Ένας κλάδος σε συνεχή ανάπτυξη

Η υδατοκαλλιέργεια είναι ο ταχύτερα αναπτυσσόμενος κλάδος μεταξύ των μεγαλύτερων κλάδων παραγωγής τροφίμων. Την τελευταία εικοσαετία, ο κλάδος της υδατοκαλλιέργειας έχει εξελιχθεί σημαντικά με τη συμβολή καινοτόμων και ολοένα πιο αειφορικών τροφών για ψάρια.

Τεχνολογίες αιχμής, καινοτόμα συστατικά τροφών και εκτεταμένες προσπάθειες έρευνας και ανάπτυξης έχουν καταστήσει τον κλάδο περισσότερο αειφόρο από ποτέ. Ας εξετάσουμε τα παρακάτω τρία παραδείγματα:

  • Τη δεκαετία του 1990, τα ιχθυάλευρα και το ιχθυέλαιο κατείχαν βασική θέση στις συνταγές των τροφών για ψάρια. Ωστόσο, την τελευταία εικοσαετία οι πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή τροφών για ψάρια έχουν εξελιχθεί σημαντικά. Χάρη στα επιτεύγματα της τεχνολογίας, τα καινοτόμα συστατικά και τις προσπάθειες έρευνας και ανάπτυξης στον κλάδο της υδατοκαλλιέργειας, οι συνταγές των τροφών δεν εξαρτώνται πλέον από τα σπάνια θαλάσσια αποθέματα, και παράλληλα καλύπτουν, χωρίς συμβιβασμούς, τις διατροφικές ανάγκες των ψαριών.

 

Τη δεκαετία του 1990, τα ιχθυάλευρα και το ιχθυέλαιο κατείχαν βασική θέση στις συνταγές των τροφών για ψάρια. Ωστόσο, την τελευταία εικοσαετία οι πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή τροφών για ψάρια έχουν εξελιχθεί σημαντικά.

Εικόνα 1: Εξέλιξη των πρώτων υλών με την πάροδο των ετών.

 

  • Οι τροφές των ψαριών περιέχουν άζωτο (N) και φωσφόρο (P), βασικά συστατικά για την ανάπτυξη των ψαριών. Υπερβολική ποσότητα αζώτου και φωσφόρου, ωστόσο, προκαλεί υποβάθμιση της ποιότητας των υδάτων. Σήμερα, η συμμετοχή της υδατοκαλλιέργειας στη συνολική απορριπτόμενη ποσότητα αζώτου και φωσφόρου είναι πολύ μικρή. Παρακάτω ακολουθεί παράδειγμα από τα ύδατα της Δανίας.

 

Οι τροφές των ψαριών περιέχουν άζωτο (N) και φωσφόρο (P), βασικά συστατικά για την ανάπτυξη των ψαριών.

Εικόνα 2: Παράδειγμα από τα ύδατα της Δανίας

 

  • Ο συντελεστής μετατρεψιμότητας της τροφής (FCR) είναι ένας δείκτης απόδοσης που χρησιμοποιείται ευρέως στην εκτροφή ψαριών και σε άλλες εκτροφές ζώων και εκφράζει την αναλογία εισροών και εκροών. Χαμηλός συντελεστής FCR συνεπάγεται μικρότερη απόρριψη αζώτου και φωσφόρου, καλύτερη ποιότητα υδάτων και μικρότερες περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Η σύγχρονη τεχνολογία και οι νέες γνώσεις καθιστούν δυνατή τη βελτιστοποίηση των τροφών για τα ψάρια, την ελαχιστοποίηση του FCR και παράλληλα την κάλυψη, χωρίς συμβιβασμούς, των διατροφικών αναγκών των ψαριών και των στόχων της παραγωγής.

 

Ο συντελεστής μετατρεψιμότητας της τροφής (FCR) είναι ένας δείκτης απόδοσης που χρησιμοποιείται ευρέως στην εκτροφή ψαριών και σε άλλες εκτροφές ζώων και εκφράζει την αναλογία εισροών και εκροών.

Εικόνα 3: Εξέλιξη N και P και συντελεστή FCR με την πάροδο των ετών.

 

Ο όμιλος BioMar καταβάλλει προσπάθεια ώστε να επιτύχει μια σειρά από επιλεγμένους στόχους στο πλαίσιο των στόχων αειφορικής ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών. Διαβάστε περισσότερα: https://www.un.org/sustainabledevelopment/.