Quick 
ytelsesforsterker

Quick med krill

Quick med krill

Quick med krill for raskere tilvekst

QUICK ytelsesforsterker inneholder Qrill fra Aker BioMarine. Dette er Superba krill fra det næringsrike og rene havet rundt Antarktis. En solid dokumentasjon viser at QUICK i fôret øker appetitten og fôropptaket. Det gir ekstra tilvekst og økt produksjon.

Krillen er en av verdens mest rene og potente næringskilder. Fangsten av Superba krill er MSC-sertifisert. Aker BioMarines fangst av krill i Sørishavet utgjør bare 0,35% av biomassen. Med QUICK i fôret, får vi bedre fiskehelse og økt tilvekst på naturlig og bærekraftig vis.

Krill er ren og bærekraftig

Krill er ren og bærekraftig

AKER BIOMARINE'S KRILL FISKERI MOTTAR TOPPKARAKTEREN "A" FEM ÅR PÅ RAD
For femte år på rad mottar Aker BioMarine en "A" rangering fra Sustainable Fisheries Partnership (SFP), noe som betyr at fiskeriet er "veldig godt forvaltet". 

NY  STORSKALA MÅLING BEKREFTER SUNN BIOMASSE 
Funn og analyse godkjent av CCAMLR estimerer krillbestanden til å være på 62,2 millioner tonn i område 48 i Sørishavet. Dette er den første internasjonale storskala-tokten som er gjennomført på 19 år. I år 2000 estimerte forskere bestanden til å være 60,3 millioner tonn. 

REN KRILL FRA HAVET
Antarktisk krill lever i rene hav rundt Antarktis. Den er på bunnen av næringskjeden der den livnærer seg av plankton. Dette er grunnen til at krill har svært lave verdier av dioksiner og dioksinliknende PCB'r. QRILL Aqua er en naturlig fôr-ingrediens.

les mer qrillaqua.com

Dokumentert effekt

Dokumentert effekt

Undersøkelse fra Nofima bekrefter effekten av Quick. Nofima har studert effekten av å tilsette krillmel i fôret sammenliknet med fisk som ble fôret med standard BioMar-fôr. Undersøkelsen viser at krillmel i fôret gir bedre slaktekvalitet og høyere filétutbytte.

  • 1,4 % bedre slakteutbytte
  • 2,9 % bedre filétutbytte
  • Bedre filétkvalitet med økt fasthet og redusert filétspalting

Slaktekvaliteten forbedres

Resultatene fra Nofimas undersøkelse viste at fôr med Quick stimulerte til dannelse av mer muskelmasse og fastere muskel som ga høyere slakteutbytte og filétutbytte, samt redusert andel av filéter med bløt muskel og filétspalting.

Innblanding av krillmel i laksefôret viste ingen negative effekter for det totale fiskematerialet som ble analysert.

Ekstra ytelse

Ekstra ytelse i alle våre produkter

Med Quick i fôret øker appetitt og ytelse, og fører dermed til økt tilvekst. Dette gjør at oppdretteren når slaktevekt med redusert produksjonstid, eller får høyere slaktevekt på ordinær produksjonstid. Quick brukes i våre produktserier Rainbow Fjord, Energy X, Power og SmartCare for økt fôropptak. Alle produkter får Q bak produktnavnet når Quick-pakken tilsettes.

Dette er bakgrunnen for at produkter med Quick i økt grad etterspørres av BioMars kunder og nå utgjør en vesentlig andel av vårt totalsalg. Quick anbefales generelt brukt for å styrke appetitten i ulike perioder der fisken trenger økt motstandskraft og har størst potensial for vekst. BioMar anbefaler alltid Quick brukt sammenhengende til fiskener 1 kg. Dette gir et solid vekstforsprang med renters rente-effekt framtil slaktestørrelse.

Effekten på små fisk

Effekten på små fisk

Quick er dokumentert å ha en spesielt god effekt på små fisk. Fisken får økt appetitt, bedre fôropptak og økt veksthastighet. Forsøk som ble kontrollert hos Nofima, viser 30% bedre tilvekst for liten laks.

Resultatet ble oppnådd med 7,5% innblanding av krill i fôret. Forsøkene ble gjennomført ved Helgeland Havbruksstasjon på Dønna, og kontrollert med CT-scanning hos Nofima. For middels stor laks ga 10% innblanding av krill en ekstra  tilvekst på 8% sammenliknet med kontrollfôret.

Andre forsøk gjennomført av Aker BioMarine i samarbeid med Nofima viser 18 til 23 % økt tilvekst med krill. Effekten er størst i den første delen av sjøfasen. Økningen i tilvekst forplanter seg da videre i hele produksjonssyklusen. Derfor anbefaler vi alltid Quick fram til fisken er 1 kilo.

Effekten på større fisk

Effekten på større fisk

Quick er godt dokumentert som appetittforsterker på stor fisk. Fisken får økt appetitt, bedre fôropptak og økt veksthastighet. Forsøk som ble kontrollert hos Nofima, viser 11% bedre tilvekst for stor laks med 10% innblanding av krillmel i fôret.

Forsøkene ble gjennomført ved Helgeland Havbruksstasjon på Dønna, og kontrollert med CT-scanning hos Nofima. For middels stor laks ga 10% innblanding av krill en ekstra  tilvekst på 8% sammenliknet med kontrollfôret.

17 tonn ekstra biomasse

Et tilsvarende forsøk ble kjørt på stor laks fra 5,5 til 6,8 kg, fra november til desember i 40 dager. Her hadde kontrollfôret 30 % fiskemel, og man testet to fôrresepter med hhv. 0 og 10 % krillmel. En krillinnblanding på 10 % ga 14 % bedre tilvekst enn i kontrollgruppa. Det tilsvarer over 170 gram, altså 17 tonn ekstra biomasse pr. 100.000 fisk. I dette forsøket, så vi ingen effekt på fôrfaktoren. Det kan skyldes at fisken i utgangspunktet hadde en veldig god tilvekst og fôrfaktor og at en ytterligere bedring tilvekst ikke hadde den samme effekten på fôrfaktor som i andre forsøk.

Bedre filétkvalitet

I likhet med i andre forsøk, ble det også her oppdaget at laks fôret med krill hadde lavere innhold av innvolls- og muskelfett, og en fastere filetkonsistens. Det ble avdekket ved CT-skanning hos Nofima. Den ekstra kvaliteten kan skyldes at den økte tilveksthastigheten ga en mer effektiv utnyttelse av energien i fôret til proteinvekst i stedet for til fettakkumulering. Dessuten inneholder krill mye marine fosfolipider som kan ha en innvirkning på hvordan og hvor mye fett som deponeres.

Vi anbefaler derfor Quick i fôret i den siste fasen fram mot slakting.