RIKTLINJER och RAPPORTERING

Hur vi säkerställer hög standard i vår verksamhet

BioMar’s GRI-rapport

G&R: GRI Report (item, R pic.) SE

Vår årliga hållbarhetsrapport

GRI-rapporten skapar transparens kring vårt agerande, både för våra kunder och för andra intressenter.

Rapporten beskriver BioMar's ambitiösa mål för hållbarhet, men också det kraftfulla åtagande BioMar Group har haft under åren för att utveckla hållbara och ansvarsfulla lösningar för alla sina aktiviteter.

BioMar lever upp till sin offentliga transparens av sina aktiviteter via årliga redogörelser i enlighet med ramverket för GRI G4.

Läs vår rapport

Uppförandekod

G&R: Code of Conduct (item, L pic.) SE

BioMar anser att hållbar verksamhet måste bygga på grundläggande mänskliga rättigheter. Vår uppförandekod är en väsentlig del av hur vi bedriver vår verksamhet. Vi kräver att alla medarbetare, leverantörer, entreprenörer och underentreprenörer följer angivna normer och bestämmelser.

I vår roll som multinationellt företag som anskaffar råvaror på den globala marknaden ingår att säkerställa att våra leverantörer, liksom vi själva, uppfyller de normer som beskrivs i vår uppförandekod.

BioMar’s uppförandekod

Kvalitetssäkring

G&R: Quality assurance (item, L pic.) SE

Hela vägen genom BioMar's produktion och distribution säkrar väletablerade rutiner, att våra kunder får en jämn och hög kvalitet och konsumenterna säkra livsmedel.

Läs mer

Certifieringar

Med jämna mellanrum får BioMar besök av myndigheter och organisationer, som auditerer och certifierar BioMar's produkter och processer.

ISO 9001:2015

Den viktigaste enskilda certifiering för BioMar är ISO 9001 standard. Sedan 1994 har BioMar A/S varit certifierat efter ISO 9001 standarden. Under 2003 blev certifieringen uppgraderad efter den reviderade standarden - ISO 9001:2000 och i Juni 2009 certifiserades BioMar enligt 9001:2008 standarden.

ISO 9001:2008 är ett dynamiskt system, vilket innebär att kvalitetssäkringen är en fortlöpande process, som står på dagordningen varje dag. Härigenom säkras en kontinuerlig förbättring och effektivisering av processer och rutiner. Allt till fördel för såväl BioMar som för våra kunder.
Kvalitetssäkringssystemet beskrivs i ett elektroniskt system, som är tillgängligt för alla medarbetare.

ISO 9001:2008 certifikatet

GLOBALG.A.P.

Förkortningen G.A.P. i GLOBALG.A.P. kommer från orden Good Agriculture Practice, men certifieringen täcker både lantbruk och akvakultur – och i BioMars fall tillverkning av foder till akvakultur.

GLOBALG.A.P. är en privat instans, som sätter frivilliga standarder för produktionsprocesser inom lantbruks- och akvakulturprodukter globalt sett. 
GLOBALG.A.P. standarden är primärt utvecklad för att säkra konsumenterna hur livsmedel produceras på lantgården genom att minimera skadlig miljöpåverkan i odlingen, minska användning av kemikalier samt genom att garantera en ansvarsfull hållning till arbetstagarnas hälsa och säkerhet, likväl som djurens välfärd.  

Du kan läsa mera om GLOBALG.A.P. genom att följa denna länk: www.globalgap.org

GLOBALG.A.P.-certifikatet

Andra certifieringar

Ett flertal andra certifieringar stöder ISO certifieringen. Det kan handla om certifieringar från stora supermarketkedjor, som italienska COOP och franska Carrefour eller certifieringar från nationella myndigheder, som t.ex. Det Danske Plantedirektorat, som handhar t.ex. certifieringen av hantering och produktion av foder till ekologisk odling.
Men gemensamt för alla certifieringar är, att de bidrar till ett överordnat mål att säkra att kunderna kan lita på kvaliteten hos den fisk de äter.