bærekraft

Innkjøp i BioMar

Vi forsikrer oss om at råvarer blir kjøpt inn på en ansvarlig måte, med full sporbarhet
Ansvarlig innkjøp

Vår innkjøpspolicy

BioMar-konsernet håndhever definerte minimumsstandarder i innkjøp av råvarer, selv om ytterligere krav kan gjelde i enkelte markeder. 

BioMar kjøper inn alle råvarer fra utvalgte leverandører som vi har gransket og godkjent i samsvar med våre prosedyrer for risikovurdering, herunder policyer for sporbarhet, bærekraft, matsikkerhet, kvalitetssystemer, etikk og miljø. Alle leverandører må anerkjenne BioMars etiske retningslinjer.

Godkjenning

Godkjenning og granskning av leverandører

Minstestandarden for råvareleverandører til BioMar bygger på BioMars etiske retningslinjer samt beslutninger tatt av BioMars gruppe for gjennomgang av innkjøp, i tråd med konsernets innkjøpspolicy.

BioMar har nedsatt et team for gjennomgang og godkjenning av leverandører (Supplier Approval Audit Team – SAAT). Teamet har ansvar for godkjenning og granskning av leverandører, og for å sikre sporbarheten til vanlige råvarer og leverandører til BioMars avdelinger verden over. 

Råvaretransport er en del av SAAT-systemet.

BioMars gruppe for gjennomgang av innkjøp

BioMars gruppe for gjennomgang av innkjøp

BioMar-konsernet har utarbeidet policyer for bærekraftig innkjøp og etablert relevante standarder.

Råvarer samt tilsetninger og andre ingredienser blir analysert og evaluert med tanke på bærekraft og samfunnsansvar.

Vi samarbeider med globalt anerkjente sertifiseringsprogrammer, herunder bransjespesifikke programmer som er utviklet og innført av leverandørorganisasjoner i samarbeid med frivillige organisasjoner og offentlige organer. 

BioMar oppfordrer alle leverandører til å anerkjenne og støtte de etiske retningslinjene våre. Manglende overholdelse av retningslinjene kan føre til at vi avslutter samarbeidet med leverandøren.