Parametre for miljøpåvirkning

Klimahandling

Foderingredienser udgør omkring 80 % af klimaaftrykket fra opdræt af fisk og rejer. Efterhånden som verden går over til en nulpåvirkningsøkonomi, er det helt afgørende, at vi reducerer den klimapåvirkning, der måtte komme fra vores foder.

Carbon footprint & greenhouse gas (GHG) emissions

Klimaftryk 

Foderets CO2-aftryk er et mål for de samlede drivhusgasudledninger, der genereres i de forskellige stadier af foderets livscyklus. Øgede koncentrationer af drivhusgasser i atmosfæren udtrykt ved CO2-ækvivalenter er skyld i den globale opvarmning, vi ser i dag. Den eneste måde at undgå konsekvenserne på er meget enkel: Vi er nødt til at reducere den globale udledning af drivhusgasser.

BioMar følger PEF*-metoden ved beregning af CO2-aftryk og har opstillet verificerbare videnskabeligt baserede mål via Science Based Targets initiative (SBTi). Det er BioMar’s ambition at reducere sit CO2-aftryk med 1/3 i 2030 med henblik på at sikre, at BioMar når “netto-nuludledning” senest i 2050.

*EU's produktmiljøaftryk

Læs mere

Cirkulært og genoprettende

Cirkulære økonomiske principper og genoprettende praksis er centrale for bæredygtige og ansvarlige forsyningskæder inden for foder til fisk og skaldyr.

Circular raw materials & ingredients

Cirkulære råvarer og ingredienser

I en cirkulær økonomi holdes ressourcerne i brug så længe som muligt, så man får mest mulig værdi ud af dem. Produkter og materialer genanvendes og fornys, og der anvendes forretningsmodeller, som er indrettet til at understøtte denne genoprettende aktivitet.

BioMar betragter råvarer, der stammer fra biprodukt- og affaldsstrømme, som cirkulære. Vi forsøger at afkoble foderforsyningskæder fra at konkurrere direkte med fødevarer til mennesker. Eksempler på cirkulære råvarer er biprodukter fra landdyr, og fiskemel og fiskeolie fra fiskeindustrien.

Restorative raw materials & ingredients:

Genoprettende råvarer og ingredienser

For at reducere presset på vilde bestande er den globale akvafoderindustri stort set gået fra hovedsageligt at benytte marine ingredienser til i stort omfang at benytte plantebaserede ingredienser i fremstillingen af fiskefoder. Videnskaben giver et klart signal om, at industrielt landbrug ikke kan opretholde sin nytteværdi for samfundet i det uendelige med den nuværende grad af skader på miljøet (skovrydning og landbrugskemikalier) og ressourceforbrug (ferskvand, gødning og fossile brændstoffer).

Nøglen er at genoprette balancen mellem de samfundsmæssige fordele ved landbrug og de samfundsmæssige fordele ved sunde økosystemer. Genoprettende produktion er derfor det første afgørende skridt til at vende den nuværende tendens og bevæge landbruget hen mod bæredygtighed.

Vi definerer genoprettende ingredienser som råvarer, der i væsentlig grad flytter balancen mellem påvirkning af økosystemer og menneskelige produktionssystemer over mod nettopositive miljøresultater. Et eksempel på en genoprettende ingrediens er encellet protein fra fermenterede biprodukter fra skovbrug.

I BioMar handler vi på vores ansvarsområder. Vi opmuntrer og stimulerer til genoprettende praksis i vores forsyningskæde, og vi har opstillet minimumsmål for indholdet af cirkulære og genoprettende ingredienser i foderet. Det er vores ambition, at BioMar’s foder er 50 % cirkulært og genoprettende i 2030.

Læs mere

FFDR (Forage Fish Dependency Ratio)

Marine ingredienser er begrænsede ressourcer og bør forbruges på ansvarlig vis.

Marine ingredients

Marine ingredienser

Det er ekstremt vigtigt for os i BioMar at passe godt på vores have og vandmiljøer. Ved at indføre nye og alternative ingredienser i vores diæter skaber vi foderløsninger, som dækker fisk og rejers ernæringsmæssige behov og opdrætternes økonomiske mål med mindre afhængighed af knappe marine ressourcer.

FFDR (Forage Fish Dependency Ratio) angiver mængden af vilde fisk, der bruges til at producere opdrættede fisk eller rejer, beregnet i henhold til ASC-opdrætsstandarderne. Dette mål tager højde for protein- og oliebidraget fra vilde fisk, hvor den mest begrænsende faktor bestemmer foderets FFDR. FFDR for produktionen på et fiskeanlæg kan beregnes ved at multiplicere foderets FFDR med den foderkvotient, der opnås på anlægget.

Bæredygtigheds-rapport

BioMar giver et løfte til kloden og de mennesker, der bor på den, med et sæt ambitiøse mål, som skal forsøge at bidrage til genopretningen af miljøet og samtidig tillade, at mennesker udvikler sig og trives.