Dynamisk produktutvikling

DYNAMISK PRODUKTUTVIKLING

Maksimal lønnsomhet

Maksimal lønnsomhet med riktig fôr og optimal drift

Fiskefôret har hatt en revolusjonerende utvikling. I dag har vi potente fôr som er svært godt tilpasset fiskens livssyklus og helsetilstand. Vi vil sørge for at denne gode utviklingen vil fortsette.          

Driftsoptimalisering avgjørende

Utvikling av stadig bedre og mer behovstilpassede fôrtyper er BioMars hovedoppgave. Ny kunnskap om råvarer, fiskeernæring og fiskehelse vil gjøre det mulig å øke fôrets ytelsespotensiale også i fortsettelsen. Videre utvikling av produksjonsregimene for laks og ørret vil likevel trolig være avgjørende for videre vekst. Dette forholdet er styrende i BioMars produktutvikling.

tilbake til oversikten

Bedre ressursutnyttelse

Bedre ressursutnyttelse

Veien inn i framtida ligger i å utnytte ressursene stadig bedre, ikke minst fiskefôret. Nye fôrtyper, ny oppdrettsteknologi og optimaliserte driftsformer vil gi nye muligheter.

Fiskehelse og tilvekst

På fôrsiden handler det alltid om å legge til rette for god fiskehelse og kostnadseffektiv tilvekst. Den beste fôrytelsen oppnås ved å variere fôringen i overenstemmelse med fiskens fysiologi, helsetilstand, appetitt, sesong og vanntemperatur. Adaptiv fôring sørger for at fisken utnytter potensialet i fôret i alle produksjonsfaser.

Ny teknologi

Ny oppdrettsteknologi og nye produksjonsregimer legger også til rette for bedre fiskehelse, raskere produksjon og økt fôrutnyttelse. Kunnskap om dette av stor verdi for oss som fôrleverandør, og gjør oss i stand til å tilpasse våre produkter til nye og mer framtidsretta krav.    

Forskning og praktisk erfaring

BioMar søker derfor å øke vår kunnskap basert på både forskning og praktisk oppdrettserfaring. Kombinasjonen danner grunnstammen i vårt produksjonsoppfølgingsprogram BioFarm.

tilbake til oversikten

Økt bærekraft gir økt vekst

Økt bærekraft gir økt vekst

Ingen næring kan vokse lenge uten bærekraft. BioMar var tidlig ute med å legge til rette for at våre kunder kunne produsere med større hensyn til miljøet og økt bærekraft. I dag er ASC-sertifisering den felles, internasjonale standarden som skal sikre næringen videre vekst.           

Oppdrettsanleggene bærekraftsertifiseres

Antallet oppdrettsanlegg som bærekraftsertifiseres øker raskt over hele verden. Det gjelder i første rekke anlegg for oppdrett av laks, ørret, tilapia og pangasius.

Når problemene med lakselus kommer under kontroll er Norges største, fornybare eksportnæring igjen klar for videre vekst. Mange metoder for lusebekjempelse er tatt i bruk, og driftsformene over hele landet optimaliseres i forhold til produksjonsproblemet. Dette forholdet vedrører i høyeste grad fôrleverandøren, som må kunne tilby produkter tilpasset de nye driftsregimene.

tilbake til oversikten

Mikroalger

Mikroalger sikrer kritisk råvareforsyning

Produktutviklingen innen fiskefôr er vesentlig for oppdrettsnæringas vekstmuligheter. Vi ser nå at tradisjonelle utfordringer rundt begrensede fôrressurser og bærekraft er i ferd med å løse seg. Hittil har tilgangen på marine råvarer og omega-3 fettsyrer vært en begrensning. Nå har BioMar bl.a. lansert marine fettsyrer fra mikroalger som fôringrediens, og dermed sikret økt tilgang på denne begrensede ressursen.

Omega-3 fra alger

Essensielle fettsyrer fra mikroalger kan nå tilbys i betydelige mengder fra en bærekraftig kilde som overhodet ikke er basert på marin fangst. Havbruk blir stadig viktigere i den globale matforsyningen, og veksten gir økt etterspørsel etter omega-3. Med alger kan vi lette presset på de marine ressursene og sørge for at tilgangen på omega-3 ikke lenger begrenser utviklingen. 

tilbake til oversikten

Bidrag til driftsforbedringer

Bidrag til driftsforbedringer

BioMar har verktøy som kan hjelpe BioMars kunder til å oppnå bedre drift, bl.a. med høyere fôrytelse og bedre kvalitet på fisken.

Praktiske hjelpemidler

BioFarm gir oppdretterne praktiske hjelpemidler og verktøy for å planlegge produksjonen og forutse effekten av fôr- og fôringsjusteringer. Kost-/nytte simuleringer og konsekvensanalyser for ulike fôrvalgstrategier og fôringsregimer er bare noen av mulighetene som ligger i BioFarm.

BioFarm er i stadig utvikling og forbedring, og kombinerer kunnskapen fra kontinuerlig forskning med praktisk erfaring og historiske data for å skape premissene for optimal drift og bedre lønnsomhet.

tilbake til oversikten

Høy ytelse må videreutvikles

Høy ytelse må videreutvikles

BioMar er markedsleder på høyytelsesfôr. Gjennom kontinuerlig forsknings- og utviklingsarbeid siden 1987 har BioMar gitt norske fiskeoppdrettere de mest potente produktene. Nå forsker vi på fortsettelsen.

Tilpasning til endringer

I vårt utviklingsarbeid er det slik at når formelen for best fôrytelse er funnet, gjelder det å verifisere kvaliteten og sikre muligheten for å tilpasse og justere denne til nye produkter og anvendelsesområder. I egen forskning og sammen med eksterne utviklingspartnere, og ikke minst våre kunder, er vi kontinuerlig på jakt etter metoder for optimal tilpasning til produksjonsregimene. Ufravikelige krav er god fiskehelse, riktig ytelse og høy kvalitet. 

tilbake til oversikten