Åpenhetsloven BioMar Norge

Åpenhetsloven pålegger større norske bedrifter å gjennomføre og redegjøre for aktsomhets-vurderinger i sin verdikjede og for sin egen aktivitet. BioMar Norge og vårt moderselskap BioMar Group har arbeidet for å fremme grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i vår verdikjede i lengre tid gjennom etablering av ulike policies knyttet til de tema som omfattes av Åpenhetsloven og oppfølging av disse.

Åpenhetsloven (item)

Egenerklæring

BioMar Norge og vårt moderselskap BioMar Group har gjennom arbeide med etablering av en intern Code of Concuct (CoC) og en ekstern Code of Conduct for Suppliers forpliktet seg til å respektere internasjonalt anerkjente menneske- og arbeidsrettigheter gjennom i vår egen virksomhet og i vår verdi-/ forsyningskjede.

Å respektere menneskerettighetene er grunnleggende for god risikostyring og BioMars verdiskaping. Vi setter stor pris på vårt forhold til våre ansatte, våre tillitsvalgte- og deres organisasjoner- og bruker tid på å utvikle et gjensidig samarbeide og respekt med disse innenfor de rammer lov- og avtaleverket gir.

Vi er forpliktet til å ivareta de grunnleggende menneskerettighetene og overholde de menneskelige rettsprinsippene slik det fremkommer i FNs UDHR, UNCRC og konvensjonene til ILO, ETI og WHO.

Dette arbeidet er forankret i selskapets styre og administrasjon, og det er satt av ressurser i Group Sourching og HR i BioMar Norge for å drive kartlegging, risikoanalyse, aktsomhetsvurderinger samt årlig rapportering og håndtering av eventuelle innsynsbegjæringer.

I våre etiske retningslinjer for forretningspartnere (“Code of Conduct for Suppliers”) setter vi tydelige krav og retningslinjer overfor våre leverandører, hvor også menneskerettigheter og de ansattes rettigheter i diss selskapene inngår.

Redegjørelse for Åpenhetsloven 2023

BioMar Norge produserer fôr i all hovedsak til den norske havbruksnæringen. Vi har produksjon på Karmøy/ Haugesund og på Myre i Vesterålen, og vi er en del av det privateide danske familieskapet Schouw & Co.

Over 90 prosent av råvarene vi benytter importeres fra utlandet, i første rekke fra EU- land, flere land i Afrika, Peru, Ukraina, India med flere). Vi har komplekse verdikjeder og råvarer som i sin foredling kan være utsatt for brudd på menneske- og arbeiderrettigheter samt risiko for negativ påvirkning ovenfor mennesker, dyr og miljø i verdikjeden.

Med dette følger et særlig ansvar- og vi har så langt foretatt aktsomhetsvurderinger av til sammen 141 leverandører av marine (36) og vegetabilske råvarer (56) samt andre tilsetningsstoffer (47) tilhørende produksjonen. Det er til sammen foretatt mer enn 520 risikovurderinger siden denne rutinen ble innført.

Som tidligere nevnt har vi så langt konsentrert arbeidet med opp oppfølgingen av Åpenhetslovens tilknyttet de råvarene vi benytter i produksjonen da det ligger mest risiko knyttet til manglende ivaretakelse av menneskerettighetene i denne delen av vår verdikjede, og da spesielt knyttet til de råvarene vi kjøper fra land utenfor EU. Vi vil umiddelbart gå i gang med en tilsvarende prosess knyttet til de varene og tjenestene vi kjøper til våre fabrikker og BioMar House (Trondheim), men i motsetning av våre råvarer kommer mer enn 90% av disse varene og tjenestene fra leverandører i Norge og Skandinavia.

Arbeidet med aktsomhetsvurderinger er en kontinuerlig prosess hvor formålet for oss i BioMar er at vår virksomhet og vårt samarbeid med leverandører fremmer åpenhetslovens formål. Det innebærer respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester, og å sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

I det videre finner du BioMar Norges redegjørelse for 2023 i henhold til Åpenhetsloven § 5. Loven krever at større virksomheter skal offentligjøre en redegjørelse for aktsomhets- vurderingene som er gjort basert på OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper.

Hovedansvaret for oppfølging av etterlevelse av Åpenhetsloven er plassert hos administrasjonen av selskapet og forankret i virksomhetens styre.

Gjennomføringen av aktsomhetsvurderingene er basert på OECDs modell for aktsomhets-vurderinger for ansvarlig næringsliv:

 

 

 

Gjennomføringen av aktsomhetsvurderingene

BioMar Norge skal være sikker på at egen virksomhet samt våre leverandører driver sin virksomhet uten at dette går på bekostning av grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Dette innebærer blant annet at VI gjennomfører aktsomhetsvurderinger av egen og våre leverandørers virksomhet.

Aktsomhetsvurderingene gjennomføres etter følgende arbeidsmetodikk:

A1. Det gjennomføres en overordnet risikovurdering på hjemland, risikoråvarer og opprinnelsesland samt risikobransjer, og da spesielt for selskaper utenfor Norge og Skandinavia. Ut ifra denne vurderingen kommer en liste med leverandører hvor det kan være risiko knyttet til menneskerettigheter, anstendige arbeidsforhold, miljø og antikorrupsjon. I tillegg til den prosessen nevnt ovenfor blir potensielle leverandører bedt om å skriftlig bekrefte at de opererer i samsvar med vår til enhver tid gjeldende Code of Conduct for Suppliers (CoC). Dersom det ikke avdekkes vesentlig risiko, stopper prosessen her.

141 leverandører har svart ut vår CoC for Suppliers. 3 leverandører har unnlatt å svare, og disse har blitt fulgt opp på andre måter. Det er ikke avdekket avvik hos noen av disse leverandørene knyttet til menneskerettigheter eller andre sosiale rettigheter.

Land i vår verdikjede som vurderes til å være såkalte «risikoland» er leverandører fra China, Afrika, India, Malaysia, Ukraina, Pakistan og tidligere også Russland. For leverandører fra disse landende har vi ekstra oppmerksomhet knyttet til deres ivaretakelse av de forhold Åpenhetsloven er satt til å ivareta.

A2. Her gjør vi en detaljert vurdering av risikolisten fra A1. Det starter med at vi ser på funnene fra A1 opp mot dokumentasjonen og kunnskapen BioMar har om de aktuelle leverandørene. Normalt vil da leverandørenes risiko være håndtert og leverandøren får ny status med lav risiko. Hvis leverandøren derimot bare delvis kan bekrefte at den oppfyller vår CoC, blir de bedt om svare ut hvor de i så tilfelle er i konflikt med vår CoC. Svaret på dette spørsmålet vil påvirker leverandørens overordnede score, og er dermed med å avgjøre i hvilken grad de godkjennes som leverandør til BioMar. For de leverandørene der risikoen ikke er håndtert vil vi innhente nødvendig informasjon og dokumentasjon for å kartlegge risikoen enda bedre. Vi vil så gjennomføre en ny risikovurdering og leverandøren får da enten status «lav risiko» eller «høy risiko». Ved høy risiko vil leverandøren gå videre til neste steg (A3) i prosessen.

I spesielle tilfeller hvor det avdekkes meget høy risiko vil saken løftes som en beredskapssak og håndteres i henhold til BioMars interne prosess for denne type saker.

A3. Her utarbeides og planlegges tiltak for å redusere vesentlig risiko avdekket i A2. Dette kan være stedlige revisjoner, endringer i kontrakter og tiltak som stanser eller reduserer den negativ påvirkning. Nødvendige interne og eksterne ressurser involveres, og det settes opp en tiltaksplan med ansvarlige.

Det har vært gjennomført/ planlagt 7/10 revisjoner det siste året. Dette er 4 flere gjennomførte revisjoner enn det foregående året. 6 av disse revisjonene har vært gjennomført hos leverandører av tilsetningsstoffer. Dette etter en forutgående risikovurdering av disse leverandørene. De gjennomførte revisjonene har ikke avdekket avvik knyttet til menneskerettigheter generelt og/ eller de ansattes rettigheter spesielt.

A4. Vi har kommet til tidspunktet der tiltakene vi har bestemt oss for i A3 gjennomføres. Dette dokumenteres løpende slik at vi kan se at tiltakene faktisk gir effekt.

Det har ikke vært gjennomført tiltak ovenfor noen av våre leverandører i perioden.

A5. Her gjøres evaluering og læring. Vi bekrefter at tiltakene løste identifisert risiko og at den negative påvirkningen er redusert. Gjennomfører evalueringsmøte og foreslår forbedringer for å unngå tilsvarende i fremtiden.

Avvik

  • Ved mistanke om brudd på kontraktsforpliktelser knyttet til åpenhetsloven skal avvik meldes fagansvarlig
  • Fagansvarlig vil følge opp ovenfor innkjøp og respektive leverandør til vår virksomhet
  • Avviksbehandling dokumenteres i en skriftlig redegjørelse

 

I det tilfelle vi avdekker avvik (menneskerettigheter, ansattes rettigheter, barnearbeid osv) hos våre leverandører knyttet til forhold de har forpliktet seg til i kontrakten søker vi primært å rette dette opp som alternativ til å avslutte leverandør/ kundeforholdet. På denne måten kan vi positivt medvirke til at disse menneskene får det bedre der alternativet er status que for disse med en ny/ alternativ kunde som ikke stiller de samme kravene som oss.

 

Vi erkjenner imidlertid at med så komplekse verdikjeder som vi har er det utfordrende å ha 100% kontroll på disse til enhver tid. Dette er et langsiktig strategisk arbeide som BioMar Norge sammen med Global Sourching må jobbe aktivt mot gjennom å fortsette å følge kravene om aktsomhetsvurderinger også i årene fremover, 

Behandling av informasjonskrav

  • Enhver har ihht. åpenhetsloven ved skriftlig forespørsel rett på informasjon om hvordan vår virksomhet håndterer faktiske og potensielle negative konsekvenser knyttet menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i våre leverandørkjeder. Dette omfatter både generell informasjon og informasjon knyttet til en særskilt vare eller tjeneste som virksomheten tilbyr

  • Dersom vi mottar krav om informasjon, skal fagansvarlig/ innkjøper kontaktes for besvarelse og håndtering av informasjonskravet 


Referanser og tilknyttede dokumenter

  • Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold (åpenhetsloven, LOV-2021-06-18-99)

 

Krav til egen virksomhet og leverandørkjeden

Nedenfor vil du finne diverse dokumenter/ policiesdokumenterer BioMar Norge og Group sin etterlevelse av Åpenhetsloven. Dette gjelder både de krav vi stiller til oss selv, og de krav vi stiller til våre leverandører/ forretningspartnere.