mål för forskning och utveckling

BioMar has a set of research aims and objectives to achieve its dedication to a sustainable and efficient aquaculture industry.

Övergripande mål för forskning och utveckling

RG&O: Overall R&D goals (item 1) Improved product performance

Förbättrad produktprestanda

BioMar strävar ständigt efter att förbättra ekonomin inom vattenbruksproduktionen genom att förbättra produktprestandan. Foderkostnaderna, till exempel, svarar ofta för 50–60 % av produktionskostnaden för fisken, och därför är foderprestanda en viktig konkurrensparameter för BioMar.

RG&O: Overall R&D goals (item 2) Improved growth...

Förbättrad tillväxttakt och foderkonvertering

De främsta prestandakriterierna vi tittar på är tillväxt och foderkonvertering. Foderkonverteringskvoten, definierad som den mängd foder som behövs för att producera ett kilo fisk, är också en viktig aspekt av foderprestanda i förhållande till miljöfrågor, t.ex. hållbarhet.

RG&O: Overall R&D goals (item 3) Recipe optimisation

Optimerad sammansättning

Vi använder specialiserad programvara, som balanserar nutrition och kostnad, i våra fabriker för att föra ut FoU-kunskaperna till fodret som används i verkligheten.

RG&O: Overall R&D goals (item 4) Sustainability

Miljömässig hållbarhet

Hållbara källor till våra råvaror är en grundpelare för utvecklingen av vattenbruket. BioMar använder endast råvaror som kan visas komma från miljömässigt hållbara källor och som har en tydlig och definierad ambition att bli certifierade som miljömässigt hållbara. I BioMars utvecklingsprogram för hållbarhet, BioSustain, ingår en utvärdering av alla råvaror.

Andra fokusområden

RG&O: Other focus areas (item, text only)

Ovan nämnda områden sammanfattar visserligen de övergripande målen, men ett antal andra områden ingår också i BioMars forsknings- och utvecklingsprogram, eftersom vart och ett av dem spelar en viktig roll för att vattenbruket ska kunna utvecklas.

Fiskens hälsa är en av nycklarna till dess tillväxt och överlevnad och därmed till det ekonomiska utfallet för fiskodlarna. Fiskhälsa ingår därför som en integrerad del i alla forsknings- och utvecklingsprogram hos BioMar.

Ett annat mycket viktigt område för BioMars forsknings- och utvecklingsprogram är fiskens kvalitet vid skörd med avseende på köttets struktur, smak och näringsvärde som livsmedel. Detta har lett fram till flertalet banbrytande fodernyheter.

Foderstrategier som sörjer för de näringsmässiga behoven hos olika fiskarter under de olika stadierna i deras livscykel är också viktiga delar av vårt foderutvecklingsarbete.

Särskilda forskningsprogram riktar in sig på att ta fram foder för nya arter i vattenbruket. Det kommer ständigt viktiga fodernyheter.

Slutligen, den fysikaliska kvaliteten med avseende på pellets hållfasthet och oljeretention liksom sjunkhastighet och ekologiska egenskaper är andra aspekter som är synnerligen viktiga i BioMars FoU-process.