatt høsting.

Alle virksomheter må drive innenfor rammer som er sosialt akseptable og rettferdige for å få tilslutning, og uten økonomisk lønnsomhet kan ingen drive en virksomhet over tid.

BioSustain & ASC-sertifisering

ASC-sertifisering

Da vi utviklet BioSustain, eksisterte det ikke noen felles, internasjonal standard økt bærekraft. Vi måtte finne våre egen vei. I samarbeid med BASF fant vi en metodikk som forente verktøy for øko-effektivitet med samfunnsansvar og verifisering. I dag har ASC-sertifisering satt seg som en felles, internasjonal standard, og vi tilpasser oss denne.

Metodikken bak BioSustain gir våre kunder grunnlaget for økt bærekraft og minimert bærekraftrisiko. Den bygger på sertifiserte metoder for analyser, måling og forbedring.

Metodikken for «beste praksis» i BioSustain lar seg lett tilpasse kravene for ASC-sertifisering og legger derfor grunnlaget for å oppnå denne.

BioMar ønsker å være en aktiv partner i optimalisering av bærekraft og tilpasning til ASC-kravene.

For et selskap som arbeider for en bærekraftig utvikling av bedrift, miljø og samfunn stilles det ekstra store krav til organisasjonen om å tenke fremtidsrettet, samt være transparent og kompetent.

Miljøarbeid og bærekraft

Våre mål for miljøarbeid og bærekraft
Mål for miljøarbeid og bærekraft

Vi har i lang tid hatt spesifikke miljømål ved våre fabrikker som nå er innlemmet i vår bærekraftrapport og rapporteres på årlig som en kombinert miljø- og bærekraftrapport. Innsatsen på en rekke områder måles opp mot våre ambisjoner på hvert felt. Feltene kategoriseres innen Helse og kvalitet, Miljø, Samfunn og Ansatte.

For helse og kvalitet måler vi vårt bidrag til økt fiskehelse, fiskevelferd, ernæring og matsikkerhet. På hvert enkelt felt, rapporteres ambisjon, måloppnåelse og avvik.

Innenfor miljø måler vi utslipp av klimagasser, karbonavtrykk, bruk av fornybar energi, forbruk av vann og mengde avfall.

Innenfor samfunn, måler vi bruken av sertifiserte og bærekraftige råvarer og vårt bidrag til bedre livsvilkår og utviklingsprosjekter i de områder vi samhandler med. 

Innfor ansatte måles den generelle helse, reiseaktiviteter, energiforbruk, resirkulering og gjenbruk, papirforbruk og nærværsprosent.  

Status 2015

Hovedmål 2012 - 2017