Ål 

Anguilla anguilla

PRODUKTSORTIMENT

Performance Concept 

Consistent feed performance 

Välj rätt foder

Det är viktigt att välja rätt foder beroende på produktionsstruktur och omfattning.

BÄSTA EKONOMISKA PRESTANDA

Ål odlas företrädesvis i kostnadsintensiva recirkuleringssystem. Det är avgörande att produktionen per m2 maximeras för denna värdefulla art för att man ska få lägsta fasta produktionskostnad per kilo, och därmed maximera ekonomisk prestanda.
BioMars ålfoder ger höga tillväxttal och låga foderkonverteringstal, vilket hjälper odlaren att uppnå högsta produktion och bästa ekonomiska resultat.

FODER FÖR ALLA STADIER

De näringsmässiga behoven varierar under ålens hela livscykel.
BioMars fodersortiment täcker de särskilda behoven under hela livscykeln, från glasål till skörd.
Det minsta glasålsfodret, Dan-Ex, hjälper till med övergången från levande foder till sammansatt kost och ger en god start under de utmanande första veckorna. Efter hand ökas foderstorleken i takt med ålens ändrade näringsbehov fram till den största storleken.

RECIRKULATIONSSYSTEM

Specialfoder för odling i recirkuleringssystem
Vid odling i recirkuleringssystem (RAS) ligger fokus på att maximera odlingsförhållandena, minska utsläppen av näringsämnen i vattenmiljön, minska vattenförbrukningen och ge odlaren hög biosäkerhet.
BioMars ålfoder är särskilt sammansatta för odlingar med recirkuleringssystem (RAS). De ger maximal foderprestanda och maximerar odlarens avkastning på investerat kapital.

BioMar Retention Technology

P&S: Retention Technology (item, L pic.) SE

Prestationspotentialen hos ett foder beror i stor utsträckning på kunskap om bearbetningsprocessen.

Foder för fiskodling är ett paket koncentrerade näringsämnen och energi avsett att ge snabb, sund och kostnadseffektiv tillväxt samt en slutprodukt av högsta kvalitet.

Med hjälp av BioMar Retention Technology (BRT) har vi lärt oss att processförhållanden under själva foderproduktionen i hög grad påverkar fodrets struktur och fysiologiska egenskaper.

BRT fokuserar specifikt på näring relaterad till processteknik. Kunskapspaketet BRT garanterar maximal prestandapotential hos respektive fodersammansättning.

Tjänster

P&S: Services (item 1, R pic.) BioFarm SE

BioFarm – mervärde för din verksamhet

Med BioFarm skapar BioMar mervärde för våra kunders verksamhet. Utifrån erfarenheter från fältet och forskningsdata och med stöd av beräkningsmodeller kan BioFarm-teamets tekniska rådgivare ge vägledning om lämpligt näringsinnehåll och utfodringsstrategier.

Att exploatera tillväxtpotentialen hos odlade arter via fodret var tidigare en flaskhals för lönsamt vattenbruk. Idag är våra foder optimerade för att potentiellt leverera en foderprestanda som till fullo kan utnyttja denna potential. 

BioFarm-teamets medlemmar är specialiserade på odlingsteknik, recirkulationssystem, vattenkvalitet och energieffektivitet liksom på hållbarhet, miljöeffektivitetsanalys, livscykelanalys och bedömning av påverkan på miljön.

P&S: Services (item 2, L pic.) Logistics

Logistik - Leverans av rätt foder till rätt plats i rätt tid

Vi strävar alltid efter att leva upp till vårt rykte att leverera effektiva logistiktjänster och att leverera rätt foder till rätt plats i rätt tid.

Samtidigt som vi gör detta, så fokuserar vi på att minimera vårt avtryck på miljön. Världens första lastfartyg som går på flytande naturgas (liquefied natural gas, LNG) som drivs av BioMar sedan 2012 är bara ett exempel på vår ambition att minsta påverkan på miljön.