Kan laksen bli proteinet med lavest karbonavtrykk?

 

Klimaendringene er et av verdens mest alvorlige problemer, og karbonutslipp fra menneskelig aktivitet er en stor medvirkende faktorene til klimaendringene. Ved å endre kostholdet kan vi redusere karbonutslippet og leve mer bærekraftig. Laks er en viktig proteinkilde som allerede har et lavt karbonavtrykk, og ved å benytte seg av moderne teknologi kan laksenæringen redusere dette avtrykket ytterligere og være den mest miljøvennlige produsenten av animalsk protein.

 

Hva er karbonavtrykk?  

Karbonavtrykk er en av de mange beregningene som brukes til å måle og evaluere miljøpåvirkningen vi mennesker har på planeten. Karbonavtrykk beskriver mengden karbondioksid (CO2) som blir sluppet ut som følge av aktivitet til en person eller næring, eller av en hendelse.

CO2-utslipp til atmosfæren fungerer som et teppe som fanger varmen fra planetens overflate og reflekterer den tilbake. Dette fenomenet øker planetens gjennomsnittlige overflatetemperatur, noe som igjen bidrar betydelig til klimakrisen.

Mesteparten av CO2-utslippet er et direkte resultat av menneskelig aktivitet. Dagliglivets aktiviteter, som å kjøre bil til jobben eller skru på varmen, vil etterlate et klimaavtrykk. Dette betyr at det er mange tiltak vi som individer kan ta for å redusere det totale utslippet av CO2 til atmosfæren, som for eksempel å endre kosthold.

 

Hvorfor er karbonutslipp et problem? 

Av klimagassene i atmosfæren utgjør karbondioksid den største andelen, og den påvirker derfor global oppvarming og klimaendringer i betydelig grad. Siden midten av 1800-tallet har konsentrasjonen av karbondioksid økt med mer enn 40 %, noe som i stor grad har blitt tilskrevet den industrielle revolusjonen, som gjorde fossilt brensel til kraftproduksjon populært.

Menneskelig aktivitet fortsetter å øse store mengder karbondioksid ut i atmosfæren og forstyrrer jordens naturlige temperaturbalanse. Dermed ser vi at tempoet på effektene av klimaendringene, som krympende isbreer og stigende havnivå, stadig øker.

Hvis utslippene fortsetter i dagens tempo, kan jordens overflatetemperatur stige til farlige nivåer, noe som fører til økt tap av biologisk mangfold, redusert luftkvalitet, usikkerhet i matproduksjonen og andre negative konsekvenser.

 

Hva er laksens karbonavtrykk?

Karbonavtrykk måles normalt i CO2-ekvivalenter, en måleenhet som brukes til å standardisere klimaeffektene av ulike klimagasser. Havbrukets karbonavtrykk er lavt sammenlignet med dyrehold i landbruket.

 

Kilde: Joseph Poore og Thomas Nemecek (2018): Reducing food’s environmental impacts through producers and consumers (Science)

 

Forbrukerne legger stadig større vekt på sitt personlige karbonavtrykk når de kjøper produkter. Et kosthold med lavt karbonavtrykk er en av de beste måtene å redusere individuelle karbonutslipp på, og som et resultat har lakseindustrien kontinuerlig investert i ressurser for å redusere CO2-ekvivalenter og jobbe mot å bli den første «netto null» proteinprodusenten.      

 

Påvirker beliggenheten karbonavtrykket?

Karbondioksidutslipp er et globalt problem, og hvert land har sin tilnærming til å løse problemet. Dette betyr at oppdrettslaksens karbonavtrykk kan variere sterkt avhengig av hvor den kommer fra og hvilket transportmiddel som benyttes. For eksempel: Transport av lakseprodukter fra Norge til USA med fly firedobler karbonavtrykket sammenlignet med transport til Frankrike med lastebil.

Mens flere faktorer i hver region kan påvirke det totale karbonavtrykket, har forskjellige regler og forskrifter i hvert land en betydelig innvirkning. For eksempel, i Chile og Australia har muligheten til å bruke et bredere spekter av sirkulære råvarer resultert i et lavere gjennomsnittlig karbonavtrykk enn i andre regioner. Dette er et eksempel på én av de store utfordringene fôrselskaper står overfor når de prøver å redusere karbonavtrykket i fôret, ettersom hver region trenger en tilpasset tilnærming, avhengig av gjeldende regler.

 

Hvorfor fôret reduserer laksens karbonavtrykk

I produksjon av Atlantisk laks utgjør fôret ca. 80 % av karbonavtrykket. Enhver endring i fôrets sammensetning vil derfor ha stor innvirkning på oppdrettslaksens totale karbonavtrykk. For eksempel har laksenæringen det siste tiåret fokusert på å redusere marine råvarer i fôret, noe som har resultert i fôr som hovedsakelig består av plantebaserte råvarer. Dette økte industriens karbonavtrykk, da vegetabilske råvarer har høyere totalt karbon enn marine råvarer.

Økningen i plantebaserte råvarer har ført til nye utfordringer for laksesektoren, som å redusere karbonavtrykket uten å øke mengden marint innhold i fôret. For alle lakseoppdrettere som ønsker å redusere sitt karbonavtrykk, er derfor et samarbeid med fôrleverandøren det beste startstedet for å nå et slikt mål.

 

Med økende etterspørsel etter karbonvennlige alternativer, har vi sett at laksenæringen kontinuerlig investerer i ressurser for å bidra til å løse de store utfordringene laksenæringen står overfor og ytterligere redusere næringens karbonavtrykk. Siden fôret er den største kilden til karbon i laksens verdikjede, er samarbeid med fôrleverandøren den beste starten på reisen mot «netto null» – i dag.