Rognkjeksfôr

Med øyne for lus

Som i oppdrett av fisk generelt er også ytelsen hos rensefisk påvirket av mange forhold. Oppdretteren må dermed kjenne og hensynta en rekke variabler i sin produksjon. Optimalisering for best mulig resultat vil bl.a. innebære fremming av fiskens evne og vilje til å spise lus.

Tuftet på BioMars langsiktige utviklingsarbeid innenfor fôrutvikling til rensefisk, er øyehelsen hos rognkjeks nå forbedret betydelig. Med BioMars tredje-generasjonsprodukter i Lumpfish Grower-serien oppnår rognkjeksen skarpere syn. Dette har direkte relevans for rognkjeksens primære funksjon som lusespiser.

Katarakt er en vanlig forekommende øyelidelse hos rognkjeks. Studier har vist at forekomst og alvorlighetsgrad av katarakt øker med økende fiskestørrelse. Dette samsvarer åpenbart ikke med krav til velferd og lusespisereffektivitet. BioMar har nå implementert avgjørende og effektive tiltak som løser dette.

I et kontrollert fôringsforsøk der rognkjeksen vokste fra 1,5 til 60 gram, utført i samarbeid med Nofima og Havbruksstasjonen i Tromsø, ble ulike optimaliserte dietter testet i et triplikat oppsett. Til tross for relativt store forskjeller i ernæringsmessig innhold mellom diettene, ble det ikke funnet signifikante forskjeller i vekst, fôrutnyttelse eller overlevelse som alle var godt innenfor normale verdier. Ved forsøkets avslutning ble det derimot funnet store forskjeller i helseparametere som katarakt.

Diett L1, et standard marint fôr, ga katarakt i et omfang fra 60 til 100 %. Denne fisken oppnådde en gjennomsnittlig kataraktscore på > 5 som dermed indikerer alvorlig grad av katarakt. Fisk gitt diett L2 og L3 ble ikke rammet av katarakt. Årsakssammenhengen ligger i sammensetningen av diett L2 og L3 som representerer en balansert reduksjon i næringstetthet i fôrene. 

Studier har vist at katarakt også forekommer på fisk av betydelig mindre fiskestørrelse enn i nevnte fôringsforsøk. Det er dermed viktig at rett fôrsammensetning benyttes så tidlig som mulig. Lumpfish Grower er anbefalt for fisk fra 1,5 g størrelse. 
Det er rimelig å anta at rett fôrsammensetning hos rognkjeks støtter og forbedrer lusespisereffektiviteten. Økt funksjonalitet borger for mer effektiv avlusning på de enkelte lokaliteter.

 

 

FORBEDRET HELSE. FORBEDRET VELFERD.

Videre optimalisering av lusespisereffektivitet og velferd hos rensefisk er av svært sentral betydning. Velferdsrelaterte utfordringer, forårsaket av bl.a. bakterielle lidelser, forkommer gjennom hele produksjonen.

En av de viktigste bakteriesykdommene er a-typisk furunkulose (Aeromonas almonicida) som genererer utfordringer i både sjø- og landanlegg. BioMar har gjennom sin rensefisksatsing videreutviklet Lumpfish Grower-serien til også å gi et viktig bidrag mot denne bakterien. 

I et kontrollert smitteforsøk, utført hos Havbruksstasjonen i Tromsø, ble Nofima sin etablerte smittemodell for a-typisk furunkulose benyttet. Rognkjeksen ble forut for forsøket tildelt tre ulike dietter (R1-R3, 50g tilvekst). I den påfølgende furunkulosetesten ble effekten av ulik ernæringsstatus testet.

 

Ved forsøkets avslutning oppnådde diett R3 signifikant lavere dødelighet. Denne reseptforsterkingen ga 30 % høyere relativ overlevelse, og fremkom som resultat av en sterkere og mer robust rognkjeks. Oppgraderingen bidrar til en fisk som er mer egnet til å motstå smitte og tåle påkjenning, og er inkludert i alle BioMar sine spesifikke rognkjeksprodukter. 

Lumpfish Grower støtter opp om en fôrstrategi som ivaretar god ernæring og god helse. Høyere overlevelse ved bakteriesykdom og mer robust fisk kan bidra til en større andel lusebeitende fisk, og dermed øke avlusingskapasiteten hos rognkjeksen.