Kvalitetssäkring

Inköp

För att säkra en optimal kvalitet på alla råvaror, använder BioMar enbart erkända leverantörer som är värderade och godkända enligt vårt kvalitetssäkringssystem. Leverantörerna känner till gällande specifikationer och krav.

Råvarorna köps in på basen av kontrakt. För råvaror av väsentlig betydelse för kvaliteten av det färdiga fodret föreligger analyser, som godkänts av BioMar innan varan sänds iväg.

I samband med mottagning av en råvara, inspekteras råvaran av erfarna medarbetare innan varan lossas. Prover tas för efterföljande kontroll på BioMars laboratorium. Ifall behov av senare dokumentation av kvaliteten på den använda produkten sparas ett prov i BioMars arkiv. Chauffören intygar med sin namnteckning, att lastbilen har rengjorts enligt gällande regler.

 

Produktion

Datorer i produktionen styr och säkrar invägning av råvaror enligt fastslagna recept. Fodret framställs med modern utrustning, där alla processer fortlöpande övervakas och registreras. Detta gör det möjligt att gå tillbaka i förloppet och få information om specifika parametrar för den aktuella produktionen. Vidare möjliggör registreringen en gradvis utveckling och optimering av processerna till gagn för en stabil kvalitet.

BioMar arbetar efter fastslagna rutiner, vilket säkrar en stabil kvalitet på de färdiga produkterna samt en hög grad av drifts- och därmed leveranssäkerhet. Rutinerna omfattar:

  • Underhåll av byggnader, maskiner och annan utrustning
  • Rengörning
  • Skadedjursbekämpning
  • Utbildning av medarbetare


Under produktion av fodret tas det löpande prover för kontroll på BioMars laboratorium. Kontrollen föregår efter fastslagna procedurer och innebär att alla produkter är underkastade en rad relevanta analyser och undersökningar innan de släpps fri för försäljning.

Leverans och distribution

Endast de produkter, som godkänts av kvalitetskontrollen, släpps fri för försäljning från lagret. Lagret styrs efter ett batchnummersystem, som säkrar att varorna levereras i den ordning de producerats. Batchnummersystemet är uppbyggt så, att varje enskild vara eller variant därav har sitt eget nummer. Således säkrar man, att exakt rätt vara levereras.

BioMar använder enbart transportörer, som godkänts av vårt kvalitetssäkringssystem. Således säkrar vi att kunden mottar en riktig vara i gott och oskadat skick på avtalad tidpunkt.

 

Behandling av avvikelser

Ett effektivt system för behandling av avvikelser i processer och produkter, inkluderande reklamationer, är ett väsentligt element i BioMars kvalitetssäkringssystem. Systemet är uppbyggt i en rapporteringsdel, en behandlingsdel och en del för förebyggande. Förebyggandet innebär att man för alla avvikelser och fel tar ställning till möjligheterna att reducera risken för att händelserna upprepas. Detta är grunden för ett kontinuerligt arbete med att säkra en hög och jämn kvalitet i alla led.