Slik reduserer du laksens karbonavtrykk og blir en «netto null»-produsent

En reduksjon av karbonutslipp er avgjørende for å minimere den globale oppvarmingen og drive bærekraftig produksjon. Forbrukerne viser sitt engasjement for karbonvennlige alternativer med kjøpsbeslutningene de tar. Ny teknologi har gjort det mulig for laksenæringen å redusere sitt karbonavtrykk og melde overgang til «netto null»-produksjon. For å utnytte dette potensialet fullt ut er innovasjon og samarbeid i hele verdikjeden nødvendig – først og fremst innen fôrproduksjon.

 

Aller først: Hva er «netto null»?  

Netto null betyr å oppnå en perfekt balanse mellom klimagassene som slippes ut gjennom aktiviteter og de som fjernes fra atmosfæren. To viktige komponenter må til for å oppnå karbonnøytralitet. Den første og mest åpenbare er en reduksjon i mengden klimagasser som slippes ut gjennom aktiviteter som for eksempel produksjon. Den andre er å fjerne klimagasser vi allerede har sluppet ut i atmosfæren – også omtalt som karbonfangst.

Ny teknologi åpner for innovative måter å fange CO2 på og omdanne dette til produkter av høy kvalitet. Deep Branch benytter seg av teknologi som omdanner karbon i atmosfæren til et høykvalitetsprotein som kan brukes i laksefôr. Slik teknologien er viktig fordi det er ekstremt vanskelig for næringer som benytter fossilt brensel å stoppe karbonutslippene helt gjennom driftstiltak. Teknologisk utvikling og selskapenes satsing på å nå netto null skaper spennende muligheter for laksenæringens aktører til å redusere sine karbonutslipp og bli netto null proteinprodusenter. 

 

Hvordan måler du karbonavtrykket ditt?

Det første steget i en netto null-reise er å måle dagens karbonutslipp. Ved å måle karbonavtrykket ditt kan du finne ut hva som er den største utslippskilden og identifisere potensialet for å redusere karbonutslipp i verdikjeden. Mange bedrifter bruker GHG-protokollen til å måle utslippene. GHG-protokollen deler en bedrifts karbonutslipp inn i tre forskjellige områder for å gjøre det enkelt å rapportere, måle og redusere karbonutslipp:  

  • Scope 1: Scope 1 refererer til alle direkte utslipp fra bedriftens egne kilder; for eksempel utslipp fra energi på stedet eller drivstoff til firmakjøretøy.  
  • Scope 2: Scope 2 refererer til indirekte utslipp fra energiinnkjøp; for eksempel strøm fra et strømselskap.
  • Scope 3: Scope 3 omfatter alle indirekte utslipp i driftens verdikjede. For et oppdrettsselskap vil for eksempel alle utslipp fra fôrleverandøren bli registrert som Scope 3-utslipp.  

Ved å bryte ned utslippene på denne måten får lakseoppdretterne verktøyene de trenger for å starte reisen mot netto null. Oppdretterne har selv kontroll over Scopes 1 & 2 og kan derfor gjøre umiddelbare endringer for å redusere utslippene. Scope 3 viser imidlertid viktigheten av å ha et sterkt samarbeid med interessenter både oppstrøms og nedstrøms for driften.

 

Reduksjon av utslipp gjennom Scopes 1 og 2

I løpet av de siste årene har mange selskaper lagt stor vekt på å redusere Scope 1 & 2-utslipp. Siden disse utslippene er konsekvenser av egen drift, har selskapene kontroll over dem. Scope 1 og 2 kan for eksempel reduseres ved å:

  • Investere i infrastruktur og utstyr for å redusere energiforbruket og øke effektiviteten
  • Fokusere på å bytte eller kjøpe fornybare energikilder i stedet for de som benytter fossilt brensel
  • Stimulere de ansatte til å bruke mer bærekraftige transportmidler, for eksempel offentlig transport, sykkel eller samkjøring
  • Kjøpe fornybare energikreditter

En reduksjon av Scope 1 & 2-utslipp er et utmerket startsted for ethvert selskaps netto null-reise. Man kan implementere nye retningslinjer og praksis, samt investere i ny teknologi for å redusere disse utslippene umiddelbart. Flertallet av lakseprodusentene har lykkes med å redusere karbonutslipp gjennom Scope 1 & 2. Imidlertid er den største andel av karbonutslippene tilhørende Scope 3. Lakseoppdretterne må også ta de nødvendige grepene og implementere strategier for å redusere Scope 3-utslipp. 

 

Reduksjon av Scope 3-utslipp 

Scope 3 omfatter altså alle indirekte utslipp i verdikjeden og står for mellom 65 % og 95 % av det totale karbonutslippet for de fleste selskaper. Å redusere Scope 3-utslipp er en viktig komponent i oppnåelsen av netto null, og lakseindustrien er intet unntak, for Scope 3 står der for mer enn 80 % av karbonavtrykket for de fleste oppdretterne.

For en lakseprodusent er alle utslipp fra fôrleverandøren inkludert i Scope 3-utslipp, samt utslipp som brukes til å transportere produkter til sluttkunden. Derfor er Scope 3-utslipp de vanskeligste å redusere, da de krever samarbeid gjennom hele verdikjeden og med alle organisasjoner som er involvert i driftsprosessen.

I lakseoppdrett kan fôr alene utgjøre inntil 80 % av det totale karbonavtrykket. Dette betyr at samarbeid med fôrleverandøren din er den beste måten å oppnå en reduksjon av Scope 3-utslippene på. Partnerskap med en fôrleverandør som har definerte bærekraftmål og en innkjøpspolitikk som favoriserer bærekraftige råvarer er et must. Det er også der alle lakseoppdrettere bør starte når de implementerer strategier for å redusere karbonutslipp.

 

Kan laks nå netto null?

Sammenlignet med andre animalske proteiner har oppdrettslaks allerede et lavt karbonutslipp.  Derfor har oppdrettslaks et forsprang på å oppnå netto null-produksjon og etablere seg som konsumentenes lavkarbonalternativ innenfor animalsk protein.

Hos BioMar har vi satt oss som mål å redusere karbonutslippene med en tredjedel innen 2030 og nå netto null innen 2050. Scope 3 er imidlertid ikke en isolert utfordring og vil kreve samarbeid og strategisk partnerskap på tvers av hele bransjen. Selv om BioMar kan implementere beste praksis, nye forretningsmodeller og investere i ny teknologi for å redusere karbonutslipp, vil industrien ikke oppnå netto null uten støtte fra likesinnede lakseoppdrettere.

Dette viser at nøkkelen til å oppnå netto null for laksenæringen er gjennom partnerskap. Ny teknologi og økt kunnskap om bærekraft gir spennende muligheter for reduksjon av karbonavtrykk for både fôr- og oppdrettsselskaper. Men for å oppnå netto null må fôr- og oppdrettsselskaper definere bærekraftmål som skaper synergier og samarbeide i strategiske partnerskap.    

 

Oppnåelse av netto null er et strategisk valg som krever samarbeid og innovasjon gjennom hele verdikjeden. Siden fôr er ansvarlig for 80 % av karbonutslippene innen lakseproduksjon, er samarbeid med en fôrleverandør som deler din bærekraftvisjon det beste startstedet for reisen mot netto null – i dag.