Östersjöfoder

den 30 oktober 2018

Öppet brev till fiskodlingsföretag, myndigheter och övriga intressegrupper

Under de senaste åren har det i Finland diskuterats fiskfoder i vilket de marina råvarorna (strömming och skarpsill) härstammar från Östersjön. Motiveringen för användningen av sådant foder har varit att recirkulera näringsämnen (fosfor och kväve) från Östersjön och inte importera sådana näringsämnen till Östersjön från andra områden. Beräkningsmässigt skulle fiskodlingens miljöpåverkan vara mindre genom att tillsätta näringsämnen till fiskfoder som ursprungligen fiskats från Östersjön.

Fiskodlingsföretagen har ansökt om nya och större miljötillstånd med motiveringen av användningen av ett sådant foder. Fodret kallas ”östersjöfoder”.

I praktiken levererar två fiskfoderproducenter, BioMar och Raisioaqua, foder till finländska fiskodlingsföretag.

Östersjöfoder kom till som namn för några år sedan, då den första finska fiskmjölsfabriken i Kasnäs startade. Östersjöfoder har marknadsförts i en sådan utsträckning, att till och med tillsynsmyndigheterna har begärt fiskodlarna att inberäkna användningen av östersjöfoder i årsdeklarationen för 2017.

Men brist på information gör att det haltar illa.

  • Det finns ingen definition av ett foder som kallas östersjöfoder.
  • Hur mycket råvara från Östersjön skall ett östersjöfoder innehålla för att det skall kunna kallas östersjöfoder? Då vi ser på utvecklingen de senaste 20 åren har användningen av traditionella råvaror i fiskfoder minskat avsevärt (se fig. nedan). Utvecklingen kommer sannolikt att fortsätta.
  • En ytterligare informationsbrist är att de facto har BioMar använt råvaror från Östersjön under många år.
  • Under 2017 använde BioMar östersjöråvaror som i näringsämnen beräknat motsvarade 85 ton fosfor och 460 ton kväve. Mängden näringsämnen är i samma nivå som den finska fiskfoderleverantören angett, till och med något större. Båda företagen har avlägsnat näringsämnen genom att använda råvara från Östersjön.
  • BioMar har under 2017 anskaffat östersjöråvaror både från finska och danska fiskmjölsproducenter. Fiskmjölsproducenternas råvara, strömming och skarpsill, har fiskats inom samma områden i Östersjön.

Man bör dock komma ihåg att strömmings och skarpsill -fisket är kvoterat. Näringsämnen avlägsnas i regel enligt kvoterna oberoende om de används till fiskfoder eller ej.

BioMar ser det positivt ifall man framledes kan beakta upptagningen av råvara/näringsämnen från Östersjön till foderindustrin som en minskande belastningsinverkan från fiskodlingen. Men det bör beräknas som en balansberäkning av inskaffade östersjönäringsämnen i förhållande till tillförda näringsämnen. Fiskodlingens tillförsel av näringsämnen är lika stor oberoende varifrån råvarorna härstammar.

BioMar står gärna till förfogande för ytterligare information.

Med vänlig hälsning
BioMar A/S

Anders Brandt-Clausen

Verkställande Direktör