BioMars anskaffnings-mängder av östersjöråvaror ökar

Mängden av östersjöråvaror till BioMars fodertillverkning för odlingsåret 2019 blir större än under två föregående år. Under 2018 och 2017 använde BioMar östersjöråvaror som i näringsämnen beräknat motsvarade vardera åren ca. 85 ton fosfor och 460 ton kväve.

 

BioMar levererar fiskfoder innehållande östersjöråvaror till flera marknadsområden

BioMar köper östersjöråvaror större mängder än den mängd som levereras i fiskfoder till Finland. Östersjöråvaror levereras i fiskfoder till områden även utanför Östersjön.

Det finns flera producenter av fiskmjöl och fiskolja inom östersjöområdet och betydande mängder anskaffas även från Finland för att användas i fiskfodertillverkningen.

 

Tillgänglighet och rätt kvalité kan vara begränsande

BioMar tillverkar ett tekniskt sett högkvalitativt foder med jämn produktionsinverkan (performance) och strävar till att använda en möjligast hög andel östersjöråvaror i fiskfodret för att bidra till att minska på eutrofieringen av Östersjön.

Tillgänglighet såväl som rätt kvalité kan vara begränsande för att alltid kunna leverera fiskfoder innehållande enbart östersjöråvara. En förutsättning för östersjöråvaror är att fiskekvoterna även i framtiden är tillgängliga.

Vid begränsande situationer används fiskmjöl och fiskolja av olika kvalitéer. Fiskmjöl med bättre smältbarhet ger en mindre belastning av näringsämnen, dels på grund av att samma tillväxteffekt uppnås med en mindre mängd fiskmjöl, dels för att foderkoefficienten kan förbättras.

Vad är ett Östersjöfoder?

Ett Östersjöfoder kan tänkas innehålla fiskmjöl och fiskolja i varierande mängd härstammande enbart från Östersjön! Det kan vara svårt att bestämma sig vilka kriterier ett Östersjöfoder skall uppfylla - eventuellt beroende bland annat på, att andelen östersjöråvara i olika foder varierar samt, att ovan nämnda begränsningar kan vara en utmaning för fodertillverkarna.

En fastlagd mängd östersjöfiskmjöl och -fiskolja i fodret kan även begränsa möjligheterna på utvecklingen av fiskfoder för att ytterligare minska en redan nu marginell näringsbelastning från finsk fiskodling.

 

Östersjöfoder från BioMar

BioMars anskaffningsmängder av östersjöråvaror är större än mängden fiskmjöl och fiskolja som levereras med fodret. Ett Östersjöfoder från BioMar uppfyller kriteriet av att en större mängd näringsämnen upptas från Östersjön än som blir tillsatt via fiskmjölet och fiskoljan i fodret.