Fôrets effekt på karbonavtrykket

Forbrukerne gjør stadig grundigere undersøkelser for å sikre at det er samsvar mellom innkjøpene de foretar og verdiene de holder i hevd. Derfor må produsentene kunne demonstrere etterlevelse av  forpliktelsene sine med handlinger – ikke bare med ord. Det er viktig å vise engasjement for bærekraft og vise til utførte handlinger på veien mot å nå de relevante målene. Slik kan man skille seg ut og vekke tillit hos forbrukerne.

 

Tiltak for en bedre fremtid

I Paris COP21-avtalen ble 196 parter enige om å begrense økningen i temperaturen globalt til under 2 grader Celsius – ideelt sett til under 1,5 grader. Hvis vi skal begrense global oppvarming til 1,5 grader, må karbondioksid nå netto null mellom 2044 og 2052, og totale klimagassutslipp må nå netto null innen 2063–2068. Hvis vi skal begrense oppvarmingen til 2 grader, må karbondioksid være netto null innen 2070 og klimagasser innen slutten av århundret.

BioMar har satt seg både kortsiktige og langsiktige mål som er i tråd med klimavitenskapen. Innen 2030 har BioMar som mål å redusere det totale klimagassavtrykket i fôret med en tredjedel, noe som kan gjøre det mulig for oss å oppnå netto null senest innen 2050. For å nå netto null må BioMar evaluere hele forsyningskjeden og identifisere muligheter i Scope 1, 2 og 3. Vi vet også at vi ikke kan nå disse målene alene, men at det må være basert på samarbeid og partnerskap med andre miljøbevisste industriinteressenter.

 

Sett din egen SBTi

Det vitenskapsbaserte målinitiativet (SBTi) er utformet for å vise bedrifter vei mot reduksjon av karbonutslipp og støtte bærekraftig vekst. SBTi bruker de nyeste vitenskaps- og klimadataene til å sette mål som følger av Paris-avtalen: å begrense global oppvarming til godt under 2 °C over preindustrielle nivåer og søke etter tiltak som kan begrense oppvarmingen til 1,5 °C. 

BioMar er den første og eneste globale leverandøren av akvakulturfôr som forplikter seg til SBTis 1,5-gradersmål – den mest ambisiøse veien mot karbonnøytralitet – slik at våre oppdrettere kan dra direkte nytte av en reduksjon i karbonavtrykket dette fører med seg ved deres anlegg. Dette fører igjen til at BioMar reduserer absolutt klimagassutslipp med 4,2 % fra år til år (Scope 1 og 2). Ved å sette dine egne karbonmål til å samsvare med SBTi, skaper du en mulighet for å redusere karbonutslippene fra virksomheten din og for å holde deg oppdatert på den nyeste klimavitenskapen.

 

Reduksjon av BioMars Scope 3

Den største karbonkilden for fôrprodusenter er Scope 3-utslipp. Ved å bruke GHG-protokollen til å evaluere vår egen virksomhet, ser vi at 97 % av BioMars karbonutslipp kommer fra Scope 3, og over 90 % av Scope 3-utslippene kommer fra innkjøp av råvarer til fôr. Dette gir BioMar en klar pekepinn i kampen for å redusere karbonavtrykket og arbeide mot karbonmålene selskapet har satt seg.

BioMar har etablert retningslinjer for innkjøp som favoriserer systematisk utvelgelse av de mest bærekraftige leverandørene og fokuserer på å kjøpe råvarer nærmere produksjonslandet, noe som vil redusere våre egne Scope 3-karbonutslipp drastisk.

I tillegg er effektivisering av utgående logistikk et fokusområde som vil føre til en reduksjon i BioMars Scope 3-utslipp. I Norge eier for eksempel BioMar et fôrleveringsfartøy som har effektivisert utgående logistikk. I Australia inngikk BioMar et partnerskap med et lokalt logistikkselskap som skal sende produkter direkte til New Zealand, noe som reduserer dagens transport og tilhørende karbonutslipp ved å sende produkter til New Zealand. Gjennom partnerskap og innovasjon skal BioMar kontinuerlig forbedre sine Scope 3-utslipp – noe som også kommer kundene til gode. 

 

Nye råvarer er en del av løsningen

Nye råvarer er ikke-tradisjonelle råvarer av plante- eller animalsk opprinnelse som ikke brukes til konsum eller er den del av menneskets matforsyningskjeder i særlig grad. Nye råvarer er viktige for å forbedre og hjelpe laksenæringen med å nå bærekraftmål. Nye råvarer med bærekraftige profiler er allerede en del av BioMars råvareprofil.

For eksempel startet BioMar i 2013 forskning og utvikling på bruk av algeolje som erstatning for fiskeolje. I 2016 kom det første kommersielle fôret med algeolje på markedet, og innen 2021 hadde BioMar solgt over 1 million tonn laksefôr med algeolje. Algebasert fôr har et mindre karbonavtrykk enn fiskeolje, da det kan dyrkes ved hjelp av avløpsvann og absorberer karbondioksid ved fotosyntese.

Nye råvarer har ofte mer bærekraftige produksjonsmetoder og dermed bedre karbonprofiler enn tradisjonelle råvarer. Ved å erstatte tradisjonelle proteinkilder som soyamel med insektprotein kan karbonutslippene reduseres med inntil 75 %, samtidig som det krever mindre landareal og vann enn konvensjonelt landbruk. Noen råvarer, som Deep Branch's Proton, kan til og med dyrkes på karbonfangst. Både insektmel og Proton er gode eksempler på nye råvarer BioMar har begynt å forske på – med tanke på at de kan bli en del av i fôret vårt på sikt.

 

Bærekraftfokusert fôr

Fôr er den største karbonkilden i lakseoppdrett og er derfor nøkkelen når næringen skal oppnå netto null-produksjon. Som fôrprodusent er BioMar stadig i front og utvikler karbonvennlige fôralternativer for oppdrettere som ønsker å redusere karbonavtrykket sitt. Nylig lanserte BioMar Blue Impact, en fôrserie dedikert til å avhjelpe de viktigste bærekraftutfordringene i lakseindustrien.

Et viktig aspekt ved Blue Impact-produksjonen er at den skal fortsette å redusere karbonavtrykket over tid. Blue Impact har en dedikert innvirkningsparameter som måler karbonpåvirkningen, som ved lansering måtte ligge under 2 kg CO2-ekvivalenter per kilo fôr.

Blue Impact-fôr bruker ny teknologi, nye råvarer og beste praksis for karbon for at det skal oppnå en reduksjon av CO2 -utslipp og hjelpe lakseoppdrettere med å oppnå sine egne karbonambisjoner. Blue Impact er en god start for oppdrettere som ønsker å starte reisen mot netto null i dag, ettersom kontinuerlige forbedringer i fôret som brukes er avgjørende for å oppnå netto null.  

 

Fôr er den største bidragsyteren til karbonutslipp i laksenæringen. Valg av riktig fôrleverandør er nøkkelen for alle oppdrettere som ønsker å redusere karbonutslippet sitt. BioMar har satt klart definerte karbonmål, og er det første fôrselskapet som strekker seg etter SBTi 1,5-gradersmålet. Vi har lansert Blue Impact-fôrserien, som er dedikert til å finne innovative måter å redusere karbonutslipp på over tid. BioMar erkjenner imidlertid at vi ikke kan nå netto null alene. Nøkkelen er partnerskap mellom fôrprodusenter, oppdrettsselskaper, leverandører og logistikkselskaper. Slå deg sammen med BioMar i dag, så vi kan innovere innenfor akvakultur med det felles målet å bli «netto null» proteinprodusenter.