Rensefisk

Verdifull fisk fortjener det beste!

Hva er Rensefisk?

Rensefisk er visse typer fiskearter som bl.a. spiser lus av oppdrettsfisken. I likhet med lakselus, lever også rensefiskene fritt i naturen. Lusespisende arter fangstes og oppdrettes for å kontrollere lakselus i oppdrettsmerdene på en kjemikaliefri, biologisk måte.

Lakselus

Lakselus

Lakselus er en parasitt som lever fritt i sjøvann i alle havområder på den nordlige halvkule. Den fester seg til fisken som kopepoditt og blir sittende fast fram til de blir bevegelige og kan flytte seg rundt på fisken.  

Lakselusen ernærer seg ved å spise hudceller og slim. Lakselus er den største utfordringen for oppdrettsnæringen i dag, men den påvirker ikke mattryggheten eller kvaliteten på laksen.

Hva er lakselus?

Hvorfor rensefisk?

Hvorfor rensefisk?

Lakselus er den vanligste parasitten på oppdrettslaks, og en av de store utfordringene for oppdrettsnæringen. Rensefisk, som fra naturens side er innrettet på å spise slike parasitter, anvendes i merdene for å spise lus av oppdrettsfisken.

Under de rette betingelser representerer dette en effektiv form for biologisk avlusning som kan spare miljøet for kjemikalier og oppdretteren for store kostnader. 

Mer om rensefisk

Arter

Arter

Biologisk avlusning med rensefisk er fremtidsrettet og representerer kontinuerlig, forebyggende behandling av lakselus. Etter en sped start med bruk av villfanget leppefisk, ser vi i dag at oppdrett av rognkjeks øker mest som tiltak mot lakselus.

Det erfares også positiv utvikling innen oppdrett av berggylt, dog i et annet omfang enn rognkjeks.

Arter - villfanget leppefisk

Foto: Woll naturfoto
Ernæring

Ernæring

For inntil få år siden var det ingen selvfølgelighet at rensefisk i merd ble fôret. Denne praksisen er nå et tilbakelagt kapittel ettersom utilstrekkelig næringstilgang gir uheldige konsekvenser for rensefisken. Dette vil som regel slå tilbake på oppdretter i form av en mindre funksjonell rensefisk. 

Les mer om ernæring

Foto: Woll naturfoto

Dekker rensefiskens behov

Produktgruppen Symbio dekker fôrbehovet til alle de aktuelle rensefiskartene - både i produksjon på land, og som lusespisere i sjø. Symbio er tuftet på solid erfaring fra fôrutvikling til en rekke marine arter sammenholdt med BioMar North Sea sin egen rensefisksatsing.

Rognkjeks

Rognkjeks

Som et ledd i BioMars satsing på fôr til rensefisk, har BioMar og Nofima gjennomført et stort forsøksprosjekt for å se hvordan ernæringskunnskap hos marin fisk og leppefisk kan anvendes hos rognkjeks.

Målet var å høste kunnskap om rognkjeksens næringsbehov for å utvikle bedre startfôr, vekstfôr og helsefôr tilpasset nettopp denne arten. Dette er kunnskap som danner grunnlag for spesifikke rognkjeksprodukter.

Til tross for at rognkjeksen er en omnivor art (alteter) er det slettes ikke likegyldig hva den spiser i oppdrett. BioMar har kunnskap om smarte råvarevalg som i kombinasjon med balanserte nivå av næringsstoff, sikrer god helse for lusejegeren.

Våre produkter

Foto: Havforskningsinstituttet
Leppefisk

Leppefisk

Produktgruppen Symbio dekker fôrbehovet til alle de aktuelle rensefiskartene - både i produksjon på land, og som lusespisere i sjø.

Symbio er tuftet på solid erfaring fra fôrutvikling til en rekke marine arter sammenholdt med BioMar North Sea sin egen rensefisksatsing.

våre produkter

Foto: Woll naturfoto

Produkter

Produktgruppen Symbio dekker fôrbehovet til alle de aktuelle artene av rensefisk, både i produksjonen på land og som lusespisere i sjø. Symbio er tuftet på solid erfaring fra fôrutvikling til en rekke marine arter sammenholdt med BioMar North Sea sin egen satsing på rensefisk.

Larviva

Larviva

Det svært viktige larvefôret, ProStart og ProWean, representerer en nyhet i det norske markedet. Her trekkes det veksel på erfaring fra larvekultur i Middelhavet, kombinert med BioMar sin solide kunnskap om ernæringsbehov hos kaldtvannsarter.

ProStart

ProStart er et agglomerat som tillater umiddelbar startfôring av rognkjekslarvene etter klekking. Med et høyt innhold av protein støttes den proteinkrevende og hurtige larveveksten. ProStart har en svært god fysisk kvalitet som gir god partikkelspredning på vannoverflaten, samt fordelaktig lav synkehastighet i vannsøylen.  

Med overgangen til ProWean besørger BioMar et støvfritt granulat. ProWean er et meget smakelig og vannstabilt fôr som går enkelt i fôrautomatene. 

Innen startfôr jobber BioMar ut fra en tilnærming der kun de aller beste råvarene er godt nok til de minste. Dette gir resultater - ProStart og ProWean er nå dokumentert som svært potente startfôr til rognkjekslarvene.

Produkter til rognkjeks
Lumpfish Grower

Lumpfish Grower

Tuftet på BioMars langsiktige utviklingsarbeid innenfor fôrutvikling til rensefisk, er øyehelsen hos rognkjeks nå forbedret betydelig. Med BioMars tredje-generasjons- produkter i Lumpfish Grower-serien oppnår rognkjeksen skarpere syn. Dette har direkte relevans for rognkjeksens primære funksjon som lusespiser.

Les mer

Symbio

Symbio

Symbio Maintenance er et svært smakelig produkt som passer alle typer og størrelser av rensefisk. Fôret er spesialutviklet for vedlikeholdsfôring av leppefisk i merd. Produktet hensyntar leppefiskens kresenhet gjennom høy innblanding av attraktanter. Dette gjør SymbioMaintenance til et svært smakelig produkt.

  • Fôring med Symbio Maintenance gir rensefisken et verdifullt ernæringsmessig tilskudd.
  • Med en god balanse av næringsstoffer vil fôret styrke fisken og bidra til opprettholdelse av en god ernæringsstatus.
  • Dette skjer bl.a. ved at fôret er forsterket med ekstra vitaminer og mineraler.
  • En rensefisk med god ernæringsstatus vil være i bedre form til lusespising!

Symbio Maintenance er basert på en rekke forsøk med hovedsakelig oppdrettet berggylt. Figuren viser veksthastighet (SGR %) med standardavvik fra forsøk med berggylt som vokste fra 4 til 9 gram der to ulike attraktanter ble testet.

Produktoversikt

Symbio produkter

Med produktgruppen Symbio tilbyr BioMar et komplett produktspekter til alle rensefiskartene i de fleste produksjonsfasene.

Symbio som konseptet er tuftet på de to pilarene ernæringsbehov og smaklighet. Sistnevnte innebærer bl.a. inklusjon av attraktanten krill i alle produkter i henhold til de ulike artenes krav til smaklighet.

Fôranbefaling

lumpfish grower

Lumpfish Grower (1,1-2,0mm pellet) er bygd på en svært solid resept og hensyntar rognkjeksens krav, også i den avgjørende fasen som lusespiser i sjø.

Rognkjeks er utrustet med relativt liten munn og med små tenner. I merd foretrekker den ofte å beite i øvre del av vannsøylen, gjerne fra 1 til 5 meter dybde. Lumpfish Grower er tilpasset overflatefôring, enten fra automat eller for hånd. Fôringen bør konsentreres i skjulet og skjulområdet.

I den første perioden etter utsett skal rognkjeksen fôres daglig. Dette bidrar til at flest mulig kommer i gang i den krevende overgangen fra kar til sjø. Etter innledende tilvenningsfase, når majoriteten av rognkjeksen spiser, penses fisken over på regimet i figur 2. Prioriter konsentrert måltidsfôring.  

 

 

  

  

 

 

SYMBIO MAINTENANCE

Symbio Maintenance (M) er et svært smakelig produkt som passer alle typer og størrelser av rensefisk.

Leppefisk er fra naturen sin side tilpasset beiting av bl.a. påvekst på ulike substrater. Dette, i kombinasjon med at Symbio M produseres i 12mm pelletstørrelse, gjør at utfôring anbefales i agnpose eller fleksibel nylonstrømpe.

Utfôringen bør skje i skjulet der leppefisken søker beskyttelse og hvile, og der mye av avlusingen finner sted. Fôringsdybden tilpasses årstid og fiskens prefererte beitedyp. 

Fra utsett bør rensefisken fôres daglig inntil majoriteten av fisken spiser. Deretter bør fisken fôres i henhold til angitt regime i figur 1. Symbio M er også et alternativ til rognkjeks forutsatt tilstrekkelig bløyting av fôret samt enkel adkomst til utfôringsenheten.