röding 

Salvelinus alpinus

PRODUKTSORTIMENT

Performance Concept 

Consistent feed performance 

Välj rätt foder

Det är viktigt att välja rätt foder beroende på produktionsstruktur och omfattning.
Bästa ekonomiska prestanda

Vägen till ökad ekonomisk avkastning

Priserna på råvaror till foder och på odlade arter fluktuerar av många skäl. När både utgifter och inkomster fluktuerar är det avgörande för odlaren att kunna välja produkter som ger bästa ekonomiska slutresultat – anpassat efter omständigheterna.

Med hjälp av anpassning av fodersammansättning, val av foder och foderschema, kan vi erbjuda ett unikt supportsystem grundat på dokumentation som inte kan jämföras med något annat: modellen Bästa ekonomiska prestanda. Kunden definierar sina prestandamål och BioMar anpassar produktstrategin för att uppfylla kraven.

Foder för alla stadier

Kraven på näring varierar under livscykeln för varje enskild art.

BioMar’s fodersortiment täcker de särskilda behoven under hela livscykeln från rom till skörd, både för sötvattens- och saltvattensfisk samt för räka.

Vi erbjuder en mångfald foder för olika utvecklingsstadier och tillväxt som tagits fram för att matcha de näringsmässiga behoven hos specifika arter under olika odlingsförhållanden. Vi börjar med foderdieterna LARVIVA för kläckningsanläggningar och ett antal olika sorters yngelfoder.

Vi har dessutom speciellt berikat foder för avel, som gör att avelsdjuren levererar rom av högsta kvalitet och därmed säkrar bästa möjliga start på en ny cykel.

BioRhythmic-utfodring

Goda produktionsresultat bygger på informerade val.

Vårt koncept BioRhytmic-utfodring bidrar till att man uppnår bästa möjliga produktionsresultat när tillväxthastighet, foderfaktor och överlevnad är mycket viktiga faktorer.

För bästa prestanda måste dagsintaget av energi maximeras under hela produktionscykeln. Det är avgörande att välja ett foder som håller aptiten på en hög nivå, oavsett förändringar i miljön av till exempel temperatur- och ljusförhållanden. Det är dessutom synnerligen viktigt att välja en kost med en energinivå som är noggrant anpassad efter tillväxtpotentialen under de olika produktionsstadierna. Det är lika viktigt att använda sig av ett optimalt utfodringsschema som säkerställer att rätt mängd foder ges från dag till dag för att man ska uppnå de uppsatta produktionsmålen.

Fiskhälsa

Vår forskning prioriterar strategier för utveckling av foder som främjar fiskars hälsa.

Vi bryr oss om fiskars hälsa, fiskodlarens ekonomi och det goda renommé som odlad fisk förtjänar och som branschen är beroende av.

BioMar syftar till att erbjuda en rad funktionella foderdieter som är effektiva mot de flesta allvarliga produktionsstörningarna, och som täcker hela produktionscykeln för ett stort antal odlade arter.

Vår forskning på en art är ofta relevant för en annan art. Detta gäller särskilt fiskhälsa, där funktionella foderdieter tenderar att ha ett bredare användningsområde med avseende på arter än vad tillväxtfoder har.

BioMar Retention Technology

P&S: Retention Technology (item, L pic.) SE

Prestationspotentialen hos ett foder beror i stor utsträckning på kunskap om bearbetningsprocessen.

Foder för fiskodling är ett paket koncentrerade näringsämnen och energi avsett att ge snabb, sund och kostnadseffektiv tillväxt samt en slutprodukt av högsta kvalitet.

Med hjälp av BioMar Retention Technology (BRT) har vi lärt oss att processförhållanden under själva foderproduktionen i hög grad påverkar fodrets struktur och fysiologiska egenskaper.

BRT fokuserar specifikt på näring relaterad till processteknik. Kunskapspaketet BRT garanterar maximal prestandapotential hos respektive fodersammansättning.

Tjänster

P&S: Services (item 1, R pic.) BioFarm SE

BioFarm – mervärde för din verksamhet

Med BioFarm skapar BioMar mervärde för våra kunders verksamhet. Utifrån erfarenheter från fältet och forskningsdata och med stöd av beräkningsmodeller kan BioFarm-teamets tekniska rådgivare ge vägledning om lämpligt näringsinnehåll och utfodringsstrategier.

Att exploatera tillväxtpotentialen hos odlade arter via fodret var tidigare en flaskhals för lönsamt vattenbruk. Idag är våra foder optimerade för att potentiellt leverera en foderprestanda som till fullo kan utnyttja denna potential. 

BioFarm-teamets medlemmar är specialiserade på odlingsteknik, recirkulationssystem, vattenkvalitet och energieffektivitet liksom på hållbarhet, miljöeffektivitetsanalys, livscykelanalys och bedömning av påverkan på miljön.

P&S: Services (item 2, L pic.) Logistics

Logistik - Leverans av rätt foder till rätt plats i rätt tid

Vi strävar alltid efter att leva upp till vårt rykte att leverera effektiva logistiktjänster och att leverera rätt foder till rätt plats i rätt tid.

Samtidigt som vi gör detta, så fokuserar vi på att minimera vårt avtryck på miljön. Världens första lastfartyg som går på flytande naturgas (liquefied natural gas, LNG) som drivs av BioMar sedan 2012 är bara ett exempel på vår ambition att minsta påverkan på miljön.