Vårt løfte: Klimatiltak

Vi endrer fôret vårt med tanke på fremtiden

Bærekraftig akvakultur handler om mer enn fisken

Det blir ikke noe til overs hos oss

Omega 3 må høstes og dyrkes

Bærekraft

Bærekraftig akvakultur (cont)

Bærekraft i BioMar

BioMar er stolte av å kalle oss en ledende aktør innen bærekraft. 

Med vårt bærekraftprogram BioSustain, som startet allerede tilbake i 2007, er bærekraft en integrert del av vår bedriftsstrategi. 

BioMar har drevet fram bærekraftige løsninger for næringen i snart 15 år.

CEO (content)

En hilsen fra konsernsjefen

Når dette skrives, er vi midt i en global pandemi som påvirker oss alle, og våre tanker går spesielt til de som opplever vanskelige tider og har mistet noen. 

Som produsent av fôr til akvakulturnæringen føler vi et ansvar for å holde driften i gang: Matproduksjon er en kritisk virksomhet. Samtidig som vi tar dette ansvaret, må vi beholde vårt sterke fokus på å ivareta menneskelig sikkerhet i nært samarbeid med lokale myndigheter og kunder. Med strenge rutiner og en utrolig innsats fra våre ansatte har vi lykkes med dette i alle våre markeder.

Vi skal klare denne utfordringen, men måten vi lever livene våre på, kan ha endret seg for alltid. Utfordringene har allerede generert ideer og innovasjon, og de som reagerer raskt og smidig, er de som vil lykkes. Endringstakten vil være raskere enn noen gang, og den store oppgaven er nå å forberede seg på og planlegge for den nye normalen. Vi i BioMar tror at vi må fokusere mer på innovasjon, FoU og bærekraft enn noen gang. Vår evne til å sikre sporbarhet, åpenhet og fleksibilitet vil være avgjørende. Vi har et langsiktig perspektiv, og ved siden av å jobbe videre med vekstplanene våre må vi fortsette å investere i kundenes muligheter til å lykkes i en verden i endring.

Carlos Diaz, Chief Executive Officer, BioMar Group

Decade of the Oceans

"FN har erklært tiåret vi nå har gått inn i, for Havets tiår. Havet er avgjørende for alt liv, også akvakultur, og BioMar forventes å lede an i havbaserte klimatiltak i vår næring."

OPPDAG BÆREKRAFTRAPPORTEN VÅR

OPPDAG BÆREKRAFTRAPPORTEN VÅR

BioMars globale bærekraftrapport

Hva slags framtid ser verdens mest ambisiøse sjømatfôrselskap for seg for havbruksnæringen?

BioMar er den første globale leverandøren av sjømatfôr som forplikter seg til ambisiøse mål for klimagassutslipp, med 1,5 °C-målet som middel. For å oppnå denne reduksjonen har BioMar utviklet en langsiktig hovedplan med fokus på drift og bredere partnerskap i leverandørkjeden  ̶  noe som vil skape innovative løsninger som gjør bærekraft økonomisk lønnsomt.

Finn ut mer i den globale bærekraftrapporten vår.

LES PÅ NETT

2030 Ambisjoner: vårt løfte

BioMar gir et løfte, til planeten vår og dens mennesker med ambisiøse mål som vil forsøke å hjelpe til med regenerering av miljøet vårt, samtidig som det gjør det mulig for menneskeheten å trives.

Klimatiltak

Klimatiltak

1/3 innen 2030

Redusere BioMars GHG-fotavtrykk fra fôr med 1/3 innen 2030

BioMar agerer på oppropet fra et globalt nettverk av FN-organer og næringslivs- og industriledere om at bedriften snarest mulig setter seg konkrete mål for utslippsreduksjon. Vi har forpliktet oss til å sette utslippsmål for hele selskapet, basert på klimavitenskapen. Net Zero skal oppnås innen 2050.

BioMar setter verifiserbare, vitenskapsbaserte mål gjennom Science Based, Targets initiative (SBTi), som foretar en uavhengig vurdering av selskapets utslippsmål, på linje med hva klimaforskerne anser som nødvendig for å oppfylle målene i Parisavtalen.

Havbruksfôr utgjør en betydelig andel av jordbrukets karbonavtrykk, og bøndene vil dra direkte nytte av initiativene ved at karbonavtrykket fra hver av gårdene reduseres.

Sirkulære & gjenopprettede

Sirkulære & gjenopprettede

50% innen 2030

BioMar-fôr er 50 % sirkulære og gjenopprettede innen 2030

I BioMar iverksetter vi tiltak innenfor våre ansvarsområder. Vi stimulerer til gjenopprettende praksis i leverandørkjeden og har satt oss mål for hvor lav andel sirkulære og gjenopprettende ingredienser vi aksepterer.

BioMar anser råvarer som stammer fra biprodukt- og avfallsstrømmer som sirkulære. Vi ønsker å forhindre at fôringredienser konkurrerer med ingredienser som brukes til menneskemat.

Vi definerer råvarer som i høy grad påvirker balansen mellom økosystemet og menneskelige produksjonssystemer i positiv retning for miljøet, som gjenopprettende ingredienser. Encellede proteiner fra fermenterte biprodukter fra skogbruk er eksempler på gjenopprettende ingredienser.

Muligheter til folket

Muligheter til folket

100 000 innen 2030

Hvert år er 100 000 mennesker direkte engasjert i kapasitets-byggende tiltak innen 2030

I BioMar ønsker vi å engasjere hele verdikjeden, da vi mener at vi kan påvirke verden gjennom kapasitetsbygging ̶ grunnlaget for alle robuste samfunn. 

Vi skal tilby opplæring og utviklingsprogrammer for ansatte, bønder og lokalsamfunn. Vi skal engasjere oss i forbedringer av tredjeparters landbruks- og fiskeriprogrammer og initiativer som skal forbedre leverandørkjeden. Målet med disse initiativene er å gi 100 000 mennesker i året bedre muligheter innen 2030. 

Vi skal fremme menneske- og arbeiderrettigheter gjennom tiltak som har ansvarlige mål for lønn og mangfold. Våre innovative fôr skal gjøre det mulig for folk å ta sunnere og mer bærekraftige matvalg. Vi viderefører vår aktive deltakelse i den offentlige debatten om bærekraftig ernæring.

 

FN`s bærekraftsmål

FN`s bærekraftsmål (content)

Adressering av FNs bærekraftmål

Bærekraftige virksomheter opererer i sunne og robuste samfunn. Dette er logikken som forbinder forretningsmålene med FNs bærekraftmål. Bærekraftmålene er primært utformet for implementering på landsnivå, men de kan og bør også implementeres på selskapsnivå. 

For selskaper med mindre modne bærekraftstrategier er FNs bærekraftmål et ypperlig rammeverk for videre utvikling. For mer modne virksomheter handler det mer om å finne ut hvordan nåværende strategier og aktiviteter forholder seg til og overlapper med bærekraftmålene, og deretter finne ut om det er avvik som bør eller kan tettes.

Sammen med DNV GL har BioMar kartlagt vår nåværende strategi og aktiviteter opp mot bærekraftmålene og samkjørt våre etablerte målekriterier og fokusområder mot de bærekraftmålene vi mener er mest relevante for oss.

 

 

 

Les mer om FNs bærekraftmål

Vår oppslutning om bærekraft

Forpliktelse (content)

BioMars produkter og tjenester tar sikte på å forbedre fire grunnleggende sider ved akvakulturproduksjon: fiskehelse, vekstrate, produksjonsøkonomi og miljøkonsekvenser.

Vi forplikter oss til åpenhet om våre aktiviteter gjennom årlige erklæringer i BioMar Groups integrerte bærekraftrapport. I tillegg er minimering av bærekraftrisiko og støtte av bærekraftarbeid i verdikjeden gjennom BioSustain™ en avgjørende del av vårt bærekraftprogram.

Vi jobber for å optimalisere og styrke bærekraften i disse fire områdene gjennom bærekraftkonseptet og forbedringsprogrammet BioSusteinTM.

  

 

 

 

 

Kelp/Algae (Omega)

Vi viser ansvar i våre råvareinnkjøp og bruker kun råvarer som kan spores tilbake til kilden.

BioMar foretar kontinuerlige vurderinger av nøyaktig hvilke innkjøpskriterier som er nødvendige for å sikre og dokumentere at råvarer som er forbundet med spesielle bærekraftspørsmål, høstes på en ansvarlig måte. Innkjøp av marine råvarer, soyabønner og palmeprodukter er underlagt spesielle krav. BioMar holder oversikt over prosentandelen marine råvareleveranser som kommer fra FAO COC-godkjente fiskerier, for eksempel IFFO RS, MSC eller tilsvarende.

BioMar kjøper utelukkende avskogingsfrie soyabønner og palmeprodukter. Vi forsøker også, så langt mulig, å bruke råvarebiprodukter i fôrproduksjonen.

Fiskemel og fiskeolje brukt

nyheter bærekraft

Background Image

Innkjøp av Benson Hill-råvarer gir økt bærekraft for BioMars sjømatfôr

Benson Hill, Inc., et matteknologiselskap som fokuserer på det naturlige genetiske mangfoldet i planteriket, og Danmark-baserte BioMar, har inngått et strategisk samarbeid for å forbedre BioMars innkjøpsprogram ytterligere – ved å bruke Benson Hill-soya. Samtidig fortsetter arbeidet med å vurdere hvilken påvirkning sammensetningen av høyytelsesfôr har på bærekraft.

Les mer
Les mer om Innkjøp av Benson Hill-råvarer gir økt bærekraft for BioMars sjømatfôr
Background Image

BioMar forplikter seg til høyst ambisiøs vei mot netto null

BioMar er den første globale leverandøren av sjømatfôr som stadfester 1,5 °C-målet som et middel for å nå netto null under Science Based Targets initiative (SBTi).

Les mer
Les mer om BioMar forplikter seg til høyst ambisiøs vei mot netto null
Background Image

BioMar reduserer klimagassutslipp

Som en del av våre Climate Action 2030-ambisjoner, iverksetter BioMar tiltak for å redusere avhengighet av fossilt brensel og redusere klimagassutslipp.

Les mer
Les mer om BioMar reduserer klimagassutslipp
Background Image

Kutter NOx utslipp med nesten 90%

BioMar Norge og samarbeidspartner Bio Feeder kutter NOx utslipp med nesten 90%.

Les mer
Les mer om Kutter NOx utslipp med nesten 90%
Background Image

Foods of Norway

Verdens fremtidige matforsyning er avhengig av en bærekraftig akvakultur. I senteret Foods of Norway, jobber BioMar sammen med forskningsinstitusjoner og andre industripartnere for å utvikle bærekraftige fôringredienser blant annet basert på biprodukter fra norsk skog.

Les mer
Les mer om Foods of Norway
Background Image

En milepæl med mikroalger

BioMars produksjon av fôr med mikroalger har nådd én million tonn

Les mer
Les mer om En milepæl med mikroalger
Background Image

Fra Tre til filét – norske dyr skal fôres med grantre

BioMar er en stolt partner i Foods of Norway-nettverket og for tiden er vi med på et spennende prosjekt der vi sammen med våre partnere ser på produksjon av fôr basert på norsk gran.

Les mer
Les mer om Fra Tre til filét – norske dyr skal fôres med grantre
Background Image

BioMar lanserer sine ambisjoner for 2030

Samtidig som vi i dag publiserer BioMars bærekraftrapport 2020, kunngjør vi ambisjonene våre for 2030

Les mer
Les mer om BioMar lanserer sine ambisjoner for 2030
Background Image

Norsk laksenæring første internasjonale bransje med avskogingsfrie brasilianske soyaleverandører

BioMar applauderer de brasilianske soyaprodusentene Caramuru og Selectas avgjørelse om å sikre en komplett avskogingsfri forsyningskjede.

Les mer
Les mer om Norsk laksenæring første internasjonale bransje med avskogingsfrie brasilianske soyaleverandører
Background Image

BioMar er med på «Råvareløftet»

Miljøstiftelsen Bellona, Sjømat Norge og syv selskaper i fiskefôrindustrien går sammen for å forbedre klimafotavtrykket til norsk laks.

Les mer
Les mer om BioMar er med på «Råvareløftet»
Background Image

BioMar forplikter seg til å "gi 100 %" sammen med 14 verdensledere

For snart to år siden ble BioMar invitert til å bli med i det rådgivende styret i høynivåpanelet for en bærekraftig havøkonomi (Havpanelet). I ettertid er 20 fagrapporter utarbeidet, noe som igjen har ført til opprettelsen av en tiltakspakke med handlingsplan, der 74 prioriterte tiltak for en bærekraftig havøkonomi skisseres.

Les mer
Les mer om BioMar forplikter seg til å "gi 100 %" sammen med 14 verdensledere
Background Image

BioMars Bærekraftrapport for 2019

BioMar oppnår gjennomsnittlig FIFO under 1 over en 5-årsperiode!

Les mer
Les mer om BioMars Bærekraftrapport for 2019
Background Image

KRILL ER REN OG BÆREKRAFTIG

QUICK ytelsesforsterker inneholder Qrill fra Aker BioMarine. Dette er Superba krill fra det næringsrike og rene havet rundt Antarktis. En solid dokumentasjon viser at QUICK i fôret øker appetitten og fôropptaket. Det gir ekstra tilvekst og økt produksjon.

Les mer
Les mer om KRILL ER REN OG BÆREKRAFTIG
Background Image

BioMar innfører DNA-testing av marine ingredienser

Testplattformen, som er utviklet av norske Orivo i samarbeid med BioMar, er basert på avansert DNA-teknologi. Testen fastslår artssammensetningen til marine ingredienser med høy presisjon og kan påvise selv svært små mengder DNA.

Les mer
Les mer om BioMar innfører DNA-testing av marine ingredienser
Background Image

BioMar ny partner i Foods of Norway

Nylig signerte Foods of Norway og BioMar en avtale som gjør BioMar til eneste fôrleverandør innen havbruk som en viktig partner.

Les mer
Les mer om BioMar ny partner i Foods of Norway
Background Image

AlgaPrime™ DHA forbedrer omega-3-innholdet i oppdrettsfisk og fremmer bærekraftig akvakultur

Corbion og BioMar kunngjorde på North Atlantic Seafood Forum at over 350 000 tonn fiskefôr med AlgaPrime™ DHA er levert til norske lakseoppdrettere siden 2016.

Les mer
Les mer om AlgaPrime™ DHA forbedrer omega-3-innholdet i oppdrettsfisk og fremmer bærekraftig akvakultur
Background Image

BioMar inngår samarbeid med NCE Seafood Innovation Cluster

Denne uken signerte BioMar Norge en avtale med NCE Seafood Innovation Cluster. Avtalen gjør BioMar Norge til en del av samarbeidet på tvers av bransjen for å sikre en bærekraftig og innovativ vekst av havbruksnæringen.

Les mer
Les mer om BioMar inngår samarbeid med NCE Seafood Innovation Cluster
Background Image

Åpnet verdens største produksjonslinje for fiskefôr

BioMars fabrikk på Karmøy har offisielt åpnet sin produksjonslinje 3, som er verdens største med en kapasitet på 32 tonn i timen.

Les mer
Les mer om Åpnet verdens største produksjonslinje for fiskefôr
Background Image

Nytt miljøvennlig fartøy

Et nytt og høyteknologisk fartøy for transport av fiskefôr skal om to uker gå i drift for BioMar – MS Nyksund.

Les mer
Les mer om Nytt miljøvennlig fartøy
Background Image

BioMar får høyeste rangering

BioMar topper en oversikt over uavhengige laksefôrleverandører med den mest gjennomsiktige rapporteringen av bærekraft.

Les mer
Les mer om BioMar får høyeste rangering