bærekraft

Oppdrett i lukkede anlegg

En lukket tank eller not gir full kontroll på alt som kommer inn og slippes ut. Det gir kontroll med miljøet og større muligheter for å kontrollere fiskens vekst, helse og velferd. Lakselus, rømming og uønskede utslipp kan i prinsippet elimineres i et lukket anlegg.

Lukkede anlegg på land brukes i dag til smolt opp til 100 gram, før fisken settes ut i saltvann. Flere lukkede anlegg er nå også igangsatt hvor fisken holdes utover smolt-fasen. Det gir en mer robust fisk og redusert dødlighet.

Ulike løsninger er testet og under utprøving, både som helt og delvis lukket i sjø og på land, med ulike materialer som betong, glassfiber, ståltanker, duk osv.

Det er særlig fisk i størrelsen 100 til 1000 gram (postsmolt) det arbeides med. Utfordringen er å få metoden til å fungere for større fisk uten at det medfører en kraftig økning av energibruken, dårligere fiskehelse og lavere filetkvalitet.

Så langt, ser det ut som saltinnhold og vanngjennomstrømming er de kritiske faktorene for god fiskehelse i lukket anlegg.