Transparens och livsmedelssäkerhet

Transparens och livsmedelssäkerhet är grundläggande för oss.

TOTAL SPÅRBARHET

T&FS: Full traceability (item, L pic.) SE

På BioMar håller vi minutiöst fokus på livsmedelssäkerhet.

Total spårbarhet är grundläggande för livsmedelssäkerhet. BioMar's tillvägagångssätt och registreringar bidrar till total spårbarhet både framåt och bakåt i produktionskedjan för livsmedel. Alla ingredienser i fodret kan spåras tillbaka genom BioMar's produktion och lagerlokaler till leverantören av respektive råvara. På samma sätt kan alla råvaror och färdigt foder spåras till den enskilda odlaren som har fått BioMar's foder.

Vi stärker transparensen

T&FS: We enhance transp. (item, R pic.) SE

Vi stärker transparensen för att förbättra livsmedelssäkerheten och den miljömässiga hållbarheten, både bakåt till leverantörerna och framåt till kunder, återförsäljare och konsumenter.

Vi skapar transparens kring vårt agerande. Vi gör det via våra årliga redogörelser i enlighet med ramverket för GRI G4 som är en användbar metod för transparent rapportering av våra prestandamål.

Läs vår rapport

Livsmedelssäkerhet (HACCP)

LIVSMEDELSSÄKERHET

LIVSMEDELSSÄKERHET

Vi säkerställer en hög skyddsnivå för både fiskars och människors hälsa. Det är det övergripande målet för BioMar's policy för livsmedelssäkerhet. Noggrant utformade program för livsmedelssäkerhet säkerställer att odlad fisk och räka alltid är friska och säkra att äta.

För detta ändamål har vi strikta interna procedurer för alla processer vid alla våra anläggningar och vi håller en nivå på våra kontroller som ofta överskrider myndighetskraven. BioMar tillämpar riskanalys i enlighet med principerna för den internationellt erkända normen Hazard Analysis of Critical Control Point (HACCP) i alla fabriker.

Läs mer

Optimering av hållbarheten

BioSustain-programmet beskriver i detalj hur hållbarhet ska styras och optimeras. Det gör det möjligt för oss och våra kunder att göra informerade val för att anta och främja hållbarhet.

Efterlevnad av lagstiftning

Lagar, regler och bestämmelser

Alla BioMar's aktiviteter är grundade på nationella, regionala och internationella lagar och bestämmelser. Vi sätter också en hög standard för socialt ansvarstagande. I vår uppförandekod ingår att alla leverantörer måste följa lagar, regler och bestämmelser i de länder där de har sin verksamhet.

BioMar’s uppförandekod

Certifierade management-system

Normer och certifierade management-system

För att försäkra oss om att våra riktlinjer och avsikter rörande transparens och livsmedelssäkerhet har planerats, efterlevs och är verifierbara, har vi implementerat en antal normer och certifierade management-system med förbättringsprogram. Här ingår ISO-standarder och fokus ligger på kvalitetshantering, miljöhantering och livsmedelssäkerhet.

Läs mer

Hållbar anskaffning

Hållbar och ansvarstagande anskaffning av råvaror

Eftersom vi producerar foder för vattenbruket handlar vi i första hand med råvaror. Vi följer därför noga förhållanden och diskussioner som hänger ihop med inköp av råvaror.

Förhållanden som kan ha konsekvenser för vår verksamhet kräver att vi har god överblick och kan reagera snabbt.

Att vara förtrogna med och delta i ett antal certifieringsarrangemang och styrande organ stödjer oss i vår övervakning och kvalitetssäkring av leverantörer och råvaror.

Läs mer

Verktyg och metoder

Verktyg och metoder för att mäta och optimera hållbarhet

Toppen på BioSustainTM-pyramiden förser oss med verktyg och metoder för att mäta och utvärdera den miljömässiga hållbarheten hos råvaror och processer i vår produktion av vattenbruksfoder genom hela värdekedjan. Det möjliggör förbättring av hållbarheten genom att optimera fodret, vattenbruket, bearbetningen och transporterna till marknaden. Verktyget jämför processers livscykler från "vaggan till graven".

Läs mer