Omfattar ansvaret

Miljömässigt, socialt och ekonomiskt ansvarsfullt handlingssätt är inte bara ett åtagande för företaget BioMar, det är även ett krav på våra leverantörer. Vårt SAAT-team (Supplier Approval, Audit and Traceability, leverantörsgodkännande, besiktning och spårbarhet) säkerställer en motståndskraftig, stabil och hållbar leveranskedja för allt BioMar-foder som levereras till kunder i hela världen.

De råvaror som köps in av BioMar hämtas från jordens alla hörn och från mycket olika miljöer. För BioMar är det avgörande att försäkra sig om att alla råvaror som används i BioMar-foder produceras och levereras ansvarsfullt och med minimal påverkan på miljön och de lokala samhällena. Därför har BioMar skapat sitt SAAT-team för att säkerställa att alla leverantörer lever upp till våra krav och att vi rätt hanterar vår påverkan genom hela den globala och komplexa leveranskedjan.

Vad är SAAT?

BioMars SAAT-team (Supplier Approval, Audit and Traceability) ansvarar för övergripande godkännande av leverantörer, samt för att säkerställa spårbarhet av råvaror som används för att producera BioMars foder. SAAT-teamet garanterar en konsistent godkännandeprocess av hög kvalitet, både vad gäller leverantörer och råvaror, och som utgår från BioMars uppförandekod och BioMar-koncernens råvarupolicy.

Alla leverantörer måste genomgå en godkännandeprocess som bland annat består av utvärdering av produktionsprocesser, bestämning av ackrediteringsnivå och riksbedömning av råvaror, inklusive utvärdering av livsmedelssäkerhet. För att kunna garantera kvalitet och minska risk, kan enbart godkända leverantörer och råmaterial kontrakteras respektive inköpas av BioMar. Dessa processer genomförs i nära samarbete med, och med stor arbetsinsats från, lokala och globala råvaruteam samt med avdelningar som arbetar med kvalitet, livsmedelssäkerhet och annan support.

BioMars inköpsavdelningar uppdaterar kontinuerligt vår leverantörs- och råvarudatabas. Befintliga leverantörer utvärderas årligen och erforderliga dokument uppdateras kontinuerligt under året. Besiktning på plats är en viktig uppföljningsåtgärd samt för att säkerställa att våra leverantörer uppfyller BioMars policyer och normer. Varje år genomför revisionslagen cirka 15–20 globala och ett flertal lokala besiktningar där erfaren BioMar-personal deltar, och där varje deltagare bidrar med sin respektive expertis, till exempel råvaruanskaffning, livsmedelssäkerhet, kvalitet, hållbarhet och logistik.

För att stödja SAAT-arbetet genomför BioMar för närvarande hållbarhetsåtgärder för att ytterligare förbättra sina godkännande- och revisionsmekanismer och utvidga spårbarheten hos varje råmaterial som går in i BioMars system.

Tar ansvar

BioMar är en global aktör med verksamhet i hela världen. Det kräver att företaget tar ansvar för att hela tiden minimera miljöavtrycket och säkerställa positiv påverkan på såväl lokala ekosystem som samhällen. BioMar strävar efter att leva upp till detta ansvar och att uppmuntra andra intressenter i leveranskedjan att göra detsamma för att säkerställa en hållbar framtid.