Blue Impact er til oppdrettere som tenker sirkulært

Et stadig viktigere aspekt ved bærekraft blir å legge til rette for en sirkulær økonomi der alle råvarene utnyttes maksimalt. Dette er en av grunnene til at BioMar har som mål at fôret vårt skal være 50 % sirkulært og gjenopprettende innen 2030. Etter som viktige næringsstoffer til sjømatfôr blir stadig vanskeligere å oppdrive, blir utnyttelse av sirkulære og gjenopprettende råvarer en stadig viktigere faktor i bærekraftig vekst innen havbruk. Blue Impact er i pakt med BioMars mål om å øke fôrets sirkulære/gjenopprettende egenskaper og lanseres med en dedikert parameter som måler fôrets sirkulære og gjenopprettende egenskaper – egenskaper som skal forbedres kontinuerlig langs veien på den blå reisen vår.

 

Hva definerer vi som sirkulære/gjenopprettende?

BioMar følger EUs rammedirektiv om avfall og har delt råvarer inn i følgende kategorier: hovedprodukter, sideprodukter, biprodukter og avfallsprodukter – med biprodukter og avfallsprodukter definert som sirkulære råvarer. I en sirkulær økonomi holdes ressursene i bruk så lenge som mulig og får derved ut sin maksimale verdi. Produkter og materialer gjenvinnes og fornyes, noe forretningsmodeller som er utformet for å støtte denne aktiviteten utnytter. Ved lansering vil Blue Impact-fôr bestå av minst 25 % råvarer vi definerer som sirkulære og gjenopprettende. Til disse bruker vi biprodukter og avfallsprodukter samt råvarer vi definerer som gjenopprettende – noe som øker kostens sirkulære egenskaper. 

Over tid har havbrukets aktører fokusert på å redusere avhengigheten av marine råvarer og gått over til kost som hovedsakelig består av plantebaserte råvarer. Industrielt landbruk kan imidlertid ikke opprettholde sin nytteverdi for samfunnet på ubestemt tid med dagens miljøødeleggelser (dvs. avskoging) og ressursbruk (dvs. ferskvann). Nøkkelen er å gjenopprette en balanse mellom landbrukets samfunnsmessige fordeler med de samfunnsmessige fordelene ved sunne økosystemer. Gjenopprettende produksjon er det første viktige steget mot en snuoperasjon. Vi definerer gjenopprettende råvarer som råvarer som i høy grad påvirker balansen mellom påvirkningen på økosystemet og menneskelige produksjonssystemer – i positiv retning for miljøet. Encellede proteiner fra fermenterte biprodukter fra skogbruk er et eksempel på en gjenopprettende råvare.

 

Frakopling av fôret vårt fra konkurransen om mat

Den største fordelen ved å øke bruken av sirkulære/gjenopprettende råvarer er å koble  forsyningskjedene til fôret vårt fra miljøødeleggelser og direkte konkurranse med mat til konsum. Denne frakoplingen er avgjørende for at internasjonalt havbruk skal kunne oppnå bærekraftig vekst. Ved å fokusere på råvarer fra lavere trofiske nivåer kan BioMar gå rett til kilden til næringsstoffene vi må ha i fôret vårt uten tap av næringsverdi på hvert trofiske nivå, eller at vi konkurrerer mot andre forsyningskjeder til produksjon av menneskemat. På denne måten utnytter vi næringsverdien av disse råvarene maksimalt, samtidig som vi reduserer belastningen på økosystemene og skaper et netto positivt resultat for miljøet. 

Et eksempel på fokuset på lavere trofiske råvarer er arbeidet BioMar har gjort med mikroalger. Mikroalgen er den opprinnelige kilden til omega-3 fettsyrer i havet. Tradisjonelt spises mikroalger av dyreplankton, som deretter spises av fisk, før fisken lander om bord et fiskefartøy og etter hvert omdannes til fiskeolje, som da benyttes i andre forsyningskjeder enn havbrukets. Ved å gå rett til mikroalger kan BioMar erstatte fiskeolje med en algeolje som har et høyt innhold av omega-3 fettsyrer. Dermed konkurrerer vi ikke lenger om fiskeolje i forsyningskjeden, men bruker en råvare som reduserer presset på villfiskbestandene. Slike nye råvarer med bærekraftige profiler blir brukt i Blue Impact-fôr, noe som hever kostens sirkulære/gjenopprettende profil.  

 

 

Bruk av reststrømmer forbedrer fôrets sirkulære egenskaper

På grunn av den endelige og knappe tilførselen av vitale næringsstoffer som omega-3 fettsyrer, må sjømatfôr-selskapene finne nye måter å forbedre de sirkulære egenskapene til fôret sitt på. For BioMar betyr dette at vi enten må identifisere reststrømmer som kan brukes som de er (eller minimalt bearbeidet), eller oppgradere/oppsirkulere reststrømmer til produkter med høyere verdi. Ved å bruke råvarer som for eksempel stammer fra reststrømmer fra annen produksjon, utnytter vi næringsstoffer som ellers ville gått til spille, noe som skaper en sirkulær økonomi der alle næringsstoffer brukes og verdien maksimeres. Ved en slik tilnærming vil dessuten bærekraften til fôret vårt og til industrien som leverer reststrømmene, forbedres. 

Et godt eksempel på råvarer som stammer fra reststrømmer fra annen produksjon er fjærmel. Fjærmel er et biprodukt fra fjærfeproduksjon, hvor fjærene  males opp til et pulver med høyt proteininnhold. Ifølge FAO ble det produsert om lag 24 milliarder slaktekyllinger i 2018. Den gjennomsnittlige prosentandelen fjærmasse er 5 %, så forutsatt at hver kylling veide 2 kg, kan mengden fjær i 2018 anslås til 2,4 millioner tonn. Industrier som havbruk kan utnytte denne råvaren i stedet for at den går til spille. Ved å bruke fjærmel som proteinkilde kan vi erstatte råvarer med høyere miljørisiko, som fiskemel og soya.

 

Neste trinn

Utnyttelse av sirkulære og gjenopprettende råvarer i fôret vårt er altså avgjørende for å skape bærekraftige fôrløsninger fremover. For å oppnå dette må BioMar fortsette å definere råvarer vi anser som sirkulære og gjenopprettende og finne muligheter til å inkludere dem i fôret vårt. Dette betyr at vi må fortsette å vurdere reststrømmer og benytte råvarer fra lavere trofiske nivåer slik at vi kan nå målet vårt om å koble fôrforsyningskjedene våre fra miljøforringelse og direkte konkurranse med mat til konsum.

Blue Impact passer for oppdrettere som tenker sirkulært og som – i likhet med oss – mener at å øke bruken av sirkulære og gjenopprettende råvarer kan være en pådriver til bærekraftig, bransjeomfattende utvikling og omforming av havbruk.