Velg riktig fôr

Best Economic Performance P.3.0

Veien til økt økonomisk utbytte

BioMar vil være best til å øke det økonomiske utbyttet av fôrsammensetning og fôrvalgsregime for våre kunder – med de mest avanserte og mest lønnsomme produktene i vårt sortiment. Kunden definerer ytelsesmålet, vi tilpasser produktstrategien.

Råvare- og laksepriser svinger av mange årsaker, med verdensøkonomi, klima, vekstvilkår, markedsutvikling m.m. Når så vel kostnader som inntekter svinger, er det viktig at oppdretteren kan velge produkter som gir det beste økonomiske sluttresultatet – etter omstendighetene.

Best Economic Performance er en databasert beregningsmodell

Modellen benytter endringer i råvarepriser til optimering av fôrresepter for best økonomisk sluttresultat hos oppdretteren.

Basisprinsippet

 • Oppdretteren definerer ytelsesmålet
 • Vi tilpasser produktstrategien for å oppnå ønsket sluttresultat
 • Fôrets kostnadseffektivitet optimerer vi bl.a. ved justering av fôrinnhold ved variasjoner i   råvareprisene, innenfor biologisk dokumenterte rammer
 • Samtidig optimerer vi ytelsespotensialet i produktene mot nye mål, med bakgrunn i nyeste kunnskap og i henhold til dokumentasjon

Oppdretteren kan dermed styre produksjonen mot sine egne ytelsesmål ved valg av produktlinjer, for hele eller deler av produksjonsforløpet. 

Det er flere veier til samme ytelse, f.eks. kan høy DP og lav DE gi samme FCR som lav DP og høy DE. Forskjellen i kostnadseffektivitet vil her ligge i prisen på protein (DP) og fett (DE). Historisk vil lav DP og høy DE være mest kostnadseffektivt mht. FCR alene.

Høy DP har imidlertid andre ytelseseffekter. Veksthastighet og filétutbytte øker med høyere DP og DAA , forutsatt tilstrekkelig DE i fôret til å støtte tilveksten. Alt dette er implementert i Best Economic Performance, og gjør at en kan styre mot ulike økonomiske sluttresultat gjennom fôrvalg.

Forskjellige ytelsesmål

Laveste fôrkostnad, høy tilvekst med lav fôrkostnad – eller maksimal produksjon?

Den svært omfattende bakgrunnsdokumentasjonen for Best Economic Performance kan sammenfattes og illustreres som i figuren under. Figuren oppsummerer et meget stort datasett fra forsøk med mål å finne sammenhengene mellom DP – DE på den ene siden, og veksthastighet (TGC) – filétutbytte - fôrutnyttelse (1/FCR) på den andre.

Oppsettet viser konsekvensene av fôrsammensetningen på ytelsespotensialet. Dette er basisveiledningen i fôrvalg.

Graf oppsumert forsøk - Best Economic Performance

Oppsummerte forsøk

- BEST ECONOMIC PERFORMANCE

Sammenhengen mellom fôrinnhold og ytelse.

 

 

 

 

 

Høy tilvekst og lav fôrkostnad – samtidig

Fôr med høyt tilvekstpotensiale er dyrere enn standardfôr. Generell antagelse er at fôrkostnaden da blir vesentlig høyere. Slik er det nødvendigvis ikke. Mer potente fôr gir som regel vesentlig lavere fôrfaktor enn standard, i tillegg gir de flere kg laks. Dette motvirker økende fôrkostnad, altså kostnaden pr. kg produsert fisk. På de neste sidene vil vi vise dette med utgangspunkt i BioMars vekstfôrsortiment 2014. Legg igjen merke til ENERGY X og POWER.

Fôrfaktor

Våre tre produktlinjer er konstruert for å gi ulike fôrfaktorer:

 • POWER: Laveste fôrfaktor
 • ENERGY X: Nest laveste fôrfaktor
 • Energy: Tredje laveste fôrfaktor


OPTIMERT FÔRFAKTOR, ENERGY – ENERGY X – POWER

Fôrfaktor optimert, for sikring av fullt ytelsespotensiale i fôret

TILNÆRMET PRAKTISK FÔRFAKTOR

Fôrfaktor korrigert mot praktisk fôrfaktor i oppdrett, vist for alternative fôrvalgsregimer inklusive QUICK.

Fôrvalg og fôrfaktor

Produktene POWER og ENERGY X viser klart de beste fôrfaktorene. Spørsmålet er imidlertid hvilken fôrkostnad dette gir i produksjonen, altså fôrpris x fôrfaktor. På neste side har vi tatt dette inn i betraktningen.

Fôrkostnad

Fôrpris x Fôrfaktor

FÔRKOSTNAD SLØYD VEKT – PRAKTISK FÔRFAKTOR

Fôrkostnad

Produkter med lav fôrfaktor koster litt mer, men fôrkostnaden blir bare marginalt høyere. Produksjonsøkningen tatt i betraktning er de beste produktene meget lønnsomme selv på moderat laksepri. ENERGY X gir ikke mye høyere fôrkostnad enn ENERGY. POWER ligger høyere, men da er også produksjonen av fisk vesentlig større, ikke minst filétutbyttet. Bruk av QUICK tilvekstforsterker har samme effekt.

Quick ytelsesforsterker

Etter kundens behov

QUICK ytelsesforsterker inneholder QRILL fra Aker BioMarine. Dette er krill fra Sørishavet, en av verdens mest rene og potente næringskilder, MSC-sertifisert (Marine Stewardship Council). Med QUICK øker appetitten og fôropptaket. Det gir ekstra tilvekst og økt produksjon.

Du vurderer selv når appetitten skal styrkes. BioMar leverer QUICK til hele produksjonsforløpet. Produkteneer da merket Q.

Quick i mange produkter

Forsterkning av appetitt og fôropptak

QUICK brukt i standard produkter
BioMar anbefaler QUICK brukt sammenhengende til fisken er 1 kg for å gi et vekstforsprang med renters rente-effekt fram til slaktestørrelse. QUICK brukes også til stor fisk for å øke fôropptaket, med godt resultat. Vår anbefaling er at QUICK settes inn for å øke appetitten når situasjonen tilsier det, i ulike deler av fiskens livssyklus.

QUICK fås i produktlinjene ENERGY X og POWER, produktene heter da ENERGY X Q og POWER Q.

QUICK brukt i helsefôr – SMARTfeed

QUICK er mye brukt i våre SMARTfeeds for å øke appetitten og opptaket av fôr med biofunksjonelle virkestoff når fisken virkelig trenger det.

Økt tilvekst betyr økt produksjon

Økt produksjon ved fôrvalg

 

STANDARD

QUICK TIL 1 KG

ENERGY

100%

 

ENERGY X

104%

106%

POWER

105%

108%


Øk produksjonen ved enkle fôrvalg

 • Fra standardfôret ENERGY til ENERGY X øker produksjonen med minimum 4 %
 • Fra ENERGY X til POWER øker produksjonen med ytterligere 1 %, dvs. minimum 5 % fra ENERGY
 • QUICK YTELSESFORSTERKER gir ytterligere produksjonsøkning, minimum 2 % ekstra for ENERGY X og minimum 3 % ekstra for POWER når QUICK er brukt fram til fisken er 1 kg
 • QUICK anbefales for øvrig brukt for å øke appetitten i ulike deler av fiskens livssyklus, når situasjonen tilsier det