Parametrar för miljöpåverkan

Klimatåtgärder

Foderingredienser står för cirka 80 % av koldioxidavtrycket från vattenbruk och när nu världen övergår till en koldioxidneutral ekonomi är det synnerligen viktigt att minska påverkan från våra foder.

Carbon footprint & greenhouse gas (GHG) emissions

Koldioxidavtryck

Koldioxidavtrycket för foder är ett mått på den totala mängden utsläpp av växthusgas som genereras under de olika stadierna av fodrets livscykel. Ökade koncentrationer i atmosfären av växthusgaser, uttryckt i CO2-ekvivalenter, orsakar den globala uppvärmning som vi märker av idag. Det enda sättet att undvika konsekvenserna är helt enkelt att minska de globala utsläppen av växthusgaser.

BioMar beräknar koldioxidavtrycken i enlighet med PEF* och har ställt upp verifierbara mål grundade på vetenskap via initiativet Science Based Targets initiative (SBTi). BioMars ambition är att reducera sitt koldioxidavtryck från foder med en tredjedel fram till 2030, med syftet att säkerställa att BioMar ska uppnå ”netto-noll” senast 2050.

*EU Product Environmental Footprint

Läs mer

Cirkulärt och återställande

Cirkulära principer för ekonomin och återställande metoder är centrala i hållbara och ansvarstagande leveranskedjor av fisk och skaldjur.

Circular raw materials & ingredients

Cirkulära råvaror och ingredienser 

I en cirkulär ekonomi används resurser så länge som möjligt, och deras värde utnyttjas maximalt. Produkter och material återvinns och förnyas, och driver på affärsmodeller som utformats för att stödja regenerativa arbetssätt.

BioMar anser att råvaror med ursprung i biprodukter och avfall är cirkulära. Vi vill bryta loss leveranskedjorna för foder från direkt konkurrens med livsmedel för mänsklig konsumtion. Exempel på cirkulära råvaror är biprodukter från landlevande djur, fiskmjöl och fiskolja från förädlingsindustrin.

Restorative raw materials & ingredients:

Återställande råvaror och ingredienser

För att minska trycket på vilda bestånd har foderindustrin för vattenbruk i stor utsträckning gått från huvudsakligen marina ingredienser till en stor andel växtbaserat foder i kosten. Forskningen är tydlig, industriellt jordbruk kan inte i evighet upprätthålla den nytta det gör för samhället med nuvarande ekologiska skador (dvs. avskogning och jordbrukskemikalier) och resursanvändning (dvs. färskvatten, gödningsmedel och fossila bränslen).

Lösningen är att återställa balansen mellan jordbrukets samhällsnytta och samhällsnyttan av friska ekosystem. Återställande produktion är därför det första avgörande steget för att vända de nuvarande trenderna och föra jordbruket mot hållbarhet.

Vi definierar återställande ingredienser som råvaror som väsentligt förskjuter balansen mellan ekosystempåverkan och mänskliga produktionssystem mot ett nettopositivt miljöresultat. Ett exempel på en återställande ingrediens är singelcellprotein producerat av fermenterade biprodukter från skogsbruket.

Vi på BioMar tar till åtgärder för våra ansvarsområden. Vi uppmuntrar och stimulerar återställande metoder i vår leveranskedja, och vi har satt mål för lägsta nivåer av cirkulära och återställande ingredienser. Det är vår ambition att säkerställa att BioMars foder är till 50 % cirkulära och återställande senast 2030.

Läs mer

Forage Fish Dependency Ratio (FFDR)

Marina ingredienser är en begränsad resurs och ska utnyttjas ansvarsfullt.

Marine ingredients

Marina ingredienser

Gott förvaltarskap av våra hav och vattenmiljön är mycket viktigt för oss på BioMar. Genom att använda nya och alternativa ingredienser i våra foder, åstadkommer vi foderlösningar som täcker fiskens och räkans näringsbehov samt odlarens ekonomiska mål med minskat beroende av sällsynta marina resurser.

FFDR (Forage Fish Dependency Ratio) visar mängden vild fisk som använts för att producera odlad fisk eller räka beräknat enligt ASC:s odlingsstandard. I detta mått ingår protein- och oljebidraget från vild fisk där den mest begränsande faktorn är att bestämma fodrets FFDR. FFDR från produktionen i en odling kan beräknas genom att multiplicera fodrets FFDR med det FCR som uppnåtts i odlingen.

Hållbarhetsrapport

BioMar ger ett löfte till vår planet och dess människor med en uppsättning ambitiösa mål för att försöka bidra till att pånyttföda vår miljö och samtidigt göra det möjligt för mänskligheten att blomstra.