Báo chí & Truyền Thông

Liên lạc truyền thông

Xin vui lòng liên hệ chúng tôi để biết thêm thông tin về Báo chí & Truyền thông.

Sif Rishøj

Vice-President, People, Purpose & Communication