Omsorg om livet i sjöar och hav

Det marina fiskbeståndet är hotat. Vi behöver vara mer rädda om våra hav för att bevara världens fiskbestånd och skapa hållbar utveckling.

­


BioMar arbetar på att leverera på FN's mål 14 för hållbar utveckling (Sustainable Development Goal 14) för att bidra till att de problem som våra hav står inför ska klaras av, till exempel överfiske, mindre biologisk mångfald och förvärrad kustnära övergödning.

Under de senaste tre decennierna har mängden biologiskt ohållbart fiske trefaldigats. Detta är ett stort hot mot den globala andelen marina fiskbestånd och våra hav.

Hållbara vattenbruksfoder

För att överbrygga de problem som det marina ekosystemet i stort står inför är det avgörande att

våra hav och deras resurser bevaras och utnyttjas hållbart. För vattenbruksbranschens del krävs hållbara vattenbruksfoder. BioMar kan producera fiskfoder som:

  1. Tillgodoser fiskens näringsbehov med lägre beroende av sällsynta marina resurser.

  2. Gör det möjligt för odlare att producera mer fisk än mängden fisk som används i vattenbruksfodret (FIFO<1) vilket gör vattenbruk mer hållbart än någonsin.

Således kan fiskodlare som använder BioMar-foder minska effekterna av överfiske och skydda livet under ytan.

http://www.fao.org/state-of-fisheries-aquaculture

Vad är FIFO?

FIFO (fisk in/fisk ut) visar vattenbrukets resultat i förhållande till det marina fiskbestånd som utnyttjas till foder och odling av fisk.

­

BioMar strävar efter att uppnå vissa utvalda mål av FN's Globala mål för hållbar utveckling. Läs mer här: https://www.un.org/sustainabledevelopment/