Rensefisk

Produkter

Produktgruppen Symbio dekker fôrbehovet til alle de aktuelle artene av rensefisk, både i produksjonen på land og som lusespisere i sjø. Symbio er tuftet på solid erfaring fra fôrutvikling til en rekke marine arter sammenholdt med BioMar North Sea sin egen satsing på rensefisk.

Larviva

Larviva

Det svært viktige larvefôret, ProStart og ProWean, representerer en nyhet i det norske markedet. Her trekkes det veksel på erfaring fra larvekultur i Middelhavet, kombinert med BioMar sin solide kunnskap om ernæringsbehov hos kaldtvannsarter.

ProStart

ProStart er et agglomerat som tillater umiddelbar startfôring av rognkjekslarvene etter klekking. Med et høyt innhold av protein støttes den proteinkrevende og hurtige larveveksten. ProStart har en svært god fysisk kvalitet som gir god partikkelspredning på vannoverflaten, samt fordelaktig lav synkehastighet i vannsøylen.  

Med overgangen til ProWean besørger BioMar et støvfritt granulat. ProWean er et meget smakelig og vannstabilt fôr som går enkelt i fôrautomatene. 

Innen startfôr jobber BioMar ut fra en tilnærming der kun de aller beste råvarene er godt nok til de minste. Dette gir resultater - ProStart og ProWean er nå dokumentert som svært potente startfôr til rognkjekslarvene.

Produkter til rognkjeks
Lumpfish Grower

Lumpfish Grower

Tuftet på BioMars langsiktige utviklingsarbeid innenfor fôrutvikling til rensefisk, er øyehelsen hos rognkjeks nå forbedret betydelig. Med BioMars tredje-generasjons- produkter i Lumpfish Grower-serien oppnår rognkjeksen skarpere syn. Dette har direkte relevans for rognkjeksens primære funksjon som lusespiser.

Les mer

Symbio

Symbio

Symbio Maintenance er et svært smakelig produkt som passer alle typer og størrelser av rensefisk. Fôret er spesialutviklet for vedlikeholdsfôring av leppefisk i merd. Produktet hensyntar leppefiskens kresenhet gjennom høy innblanding av attraktanter. Dette gjør SymbioMaintenance til et svært smakelig produkt.

  • Fôring med Symbio Maintenance gir rensefisken et verdifullt ernæringsmessig tilskudd.
  • Med en god balanse av næringsstoffer vil fôret styrke fisken og bidra til opprettholdelse av en god ernæringsstatus.
  • Dette skjer bl.a. ved at fôret er forsterket med ekstra vitaminer og mineraler.
  • En rensefisk med god ernæringsstatus vil være i bedre form til lusespising!

Symbio Maintenance er basert på en rekke forsøk med hovedsakelig oppdrettet berggylt. Figuren viser veksthastighet (SGR %) med standardavvik fra forsøk med berggylt som vokste fra 4 til 9 gram der to ulike attraktanter ble testet.

Produktoversikt

Symbio produkter

Med produktgruppen Symbio tilbyr BioMar et komplett produktspekter til alle rensefiskartene i de fleste produksjonsfasene.

Symbio som konseptet er tuftet på de to pilarene ernæringsbehov og smaklighet. Sistnevnte innebærer bl.a. inklusjon av attraktanten krill i alle produkter i henhold til de ulike artenes krav til smaklighet.

Fôranbefaling

lumpfish grower

Lumpfish Grower (1,1-2,0mm pellet) er bygd på en svært solid resept og hensyntar rognkjeksens krav, også i den avgjørende fasen som lusespiser i sjø.

Rognkjeks er utrustet med relativt liten munn og med små tenner. I merd foretrekker den ofte å beite i øvre del av vannsøylen, gjerne fra 1 til 5 meter dybde. Lumpfish Grower er tilpasset overflatefôring, enten fra automat eller for hånd. Fôringen bør konsentreres i skjulet og skjulområdet.

I den første perioden etter utsett skal rognkjeksen fôres daglig. Dette bidrar til at flest mulig kommer i gang i den krevende overgangen fra kar til sjø. Etter innledende tilvenningsfase, når majoriteten av rognkjeksen spiser, penses fisken over på regimet i figur 2. Prioriter konsentrert måltidsfôring.  

 

 

  

  

 

 

SYMBIO MAINTENANCE

Symbio Maintenance (M) er et svært smakelig produkt som passer alle typer og størrelser av rensefisk.

Leppefisk er fra naturen sin side tilpasset beiting av bl.a. påvekst på ulike substrater. Dette, i kombinasjon med at Symbio M produseres i 12mm pelletstørrelse, gjør at utfôring anbefales i agnpose eller fleksibel nylonstrømpe.

Utfôringen bør skje i skjulet der leppefisken søker beskyttelse og hvile, og der mye av avlusingen finner sted. Fôringsdybden tilpasses årstid og fiskens prefererte beitedyp. 

Fra utsett bør rensefisken fôres daglig inntil majoriteten av fisken spiser. Deretter bør fisken fôres i henhold til angitt regime i figur 1. Symbio M er også et alternativ til rognkjeks forutsatt tilstrekkelig bløyting av fôret samt enkel adkomst til utfôringsenheten.