Rensefisk

Hvorfor rensefisk?

Lakselus er den vanligste parasitten på oppdrettslaks, og en av de store utfordringene for oppdrettsnæringen. Rensefisk, som fra naturens side er innrettet på å spise slike parasitter, anvendes i merdene for å spise lus av oppdrettsfisken.

Under de rette betingelser representerer dette en effektiv form for biologisk avlusning som kan spare miljøet for kjemikalier og oppdretteren for store kostnader.

 Foto: 

Ikke medikamentell behandling

Lus kan kontrolleres med en kombinasjon av ulike tiltak, uten bruk av kjemikalier. Det kan være bruk av rensefisk, mekanisk fjerning, avl, vaksiner og fôr.

Rensefisk

Har vist seg effektiv på mange lokaliteter. Det er utstrakt bruk av både villfanget og oppdrettet rensefisk i dag. Det er tilsynelatende en korrelasjon mellom rensefiskens robusthet og effektivitet som lusespiser. 

Mekanisk fjerning

Oppdrettsfisken kan også avluses med tiltak som spyling, børsting, varmtvann, ferskvann og laser. Tiltakene baserer seg på nyutviklet teknologi som er drevet fram av en innovativ næring.

Avl

Det forskes på QTL-rogn som kan forbedre fiskens motstandskraft mot lakselus. Det eksisterer i dag QTL-rogn med ekstra motstandskraft mot IPN-viruset og PD.

Vaksiner

Det forskes på vaksiner som kan gi immunitet mot lakselus. Dette er trolig langt fram i tid. 

Fôr

Styrking av fiskens ytre barriere ved bruk av fôr med funksjonelle ingredienser påvirker sammensetning og tykkelse av slimlaget på huden. Slimlaget kan øke fiskens generelle motstandsdyktighet og redusere lusepåslaget ved at lakselusen ikke får festet seg på laksen. Et tykkere slimlag vil også stå bedre imot mekaniske skader.

Miljømessige fordeler

Rensefisk representerer en mulig effektiv og biologisk metode for fjerning av lus. Dette betyr igjen at avlusingen potensielt kan skje uten bruk av medikamenter. Det forventes ikke utvikling av resistensproblematikk mot rensefisk som vil være den primære begrensende faktoren for avlusning med rensefisk. Videre er kostnadene ved rensefisk langt lavere enn for andre metoder. Rensefisken kan også i seg selv bli en fremtidig verdifull proteinkilde.

Varmekjær berggylt

Berggylt og rognkjeks har komplimenterende egenskaper. Som varmekjær er berggylt mest effektiv på høyere temperaturer. Om vinteren ved lave temperaturer er den mindre virksom og blir det kaldt nok, kan den innta en dvalelignende tilstand. Rognkjeks er aktiv og effektiv ved lavere temperaturer, men har utfordringer med å takle temperaturer over 15 °C.

Mindre hydrogenperoksid

Rensefisk kan begrense bruken av avlusingsmiddelet hydrogenperoksid som er mye brukt i oppdrettsnæringen. Siden lusa er et krepsdyr, er det ikke usannsynlig at også andre krepsdyr kan bli påvirket av dette middelet. I et forsøk ble de vanlige artene pungreke og strandreke eksponert for hydrogenperoksid. Begge artene tålte å bli utsatt for konsentrasjoner tilsvarende behandlings-løsning i en kortere periode.

Det er i dag ingen etablert gjenbruk av rognkjeks og berggylt når de er ferdig med innsatsen som lusespisere i merden. Det arbeides med å finne ulike bruksområder, fra å benytte dem som råstoff i fiske- og dyrefôr til å utvikle muligheter som matfisk. 

Fordeler for oppdretter

Rensefisk er rimeligere enn kjemisk behandling av lakselus, men kan ikke alene være den eneste løsningen for å kontrollere luseantallet. De må brukes sammen med andre metoder, som eksempelvis luseskjørt og lusespyling. Årsaken ligger bl.a. i at rensefisken ikke er like aktiv hele året, og at den ikke alltid klarer å fjerne all lusen.

Oppdrettere av rognkjeks er optimistiske, og tror at den kan løse en stor del av luseutfordringen. Den økonomiske gevinsten har klar sammenheng med rensefiskens helse og overlevelsesevne. Veterinærinstituttet har kartlagt dødelighet og dødelighetsårsaker hos rensefisk. 

Motstandskraft

Rapporten viser at noen typer oppdrettet og vaksinert rensefisk er bedre rustet til å motstå sykdom og død. Artene som er kartlagt i prosjektet er rognkjeks og alle vanlige arter av leppefisk; bergnebb, berggylt, grønngylt, gressgylt og rødnebb/blåstål. På 17 ulike sjølokaliteter og ett settefiskanlegg ble nær en million rensefisk fulgt. 

Rensefisk som er oppdrettet og optimalt fôret, er mer robust og har større motstandskraft. Egenskaper som med riktig røkting og fôring også ser ut til å kunne forsterkes under oppholdet i merden.