Våra Principer

Vi strävar efter att vara bland de bästa på att skapa värde på ett korrekt och pålitligt sätt genom att förbinda oss själva och våra verksamheter att ta ansvar och bedriva en hållbar verksamhet, samtidigt som vi skapar en motiverande arbetsmiljö.

Människor och Planet

Främjande av Mänskliga Rättigheter

Att respektera och främja mänskliga rättigheter är avgörande för att vi ska kunna leva upp till vårt uttalade syfte. Alla måste kunna leva ett värdigt liv och behandlas med respekt. Mänskliga rättigheter är grunden för vårt engagemang för innovation, samarbete, hållbarhet och resultat.

Säkerställa hälsa, säkerhet och kvalitet

Hållbara företag byggs genom att säkerställa att det finns ett seriöst fokus på hälsa, säkerhet och kvalitet i hela värdekedjan. Här på BioMar kompromissar vi aldrig när det gäller att hålla våra anställda säkra och vid god hälsa. Naturligtvis är vi också mycket fokuserade på livsmedelssäkerhet, kvalitet och näringsvärde.

BioMars första prioritet är att alla anställda återvänder till sina familjer utan skador.

Engagemang för vår planet

BioMar är engagerat i hållbarhet och klimatåtgärder. Dessutom sträcker sig vårt engagemang långt bortom vårt eget företag och vår bransch. Vi sätter upp ambitiösa mål och välkomnar ett brett samarbete när det gäller att skydda vår planet. När allt kommer omkring har vi bara en planet och för att hålla den säker krävs gemensamma åtgärder.

Vår uppförandekod

The Right Way beskriver BioMars sätt att arbeta internt och inom värdekedjan för skapande av fisk och skaldjur.

Ladda ner vår policy

Affärsetik

Välkomnande konkurrens

Vi främjar fri konkurrens. Vi anser att en bransch med starka konkurrenter stärker vårt övergripande uppdrag att göra vårt allra bästa och på så sätt behålla vår ledande position på marknaden. Därför främjar vi aktivt en kultur där alla medarbetare och chefer vet hur man underlättar ett rättvist samarbete med våra intressenter.

Skydd av BioMar-intressen

Alla som är anställda av BioMar måste skydda vårt företags intressen som en del av sina arbetsuppgifter. Vår affärsmodell ger båda våra anställda fullständiga befogenheter och med denna frihet kommer ansvar. Därför betonar vi vikten av att undvika intressekonflikter och samtidigt lita på våra medarbetares omdöme.

Skydd av information

Vi förväntar oss att alla inom BioMar-familjen skyddar känslig affärsinformation och personuppgifter. Vi hanterar våra data i solida system och ber våra medarbetare att skydda information i enlighet med relevant statlig lagstiftning. Att skydda din information är av stor vikt för oss och därför har vi implementerat GDPR och Cookies Policy i all vår verksamhet.


­

BioMar-linjen för att tala om saker

Om någon av BioMar:s anställda eller tredje part anser att det har skett en överträdelse eller misstänkt överträdelse av statliga lagar, vår uppförandekod, våra policyer eller standarder, ska du använda vår BioMar Speak-Up Line (linje för visselblåsare).
Detta är en konfidentiell tjänst som tillhandahålls av ett oberoende företag - Got Ethics - där alla arbetare eller tredje parter kan ta upp problem.
Den information du lämnar kommer att överlämnas till Schouw & Co (ägarna till BioMar Group) av Got Ethics genom visselblåsarsystemet på konfidentiell basis. Du kan välja om du vill dela ditt namn eller inte.
Alla rapporter som tas emot via BioMar Speak-Up Line hanteras konfidentiellt av vår etiska kommitté. Om ett problem som tas upp är relaterat till någon av kommittémedlemmarna kommer de naturligtvis inte att vara involverade i hanteringen av ärendet.
Vi tar hellre emot en rapport om något som visar sig vara en icke-fråga än att missa att ta upp en fråga på grund av att den inte rapporteras.
Ingen tolerans mot repressalier
Vi vill att du ska känna dig bekväm med att säga ifrån eller be om råd. BioMar tolererar inga repressalier mot någon som rapporterar ett problem eller hjälper till i en utredning.
Att säga ifrån, ta upp ett problem och be om hjälp visar på mod och ibland är det rädslan för andras reaktion som håller oss tillbaka. Alla fall av repressalier mot en anställd eller en tredje part för att ha rapporterat ett problem ska rapporteras.
Observera att avsiktliga falska anklagelser inte kommer att tolereras. Att rapportera ett problem innebär inte att en anställd eller en tredje part befrias från konsekvenserna av sitt eget felaktiga uppförande.
Alla rapporter kommer att utredas inom 30 dagar, och vi kommer att presentera en handlingsplan för att ta itu med problemet inom 60 dagar.

Speak-Up Line

Om du misstänker en överträdelse av vår uppförandekod, våra policyer eller någon lag ska du meddela oss.

Skicka in en rapport
BioMar Speak-Up Line är inte en larmtjänst. Använd inte denna webbplats för att rapportera händelser som utgör ett omedelbart hot mot liv eller egendom. Rapporter som skickas in via denna tjänst kanske inte får ett omedelbart svar.
Om du behöver akut hjälp måste du kontakta din lokala räddningstjänst och/eller myndigheter.