Rensefisk

Ernæring

For inntil få år siden var det ingen selvfølgelighet at rensefisk i merd ble fôret. Denne praksisen er nå et tilbakelagt kapittel ettersom utilstrekkelig næringstilgang gir uheldige konsekvenser for rensefisken. Dette vil som regel slå tilbake på oppdretter i form av en mindre funksjonell rensefisk. 

Utfordringer

Rensefisk er ett av flere gode verktøy for å kontrollere lakselusa. Forholdene for rensefisken har tidvis vært utfordrende, og mye fisk har gått tapt på grunn av kunnskapsmangel og for lite fokus på velferd. En av utfordringene med leppefisk er at de er svært kresne. Dette innebærer et uvanlig høyt krav til smakelig fôr.

Symbio-konseptet til BioMar er bl.a. tuftet på de to pilarene ernæringsbehov og smaklighet. Sistnevnte innebærer blant annet inklusjon av attraktanten krillmel i henhold til de ulike artenes krav til smaklighet.

Fôret avgjør

Tidligere trodde mange at rensefisken kun skulle leve på lus og ikke hadde behov for eget fôr. Dette medførte imidlertid dårlig ernæringsstatus og fisken ble lett utsatt for avmagring og sykdom.

Dagens artsspesifikke rensefiskfôr er ett av flere tiltak som har løftet rensefiskens generelle velferd i merden. Dette har igjen generert en mer effektiv rensefisk med bedre overlevelse og bedre avlusingskapasitet.

Rensefisk omfattes av dyrevelferdslovgivningen, på lik linje med laks. Dette medfører bl.a. at rensefisken skal fôres. 

Rensefiskfôr fra BioMar besørger god ernæring og gir en sterkere og mer robust rensefisk. God ernæringsstatus er avgjørende for at rensefisken skal kunne prestere og utføre sin jobb som lusespiser. Det er all grunn til å anta at prioritering av rensefiskvelferd også gir bedre lusekontroll.

Trivsel i skjul

Intensivt utviklingsarbeid på rensefiskens krav til omgivelsene har også gitt resultater. For at rensefisken skal trives er det viktig at de artsspesifikke kravene til skjul og hvile hensyntas. I den forbindelse benyttes det kunstig tareskog som leppefisken kan gjemme seg i. Lignende installasjoner benyttes også til rognkjeks som er avhengig av å suge seg fast til et underlag for å hvile.

Rensefisken har dermed fått et utgangspunkt som er ganske likt som for rensefisk i naturlig tilstand der de oppholder seg på rev o.l. Laksen oppsøker rensefisk-skjulet bevisst. Rensefiskens trivsel i skjulet er svært viktig, da mye av den biologiske avlusingen foregår nettopp her.

Det gjenstår likevel utfordringer omkring velferden til rensefisk, og ulike typer rensefisk har ulike utfordringer. Leppefisk skaffes fortsatt gjennom levende fangst og transporteres til anleggene. Dette kan være utfordrende i forhold til eksempelvis biologisk sikkerhet. Her har oppdrettet rensefisk en fordel ettersom biologisk sikkerhet kan ivaretas på et annet nivå enn hos villfanget leppefisk. Det anses også som viktig i bærekraftsammenheng at avhengigheten til villfangstet leppefisk reduseres.