Parametry wpływu na środowisko

Działania na rzecz klimatu

Składniki paszy odpowiadają za około 80% emisji dwutlenku węgla w hodowlach ryb i owoców morza, a ponieważ światowa gospodarka dąży do zerowej emisji dwutlenku węgla, ograniczenie wpływu paszy na środowisko ma zasadnicze znaczenie.

Carbon footprint & greenhouse gas (GHG) emissions

Ślad węglowy

Ślad węglowy (CF) paszy jest miarą całkowitej emisji gazów cieplarnianych (GHG), powstających na różnych etapach cyklu życia paszy. Zwiększone stężenie gazów cieplarnianych w atmosferze, wyrażone w ekwiwalencie CO2, powoduje globalne ocieplenie, którego obecnie doświadczamy. Jedyny sposób na uniknięcie konsekwencji jest prosty: należy ograniczyć globalną emisję gazów cieplarnianych.

BioMar stosuje metodologię PEF* przy obliczaniu śladu węglowego i wyznaczył weryfikowalne cele oparte na podstawach naukowych w ramach inicjatywy Science Based Targets (SBTi). Ambicją BioMaru jest zredukowanie śladu węglowego pasz o 1/3 do 2030 roku, tak aby najpóźniej w roku 2050 osiągnąć poziom "zerowy netto".

*Ślad ekologiczny produktu w UE

Więcej

Obiegowe i regeneracyjne surowce

Zasady gospodarki obiegowej i praktyki regeneracyjne mają kluczowe znaczenie dla zrównoważonych i odpowiedzialnych łańcuchów dostaw ryb i owoców morza.

Circular raw materials & ingredients

Obiegowy charakter surowców i składników

W gospodarce obiegowej zasoby są wykorzystywane tak długo, jak to możliwe, z zachowaniem ich maksymalnej wartości. Produkty i materiały są odzyskiwane i odnawiane, z wykorzystaniem modeli biznesowych opracowanych w celu wspierania działalności regeneracyjnej.

BioMar uważa, że surowce pochodzące z produktów ubocznych i odpadów mają charakter obiegowy. Dążymy do uniezależnienia łańcuchów dostaw pasz od bezpośredniej konkurencji z żywnością przeznaczoną do spożycia przez ludzi. Przykładami surowców o charakterze obiegowym są produkty uboczne ze zwierząt lądowych, mączka rybna oraz olej rybny z przemysłu okrawkowego.

Restorative raw materials & ingredients:

Regeneracyjny charakter surowców i składników

Aby zmniejszyć presję na zasoby ryb dziko żyjących, światowa akwakultura w znacznym stopniu przestawiła się ze składników pochodzących w większości z morza, na diety paszowe oparte w dużej mierze na roślinach. Stanowisko naukowe jest jednoznaczne: hodowle przemysłowe nie są w stanie utrzymać swojej przydatności dla społeczeństwa w nieskończoność przy obecnym tempie szkód ekologicznych (np. wylesiania i stosowania agrochemikaliów) oraz zużycia zasobów (np. słodkiej wody, nawozów i paliw kopalnych).

Kluczem jest przywrócenie równowagi pomiędzy korzyściami społecznymi płynącymi z rolnictwa a korzyściami społecznymi płynącymi ze zdrowych ekosystemów. Produkcja regeneracyjna jest zatem pierwszym ważnym krokiem w kierunku odwrócenia obecnych tendencji i skierowania rolnictwa na drogę zrównoważonego rozwoju.

Składniki regenerujące definiujemy jako surowce, które znacząco zmieniają równowagę między stopniem oddziaływania na ekosystemy a systemami produkcji ludzkiej, w kierunku pozytywnych wyników środowiskowych netto. Przykładem takiego składnika jest białko jednokomórkowe wytwarzane z fermentowanych produktów ubocznych leśnictwa.

W BioMarze podejmujemy działania w obszarach, za które jesteśmy odpowiedzialni. Zachęcamy i stymulujemy praktyki regeneracyjne w naszym łańcuchu dostaw, a także wyznaczyliśmy cele dotyczące minimalnego poziomu włączenia składników o charakterze obiegowym i regeneracyjnym. Naszą ambicją jest aby do 2030 roku pasze BioMaru w 50 % składały się z surowców i składników o charakterze obiegowym i regeneracyjnym.

Więcej

Wskaźnik uzależnienia od ryb paszowych (FFDR)

Zasoby składników morskich są ograniczone i powinny być wykorzystywane w sposób odpowiedzialny.

Marine ingredients

Składniki morskie

W firmie BioMar przywiązujemy dużą wagę do właściwego zarządzania naszymi oceanami i środowiskiem wodnym. Stosując nowe i alternatywne składniki w naszych dietach, tworzymy rozwiązania paszowe, które zaspokajają potrzeby żywieniowe ryb i krewetek oraz cele ekonomiczne hodowców, przy jednoczesnym zmniejszeniu zależności od ograniczonych zasobów morskich.

Wskaźnik FFDR (Forage Fish Dependency Ratio) określa ilość ryb dziko żyjących wykorzystywanych do produkcji ryb lub krewetek hodowlanych, obliczoną zgodnie ze standardami ASC dla hodowli. Miara ta uwzględnia udział białka i oleju z ryb dziko żyjących, które są najbardziej ograniczającym czynnikiem określającym FFDR paszy. FFDR produkcji można obliczyć mnożąc FFDR paszy przez FCR uzyskany w hodowli.

Raport zrównoważonego rozwoju

Składamy obietnicę naszej planecie i jej mieszkańcom, wyznaczając ambitne cele, które mają pomóc w odnowie naszego środowiska, umożliwiając jednocześnie rozwój ludzkości.