Forskning och utveckling ANLÄGGNINGAR

STATE-OF-THE-ART facilities 

CENTERS DEDICATED TO INNOVATION

R&D: Intro (item)

Välfungerande anläggningar för forskning och utveckling är fundamentalt för att vi ska kunna uppnå tillförlitliga och användbara testresultat som kan verifieras och valideras över tid. Försöksresultaten ger ny kunskap som bidrar till utvecklingen av högpresterande foderprodukter och på BioMar anser vi att försöken har stort värde för våra kunder.

BioMar har sedan länge samarbetat med externa forskningspartners för att få toppresultat och sedan 1992 har de egna forsknings- och utvecklingsanläggningarna stadigt expanderat.

BioMar Technology Centre

R&D: BioMar Technology Centre (item)

BioMar Technology Centre, som finns i Brande i Danmark, är en anläggning för pilotverksamhet och är en tiondel så stor som en normal foderfabrik. Huvudsyftet med enheten är att producera foder som kan användas i forskningsstudier på nutrition. BioMar Technology Centre är också djupt involverat i testningen av nya råvaror och effekten på produktens fysikaliska kvalitet (t.ex. hållfasthet och sjunkhastighet hos pellets) liksom tester på processteknik.
BioMar Technology Centre är utformat som en minifabrik men har samma utrustning som BioMars andra produktionsanläggningar. Centret producerar årligen mer än 600 olika fodersammansättningar och försöksdieter för forskningsändamål.

Enheter för foderförsök

De försök som bedrivs vid BioMars anläggningar kan vara allt från systematisk testning av nya råvaror, t.ex. med avseende på deras smältbarhet för olika fiskarter, till jämförande prestandastudier på olika fodertyper under olika abiotiska förhållanden.

R&D: Feed Trials Units (item 1) Denmark

BioMar Feed Trial Unit i Hirtshals, Danmark

BioMars enhet för foderförsök i Hirtshals i Danmark, är ett av de största privatägda forskningscentren för vattenbruk i Europa. Den är en del av den internationella forskningsmiljön som finns i välkända North Sea Science Park.

BioMars enhet för foderförsök i Hirtshals grundades 1992, och har sedan dess vuxit och moderniserats kontinuerligt för att uppfylla kraven på fodertester för moderna fiskodlingsförhållanden, med bland annat biosäkerhet, fiskars välbefinnande och miljöpåverkan för ögonen. Enheten för foderförsök täcker cirka 1200 kvadratmeter och har 219 tankar för experiment med 11 separata recirkulationssystem plus fyra retentionsenheter. Över 16 försök kan bedrivas samtidigt. Där finns sektioner som optimerats för olika fiskstorlekar, arter och ändamål och alla system kan ställas in för att motsvara ett antal fördefinierade försöksförhållanden.

Temperaturen kan styras mellan 6 och 28 ºC, och tack vare placeringen på Nordsjökusten i fiskehamnen Hirtshals, har enheten för foderförsök tillgång till saltvatten och är därför också idealiskt för tester på marina fiskarter.

BioMar Feed Trial Unit i Hirtshals är helägt av BioMar.

R&D: Feed Trials Units (item 2) Chile

Aquaculture Technology Center Patagonia (ATC Patagonia) i Chile

Anläggningen Aquaculture Technology Center Patagonia (ATC Patagonia) i Chile ligger 33 kilometer från Puerto Montt, vid floden Lenca. Detta kontraktsforskningscenter för vattenbruk byggdes 2011 med målet att motsvara de strängaste standarderna när det gäller kvalitet, övervakning, kontroll och biosäkerhet. Senare, under 2015, förbättrades och optimerades det ytterligare och blev därmed det mest kompletta och moderna forskningscentret för vattenbruk på södra halvklotet.

ATC Patagonia täcker en yta på 2,5 hektar, med mer än 2000 kvadratmeter byggnadsyta. Över 16 studier kan bedrivas samtidigt vid ATC Patagonia. Allting övervakas och styrs i ett recirkulationssystem för försök i såväl sötvatten som saltvatten. Därmed kan försöken utföras som kompletta simuleringar av den fullständiga odlingscykeln vid fiskodling. Temperaturen kan styras mellan 3 och 28 ºC. Påverkan på miljön och fiskens välbefinnande säkerställs genom att man använder stränga biosäkerhetsstandarder, vattenbehandlingssystem och en rad standardiserade procedurer för driften.

BioMar äger ATC Patagonia till 30 %.

R&D: Feed Trials Units (item 3) Norway

LetSea i Norge

Foderförsöksenheten LetSea i Norge ligger i regionen Dønna i norra Norge. Foderförsöksenheten påbörjade sin verksamhet år 1996 och har sedan dess utvecklats till att bli en viktig bidragsgivare till forskningen på atlantlax, torsk och regnbåge.

LetSea har 112 försöksburar (försökskassar i havet) och fyra storskaliga forsknings- och utvecklingslicenser för recirkulationsanläggningar till havs och på land i saltvatten, sötvatten och brackvatten.

BioMar använder LetSea-anläggningarna för att bedriva foderstudier på våra foderkoncept, huvudsakligen på atlantlax men även på regnbåge och stenbit.

BioMar har sedan många år stått för ett aktivt ägarskap till 34 % av LetSea.

R&D: Feed Trials Units (item 4) Ecuador

Aquaculture Technology Center Ecuador (ATC Ecuador), Guayaquil, Ecuador

Aquaculture Technology Center Ecuador (ATC Ecuador) ligger i närheten av Guayaquil och uppfördes år 2018.

ATC Ecuador ägnar sig särskilt åt testning av räkfoder och stödjer utvecklingen av räkfoder och odlingsmetoder globalt.

ATC Ecuador har det mest avancerade systemet i Ecuador när det gäller studier på näringsmedel för räka med helt modern utrustning. På anläggningen finns flera olika system med cirkulerande vatten som säkerställer full kontroll över parametrarna under försöken. Tack vare detta kan man utvärdera olika kost medan man simulerar hela räkproduktionens livscykel.