Blue Impact gjør reisen din blå

For å oppnå reelle endringer innen havbruksnæringen må fôrprodusentene ta ansvar og samarbeide med innkjøpere og leverandører. Deres posisjonering i verdikjeden gjør at de kan identifisere muligheter for å integrere bærekraftig praksis og implementere sirkulær økonomitenkning. Som en demonstrasjon på framgang på dette området lanseres BioMars Blue Impact med hele tre parametre for bærekraftpåvirkning. Disse parametrene forbedres fortløpende mens vi jobber mot den blå sonen , som vi anser som bærekraftig og representerer suksessen vi ønsker å oppnå. Vi må imidlertid samarbeide med oppdrettere som er ledende innen bærekraft og som også ønsker å forbedre havbrukets miljøpåvirkning. Gjør Blue Impact til en del av din egen blå reise, så vi sammen kan levere en bærekraftig fôringsløsning som forvandler havbruk. 

Sammen må vi drive forandring framover

Siden det er fôrets miljøpåvirkning som er størst innen havbruk, tar vi i BioMar ansvar for vår del av denne. Å være fôrprodusent og dermed kjøper av råvarer gjør at vi kan innta en lederrolle i å drive bærekraftig utvikling framover. Vi vet at vi ikke kan oppnå bærekraftig praksis innen akvakultur alene. Derfor må vi samarbeide med leverandører og kunder for å identifisere forbedringsmuligheter i driften både oppstrøms og nedstrøms, slik at bærekraft kan integreres i hele verdikjeden. Ved å inngå langvarige partnerskap med leverandører og innkjøpere kan vi utvikle – eller enda bedre – skape nye råvarer sammen, som igjen kan tas i bruk i stor skala av hele verdikjeden. Slik tankegang er helt avgjørende for framdriften.

Den andre faktoren handler om sirkulær økonomitenkning og om å unngå bruk av fôrråvarer som konkurrerer direkte med matproduksjon. Økende sirkulær råvarebruk er derfor viktig for fôrprodusenter, med tanke på den begrensede tilførselen av kritiske næringsstoffer som omega-3 fettsyrer, og det stadig økende behovet for å redusere omfanget av ressurskonkurransen med matproduksjon. I sirkulær økonomi er ressursene i bruk så lenge som mulig og får derved ut sin maksimale verdi. Produkter og materialer gjenvinnes og fornyes, noe forretningsmodeller som er utformet for å støtte denne aktiviteten utnytter. BioMar vil fortsette å identifisere reststrømmer som kan benyttes som de er eller bearbeides minimalt, og vil oppgradere reststrømmer til produkter som har høyere verdi som fôrstoff. Disse fôrstoffene skal finne veien til Blue Impact først for å drive den nødvendige endringen framover.

 

Introduksjon til parametre for påvirkning

Blue Impact lanseres med viktige parametre for bærekraftpåvirkning som fôret må oppfylle i løpet av livssyklusen. Disse parametrene går fra oransje, som vi anser som ikke bærekraftig og som trenger umiddelbar oppmerksomhet, til den blå sonen, som er BioMars mål og det vi anser som bærekraftig for at industrien skal kunne doble produksjonen innen 2050. Formålet med parametrene for påvirkning er å kunne definere hvilket fôr som kan bli ansett som Blue Impact, samtidig som vi kontinuerlig kan revurdere og forbedre Blue Impact underveis på den blå reisen.

Ved lansering blir Blue Impact vurdert i henhold til tre nøkkelparametre:

  • karbonavtrykk: mindre enn 2,0 kg CO2 ekv. / kg fôr
  • sirkulære og gjenopprettende: >25% av ingrediensene anses som sirkulære og gjenopprettende
  • lavt marint innhold: FFDR (Fish Forage Dependency Ratio) <0,7 

Med økende forbrukerbevissthet rundt CO2-utslipp og mange kunder som har satt seg mål om å oppnå karbonnøytralitet allerede i 2040, blir disse til nøkkelparametre som Blue Impact skal levere på. Bruk av flere sirkulære og gjenopprettende ingredienser er viktig for BioMar og utgjør en del av ambisjonene for 2030. Ved å øke bruken av disse råvarene kan vi forbedre bærekraften til både havbruk og andre matproduksjonsindustrier drastisk. Dessuten har marine ingredienser lenge vært i fokus ved produksjon av bærekraftig fôr, og tilgangen blir stadig knappere ved pågående overfiske. I løpet av de siste 30 årene har BioMar redusert det marine innholdet med 75 %, men Blue Impact vil fortsette dette arbeidet ved å bruke FFDR til å måle fôrenes marine innhold.

 

Reisen mot blått

Totalt sett lanseres Blue Impact som et av de mest bærekraftige fôrene vi har produsert, og det oppfyller flere kriterier vi definerer som bærekraftige. Den største utfordringen for Blue Impact er oppnåelse av parametrene i alle lakseoppdrettsregionene vi betjener, da ulike lokale forskrifter kan gjøre dette vanskelig. Derfor er en viktig del av Blue Impact å forbedre produktet underveis. Dette vil sikre at Blue Impact alltid er i forkant av bærekraftig fôr, og at vi alltid jobber mot den blå sonen.

Underveis må vi se på hele verdikjeden, omfavne sirkulær økonomitenkning, utnytte nye råvarer og være i forkant av enhver potensiell utvikling innen fôrproduksjon. Derfor er ressursene som er tilgjengelige til fôrproduksjon under vårt Blue Impact-merke begrenset, og vi kan bare tilby samarbeid med noen få utvalgte kunder. Vi ønsker oss derfor fremtidsrettede kunder som er ledende innen bærekraftig havbruk og vil bli med oss på den blå reisen. Vi skal samarbeide med nøkkelkunder for å fortsette å innovere og jobbe mot den blå sonen for å oppnå det vi anser som ekte blå suksess. Gjør Blue Impact til din egen blå reise, og hjelp oss med å transformere akvakultur.

 

BioMar har i flere tiår arbeidet for å forbedre bærekraften i fôrene og drive bærekraftig praksis innen akvakultur framover. Blue Impact er det neste store steget på den blå reisen. Våre egne parametre for påvirkning lar oss overvåke og forbedre Blue Impact mens vi er på vei mot den blå sonen og det vi mener er ekte suksess. Det vil imidlertid ikke være lett å nå den blå sonen. Vi må se på hele verdikjeden og identifisere muligheter for betydelige forbedringer av driften både oppstrøms og nedstrøms. Vi må finne partnere som prioriterer sirkulær økonomi.  Og vi må samarbeide med hele verdikjeden for å forbedre Blue Impact over tid. Blue Impact er ikke bare det neste store steget på BioMars reise, men også på din blå reise mot bærekraftig utvikling og forvandling av havbruksnæringen.